GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  ზამ­თრის პირ­ველ და წლის ბოლო თვეს პრო­ფე­სი­ა­სა და კა­რი­ე­რა­ში აქ­ტი­უ­რო­ბას გა­მო­ავ­ლენთ. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე გე­ლით და ეცა­დეთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნოთ შან­სი. იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, რომ გა­ა­ფარ­თო­ოთ ბიზ­ნე­სი. და­წი­ნა­ურ­დეთ, იყოთ პრო­ფე­სი­უ­ლად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ერთი სამ­სა­ხუ­რი მი­ა­ტო­ვოს და მე­ო­რე­ში - უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო­სა და პერ­სპექ­ტი­ულ­ში - გა­და­ვი­დეს. ბიზ­ნე­სით და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბა იზ­რუ­ნეთ, რომ და­ამ­ყა­როთ სა­ჭი­რო კავ­ში­რე­ბი, გა­ა­ფორ­მოთ თქვენ­თვის სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტში შეს­თა­ვა­ზონ ჩარ­თვა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყი­ში უფრო მეტი შან­სი გაქვთ, რომ აქ­ტი­უ­რი იყოთ და სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ, მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან სა­დღე­სას­წა­უ­ლო გა­წყო­ბა მო­ი­მა­ტებს და მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბა. თუმ­ცა, მე­გობ­რე­ბი­სა და თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის წრე­შიც შე­გიძ­ლი­ათ საქ­მი­ა­ნო­ბა წარ­მარ­თოთ. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა მის­თვის სრუ­ლი­ად ახალ სფე­რო­ში მო­სინ­ჯოს სა­კუ­თა­რი თავი. სა­დღაც გა­და­გე­კარ­გე­ბათ თქვე­ნი ბუ­ნებ­რი­ვი მო­რი­დე­ბუ­ლო­ბა და ადა­მი­ა­ნებ­თან მე­ტად თა­მა­მად გა­მო­ხა­ტავთ სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებს. შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი იდე­ე­ბი გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­საც კი გა­აც­ნოთ. და­ფა­სე­ბა და აღი­ა­რე­ბა კი­დევ უფრო მე­ტად მო­გი­მა­ტებთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნას. გა­მო­ნა­ხეთ დრო, რომ მო­აგ­ვა­როთ უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უცხო­ე­ლებ­თა­ნაც კი და­ი­წყოს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში მო­გინ­დე­ბათ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სა და ხან­და­ხან ფი­ლო­სო­ფო­სო­ბის გან­წყო­ბა­ზეც კი დად­გეთ. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა უცხო­ე­ლებ­თან გა­და­წყვი­ტონ რო­მა­ნის და­წყე­ბა ან ადა­მი­ან­თან, რო­მე­ლიც მის­გან შორს, სა­ზღვარ­გა­რეთ ცხოვ­რობს. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნის ახალ ეტაპ­ზე გა­დაყ­ვა­ნა გა­და­წყვი­ტონ, თუნ­დაც კავ­ში­რის ოფი­ცი­ა­ლუ­რად და­კა­ნო­ნე­ბა, მშობ­ლე­ბის­თვის შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის გაც­ნო­ბა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან შე­თან­ხმე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი, გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ბი­ნაო. დე­კემ­ბერ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად უქ­მე­ე­ბის რო­მან­ტი­კუ­ლად გა­ტა­რე­ბის სურ­ვი­ლი მო­გე­ძა­ლე­ბათ. იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ ფი­ნან­სუ­რად ძლი­ე­რად ხართ, სა­კუ­თარ თავს უარს ნუ­რა­ფერ­ზე ეტყვით. ფუ­ლის და­ბან­დე­ბით კარგ მო­გე­ბას ნა­ხავთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მთე­ლი თვე ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ზე იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. იმ­დე­ნად ენერ­გი­უ­ლი და პო­ზი­ტი­უ­რი ხართ, რომ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბიც კი არ შე­გახ­სე­ნებთ თავს. თუმ­ცა, დი­ლა­ო­ბით ვარ­ჯი­ში არ გა­წყენთ.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  არ არ­სე­ბობს სირ­თუ­ლე, რო­მელ­საც ვერ გა­უმკლავ­დე­ბით. მარ­ტი­ვად მო­აგ­ვა­რებთ რთულ სა­კი­თხებსცა კი, გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ეცა­დეთ, არა­ვინ ისარ­გებ­ლოს თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბით. ახალ მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს გა­ი­ჩენთ, რომ­ლებ­თა­ნაც საქ­მი­ა­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჩა­მო­გი­ყა­ლიბ­დე­ბათ. და­ე­ლო­დეთ ფულს და ძვი­რად ღი­რე­ბულ საჩ­ქუ­რებს.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  დატ­ვირ­თუ­ლი თვე გე­ლო­დე­ბათ, მაგ­რამ ვერ გე­ტყვით, რომ რთუ­ლი. მთა­ვა­რია, არ აჰ­ყვეთ პრო­ვო­კა­ცი­ას და სიმ­შვი­დე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ. არ გა­არ­თუ­ლოთ კონ­ფლიქ­ტე­ბი, ნუ ეც­დე­ბით საქ­მე­ე­ბის, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­ჩე­ვას, არ გა­იხ­სე­ნოთ ძვე­ლი წყე­ნა. მეტი დრო და­უთ­მეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბას. მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას, ნუ და­ა­ბან­დებთ ფულს სა­ეჭ­ვო საქ­მე­ებ­ში. არ გაფ­ლან­გოთ არც თქვე­ნი და არც პარტნი­ო­რის ფუ­ლე­ბი. დე­კემ­ბრის ბოლო კარ­გი ამ­ბე­ბით გა­გა­ხა­რებთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  293 ნახვა
  29-11-2020, 23:26