GOGA.TV
როგორი იქნება 2021 წლის პირველი თვე კირჩხიბებისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • როგორი იქნება 2021 წლის პირველი თვე კირჩხიბებისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ პარტნი­ო­რუ­ლი (საქ­მი­ა­ნიც და სა­სიყ­ვა­რუ­ლოც) ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. იყა­ვით მე­ტად ლმო­ბი­ე­რი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. სა­მარ­თლი­ა­ნად მო­აგ­ვა­რეთ საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. გვერ­დით უნდა გყავ­დეთ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­გი­წე­ვენ მხარ­და­ჭე­რას და რომ­ლებ­საც ენ­დო­ბით. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. არ იკა­მა­თოთ, გა­მო­ნა­ხეთ კომ­პრო­მის; სულ თქვენ მარ­თა­ლი ვერ იქ­ნე­ბით, ნუ გა­მო­იწ­ვევთ პარტნი­ორ­ში ემო­ცი­ებს. შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ორ­ში სა­კუ­თა­რი ანა­რეკ­ლი და­ი­ნა­ხოთ, რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ, გა­ერ­კვეთ სა­კუ­თარ თავ­ში. იან­ვრის ბო­ლოს­კენ მო­ე­რი­დეთ ექ­სტრიმს, დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ საქ­მი­ა­ნი და ფი­ნან­სუ­რი დო­კუ­მენ­ტე­ბი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გო­ნე­ბის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა პარტნი­ო­რო­ბის ზო­ნა­ში გყავთ. შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ო­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბებ­თან მო­გი­წი­ოთ შე­ხე­ბამ და ვერ მო­ის­ვე­ნებთ, სა­ნამ ბო­ლომ­დე არ ამოხ­სნით. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ორ­თან ერ­თად და­ი­წყოთ ახ­ლის შეს­წავ­ლა ან ახა­ლი ბიზ­ნე­სი წა­მო­ი­წყოთ. ან პარტნი­ო­რის დახ­მა­რე­ბით მო­აგ­ვა­როთ ბიზ­ნეს­სა­კი­თხე­ბი. დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად წარ­მარ­თეთ დი­ა­ლო­გი კო­ლე­გებ­თან, ზემ­დგო­მებ­თან. კარ­გად გა­ერ­კვე­ვით ადა­მი­ა­ნებ­ში.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში მო­აგ­ვა­რეთ ფულ­თან და სამ­სა­ხურ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. იყა­ვით მე­გობ­რუ­ლი კო­ლე­გებ­თან, გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლის ყოლა გა­და­წყვი­ტოთ ან თუ უკვე გყავთ, მე­ტად იზ­რუ­ნოთ მას­ზე. იან­ვრის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან მე­ტად უნდა იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. ხში­რად მო­უ­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ემ­ნე­ბი, გა­ა­ნე­ბივ­რეთ სი­ურპრი­ზე­ბით. თუმ­ცა, მისი კე­თილ­დღე­ო­ბის გამო სა­კუ­თარ მიზ­ნებს ნუ და­ი­ვი­წყებთ. ზო­გი­ერ­თმა, ვინც ხვდე­ბა, რომ პარტნი­ო­რი მისი კე­თილ­გან­წყო­ბით ცუ­დად სარ­გებ­ლობს, შე­იძ­ლე­ბა მი­ა­ტო­ვოს საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი, მი­უ­ხედ­ვად იმი­სა, რომ მარ­ტო დარ­ჩე­ნა აში­ნებს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მე­ტად უნდა იყოთ მო­მარ­თუ­ლი სო­ცი­ა­ლურ აქ­ტი­უ­რო­ბა­ზე, ხში­რად შე­ეხ­მი­ა­ნეთ მე­გობ­რებს, თუნ­დაც, ონ­ლა­ინ. სტრეს­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად მი­მარ­თეთ მე­დი­ტა­ცია, აუ­ტოტ­რე­ნინგს. გაფრ­თხილ­დით, შუა თვე­ში არ გა­გირ­თულ­დეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი; გან­სა­კუთ­რე­ბით საჭ­მლის მომ­ნე­ლებლ სის­ტე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ზო­მი­ე­რე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ცხი­მი­ან და მძი­მე საკ­ვებ­თან, მკაც­რად და­ი­ცა­ვით ექი­მის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  341 ნახვა
  25-12-2020, 22:30