GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რას მოგიტანთ წლის ბოლო თვე
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რას მოგიტანთ წლის ბოლო თვე

  ახლა თქვე­ნი დროა და სამ­ყა­რო გაძ­ლევთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას სცე­ნა­ზე გა­მოხ­ვი­დეთ, მთა­ვა­რი როლი მო­ი­გოთ. თა­ვა­დაც ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას იგ­რძნობთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მხრი­დან. დე­კემ­ბერ­ში შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ის იდე­ე­ბი, რაც მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­წუ­ხებ­დათ - ეს ეხე­ბა პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­საც და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­საც. თვის ბო­ლოს სა­კუ­თა­რი გა­მარ­ჯვე­ბით კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბით. თქვენ­ში მო­ი­მა­ტებს ოპ­ტი­მიზ­მი, გუ­ლუხ­ვი და კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი გახ­დე­ბით გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის გამო გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის აღი­ა­რე­ბას და­იმ­სა­ხუ­რებთ. დე­კემ­ბერ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი იან­ვარ­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ მა­ტე­რი­ა­ლურ მდო­მა­რე­ო­ბას.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში გო­ნებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბას უნდა მი­აქ­ცი­ოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბა. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში - მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. ნუ იფ­რენთ ღრუბ­ლებ­ში, სარ­გებ­ლი­ა­ნი საქ­მე­ე­ბი აწარ­მო­ეთ. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი შე­ნა­ძე­ნის (ავ­ტო­მო­ბი­ლი, ბინა) მფლო­ბე­ლი გახ­დეს. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა მსუ­ბუ­ქი და სა­სი­ა­მოვ­ნო იქ­ნე­ბა. სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რა და მათ­თან სა­ა­თო­ბით სა­უ­ბა­რი გე­ლით. კარ­გი პე­რი­ო­დი ელით ლექ­ტო­რებს, სტუ­დენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც გა­მოც­დე­ბის ჩა­სა­ბა­რებ­ლად ემ­ზა­დე­ბი­ან. ბიზ­ნეს­მე­ნი მშვილ­დოს­ნე­ბი მარ­ტი­ვად და­ა­ინ­ტე­რე­სებთ ინ­ვეს­ტო­რებს თქვე­ნი იდე­ე­ბით და მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. თვის ბო­ლოს სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბის შან­სი მო­გე­ცე­მათ და სავ­სე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია, უცხო­ურ პარტნი­ო­რებ­თან ან კომ­პა­ნას­თან და­ზავ­დეთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში პი­რად ცხოვ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით რა­ღაც გა­ურ­კვევ­ლო­ბა და შიში შე­გი­პყრობთ, რაც თვის შუა რი­ცხვებ­ში გა­ი­ფან­ტე­ბა. თქვენ მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბას და მას­თან და­მე­გობ­რე­ბას. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში და ვნე­ბის ცე­ცხლი იფეთ­ქებს. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ, რომ თქვენ­მა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ავან­ტი­უ­რამ ოჯა­ხის არ­სე­ბო­ბას არ შე­უქ­მნას საფრ­თხე. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი თვის ბო­ლოს­კენ იდე­ა­ლურ პარტნი­ორს შეხ­ვდე­ბით და სა­დღე­სას­წა­უ­ლო დღე­ებს პო­ზი­ტი­ურ გან­წყო­ბა­ზე გა­ა­ტა­რებთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, თუ გო­ნივ­რუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, ფუ­ლის გა­რე­შე არ დარ­ჩე­ბით. თვის ბო­ლოს­თვის ან წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის მი­ი­ღებთ ფულს, ან ძველ ვალს და­იბ­რუ­ნებთ. ერთი სი­ტყვით, გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა ხელ­ფა­სი მო­უ­მა­ტონ (და­წი­ნა­უ­რე­ბას­თან ერ­თად) ან პრე­მია მი­ი­ღოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა თქვენს გო­ნი­ე­რე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. გაფრ­თხილ­დით, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ავან­ტი­უ­რამ, არას­წორ­მა კვე­ბამ, სის­წრა­ფემ სა­ჭეს­თან და წინ­და­უ­ხე­და­ო­ბამ არ და­გა­ზი­ა­ნოთ. ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შე­ბით გა­ა­ვარ­ჯი­შეთ სხე­უ­ლი, მი­ი­ღეთ სი­ა­მოვ­ნე­ბა სპორ­ტის­გან.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  მსუ­ბუ­ქი ფლირ­ტიც კი გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ. შე­ეხ­მი­ა­ნეთ თქვენ­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებს, რათა აი­მაღ­ლოთ გან­წყო­ბა, მო­ის­მი­ნოთ თქვენ­თვის სა­ჭი­რო სი­ტყვე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­და­წყვი­ტოს ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. და­ი­ვი­წყეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. თა­ვად უნდა ეცა­დოთ, რომ თქვე­ნი კავ­ში­რი მყა­რი და სი­ხა­რუ­ლის მომ­ტა­ნი გახ­დეს. თვის ბოლო და­გა­მახ­სოვ­რდე­ბათ რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ემ­ნე­ბით, პო­ზი­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბით.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  სი­ტუ­ა­ცია შე­იძ­ლე­ბა ყო­ველ წუთს შე­იც­ვა­ლოს, ნუ და­კარ­გავთ ოპ­ტი­მიზს. სხვა­თა შო­რის, თქვენს გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი რო­გორ წარ­მარ­თავთ საქ­მე­ებს. სირ­თუ­ლე­ებ­თან გა­სამ­კლა­ვებ­ლად მი­მარ­თეთ ძველ მე­გობ­რებს, ერ­თგულ მო­კავ­ში­რე­ებს. გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ მო­უ­ლოდ­ნე­ლი მი­ღე­ბუ­ლი ფული. მაგ­რამ მათ მო­მენ­ტა­ლუ­რად გაფ­ლან­გავთ სპონ­ტა­ნურ სა­ყიდ­ლებ­ში. დე­კემ­ბერ­ში შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ი­ფარ­თო­ოთ თვალ­სა­წი­ე­რი, ახალ პრო­ფე­სი­ას და­ე­უფ­ლოთ ან თქვენ­თვის სა­ჭი­რო კურ­სებ­ზე ჩა­ე­წე­როთ. რაც შე­ე­ხე­ბა კრი­ტი­კას, და­აკ­ვირ­დით ვინ გე­უბ­ნე­ბათ და რას. ნუ აფეთ­ქდე­ბით, გა­აზ­რე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. ზოგ­ჯერ შე­იძ­ლე­ბა რჩე­ვა მტრის­გა­ნაც კი მი­ი­ღოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  266 ნახვა
  3-12-2020, 00:30
  ჰოროსკოპი