GOGA.TV
რა უნდა დავუმალოთ ზოდიაქოს ნიშნებს
 • რა უნდა დავუმალოთ ზოდიაქოს ნიშნებს

  ზოგს ეს თემა უბ­რა­ლოდ არ და­ა­ინ­ტე­რე­სებს, ზოგს შე­საძ­ლოა შე­შურ­დეს კი­დეც თქვე­ნი, ზო­გი­ერ­თი კი სავ­სე­ბით მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გა­ღი­ზი­ან­დეს, თუკი მის­თვის უინ­ტე­რე­სო ან მო­მა­ბეზ­რე­ბელ სა­კი­თხებს ეხე­ბით. მოკ­ლედ, დღეს იმა­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, რა უნდა და­ვუ­მა­ლოთ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს სა­ი­მი­სოდ, რომ ჩვე­ნი მათ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია ეფექ­ტუ­რად შედ­გეს.

  ვერძს აჯო­ბებს, რომ თქვე­ნი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი და­უ­მა­ლოთ. ნუ და­უ­წყებთ იმის სა­ხალ­ხოდ მტკი­ცე­ბას, რომ მას­ზე უკეთ გე­ხერ­ხე­ბათ საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა.

  კუ­როს აჯო­ბებს, რომ თქვე­ნი არას­ტა­ბი­ლუ­რი ხა­სი­ა­თი და­უ­მა­ლოთ. ნაკ­ლე­ბად და­აგ­ვი­ა­ნეთ მას­თან სამ­სა­ხურ­ში, არა­სო­დეს მის­ცეთ სა­ბა­ბი იფიქ­როს, რომ თავ­ქა­რი­ა­ნი ინ­დი­ვი­დი ხართ.

  ტყუპს აჯო­ბებს, რომ თქვენ­ში კარ­გი ორატ­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი და­უ­მა­ლოთ. ნუ შე­ეც­დე­ბით სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე მისი ად­გი­ლის და­კა­ვე­ბას სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას.

  კირჩხიბს ჯო­ბია არ და­ა­ნა­ხოთ, რომ მის რო­მე­ლი­მე ნა­თე­სავს ან ოჯა­ხის წევ­რს ვერ იტანთ. ამის გამო იგი პი­რად მტრად მო­გი­აზ­რებთ მთე­ლი სი­ცო­ცხლის მან­ძილ­ზე.

  ლომს აჯო­ბებს და­უ­მა­ლოთ სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი მიღ­წე­ვე­ბი. მის ცხვირ­წინ სი­გე­ლე­ბი­სა და სერ­თი­ფი­კა­ტე­ბის ფრი­ალს სა­ბო­ლო­ოდ თქვენ­თვის კარ­გი შე­დე­გი ნამ­დვი­ლად არ მოჰ­ყვე­ბა.

  ქალ­წულს ჯო­ბია და­უ­მა­ლოთ, რომ ხში­რად ვერ ას­წრებთ სა­მუ­შაო მა­გი­დის და­ლა­გე­ბას. ზო­გა­დად, მან არა­სო­დეს უნდა აღ­მო­ა­ჩი­ნოს ქა­ო­სი თქვენს ხა­სი­ათ­ში ან ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში.

  სას­წორს და­უ­მა­ლეთ ის, რომ პე­რი­ო­დუ­ლად გაბ­რა­ზე­ბი­სას უცენ­ზუ­რო სი­ტყვე­ბით ილან­ძღე­ბით. თუნ­დაც, სა­ა­მი­სოდ სა­პა­ტიო მი­ზე­ზი გქონ­დეთ - სა­ჭეს­თან ჯდო­მა და გა­უ­თა­ვე­ბე­ლი სა­ცო­ბე­ბი.

  მო­რი­ელს და­უ­მა­ლეთ, რომ მას­ზე უკეთ შე­გიძ­ლი­ათ სხვე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­პო­ვე­ბა. თუ იგი აღ­მო­ა­ჩენს, რომ შე­მოვ­ლი­თი გზე­ბით მა­ნევ­რი­რე­ბა გე­ხერ­ხე­ბათ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად იზ­რუ­ნებს სა­მუ­და­მოდ ჩა­მო­გი­შო­როთ გზი­დან.

  მშვილ­დო­სანს ჯო­ბია და­უ­მა­ლოთ სა­კუ­თა­რი წონა, ან მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა. თო­რემ ერთ დღე­საც სა­ხალ­ხოდ გა­მო­გი­ცხა­დებთ, რომ ასა­კის კვა­ლო­ბა­ზე თი­ნე­ი­ჯე­რი­ვით გა­მო­ი­ყუ­რე­ბით, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ დი­ლა­ო­ბით ყა­ვის სმა და ტუ­ა­ლეტ­ში სი­გა­რე­ტის მო­წე­ვა გიყ­ვართ.

  თხის რქას არა­სო­დეს გა­უმ­ხი­ლოთ თქვე­ნი წარ­მო­შო­ბა და გა­ნათ­ლე­ბის სტა­ტუ­სი. იგი აუ­ცი­ლებ­ლად და­კარ­გავს წარ­მოდ­გე­ნას თქვენ­ზე თუ გა­ი­გებს, რომ თქვე­ნი გე­ნე­ო­ლო­გია და წარ­მო­მავ­ლო­ბა მის წარ­მოდ­გე­ნებს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.

  მერ­წყულს აჯო­ბებს და­უ­მა­ლოთ, რომ ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში, მა­გი­ა­ში, ქი­რო­მან­ტი­ა­ში ან ეზო­თე­რი­კა­ში ერ­კვე­ვით. იგი აუ­ცი­ლებ­ლად შე­ეც­დე­ბა თქვე­ნი რო­გორც ამ სფე­რო­ში უბად­ლო ""რო­ფე­სი­ო­ნა­ლის" რეკ­ლა­მი­რე­ბას. თა­ნაც, სავ­სე­ბით არა­სა­სურ­ველ დრო­სა და გა­რე­მო­ში.

  თევ­ზებ­თან რა გაქვთ და­სა­მა­ლი? თუ იგი მა­მა­კა­ცია, სახ­ლში არ­სე­ბუ­ლი სას­მე­ლის მა­რა­გი მის­გან შორს გა­და­მა­ლეთ. ქალს კი და­უ­მა­ლეთ ცხვირ­სა­ხო­ცე­ბი, რათა ვერ მო­ა­ხერ­ხოს თა­ვის შე­ცო­დე­ბა და ცრემ­ლი­ან თვა­ლებ­ზე გა­დღაბ­ნი­ლი ტუ­შის მო­ცი­ლე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  324 ნახვა
  19-12-2020, 02:14