GOGA.TV
როგორი იქნება 2021 წლის პირველი თვე ვერძებისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • როგორი იქნება 2021 წლის პირველი თვე ვერძებისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  19 იან­ვარმ­დე კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბი იქ­ნე­ბა თქვენ­თვის აქ­ტუ­ა­ლუ­რი. მო­გინ­დე­ბათ რე­პუ­ტა­ცის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის აღი­ა­რე­ბა და­იმ­სა­ხუ­როთ. თვის დას­წყის­ში ერ­თდრო­უ­ლად ყვე­ლა ჯილ­დოს მი­ღე­ბა მო­გინ­დე­ბათ და ამის­თვის უნდა გა­ი­სარ­ჯოთ კი­დეც. გახ­შირ­დე­ბა კონ­ტაქ­ტე­ბი გავ­ლე­ნი­ან პი­რებ­თან. მათი მხარ­და­ჭე­რით წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის შან­სი მო­ი­მა­ტებს. აკე­თეთ ის, რაც თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და გა­მარ­ჯვე­ბას მო­გი­ტანთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი­დან მო­ი­მა­ტებს მე­გობ­რებ­თან კონ­ტაქ­ტის, სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში აქ­ტი­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა სო­ცი­ა­ლურ პრო­ექ­ტშიც ჩა­ერ­თოთ ან ონ­ლა­ინ­რო­მა­ნი გა­ა­ბათ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  კა­რი­ე­რა, სო­ცი­ა­ლუ­რი მიღ­წე­ვე­ბი და სტა­ტუ­სის შეც­ვლა გახ­დე­ბა თქვენ­თვის უმ­თავ­რე­სი. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რებ­თან თა­ნაშ­რომ­ლო­ბა. რაც თქვე­ნი გა­მარ­ჯვე­ბით დას­რულ­დე­ბა. ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბეთ ახა­ლი მიზ­ნე­ბი, და­ი­სა­ხეთ კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის გზე­ბი, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ პრო­ფე­სი­უ­ლი გეგ­მე­ბი. 9 იან­ვრი­დან მე­ტად იქ­ნე­ბით მო­მარ­თუ­ლი ცოდ­ნის გაღ­რმა­ვე­ბა­ზე; შე­იძ­ლე­ბა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზეც კი ჩა­ე­წე­როთ, რაც მო­მა­ვალ­ში ისევ თქვე­ნი საქ­მის­თვის გა­მო­გად­გე­ბათ. იან­ვრის ბო­ლოს­კენ გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან და სა­ერ­თო იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ეგ­ზო­ტე­რი­კი­სა და ყვე­ლა­ფე­რი უცხო­უ­რი­სად­მი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბას უცხო­ელ­თან, მი­მო­წე­რით მა­ინც. შუა იან­ვრი­დან სიყ­ვა­რუ­ლის და ფუ­ლის პლა­ნე­ტა - ვე­ნე­რა კა­რი­ე­რის სფე­რო­ში გა­და­ვა, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა და რო­მა­ნის და­წყე­ბა კო­ლე­გას­თან. სხვა­თა შო­რის, ამ რო­მა­ნის წყა­ლო­ბით შე­იძ­ლე­ბა და­წი­ნა­ურ­დეთ კი­დეც.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გი­უ­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ხართ და არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. მე­ტად იქ­ნე­ბით მო­მარ­თუ­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. ზო­გი­ერთს და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­როს გა­ჩე­ნის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. თუმ­ცა, მო­ი­მა­ტებს ხარ­ჯიც. იან­ვარ­ში მო­ე­რი­დეთ იმ­პულ­სუ­რი და და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმას. ჯან­მრთე­ლო­ბის მხრივ ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად გაქვთ. ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  321 ნახვა
  25-12-2020, 12:31