GOGA.TV
როგორი იქნება ახალი წლის პირველი თვე ტყუპისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • როგორი იქნება ახალი წლის პირველი თვე ტყუპისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  თვის და­სა­წყის­ში სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის აღე­ბაც კი მო­გი­წევთ. ეს ეხე­ბა ოჯახ­საც და სამ­სა­ხურ­საც. და­გა­ინ­ტე­რე­სებთ გა­მო­ცა­ნე­ბი, გა­მო­ძი­ე­ბე­ბი, ჩახ­ლარ­თუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა სა­ეჭ­ვო ან სა­შიშ საქ­მი­ა­ნო­ბა­შიც კი ჩა­ერ­თოს. დაკ­ვირ­ვე­ბით აწარ­მო­ეთ ფი­ნან­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ფული პარტნი­ო­რი­საა. გაფრ­თხილ­დით, მო­მა­ტე­ბუ­ლია ტრავ­მუ­ლო­ბა. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­რო დაკ­ვირ­ვე­ბას მო­ი­თხოვს, მო­ე­რი­დეთ ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას, და­პი­რის­პი­რე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. თვის ბო­ლოს­კენ გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ყვე­ლა­ფე­რი უცხო­უ­რი­სად­მი; ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ემიგ­რა­ცი­ა­ზეც კი და­ფიქ­რდეს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მოგ­ზა­უ­რო­ბა, უცხო ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რის გაც­ნო­ბა მო­გინ­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოთ უცხო ენის შეს­წავ­ლა ან სუ­ლაც მოგ­ზა­უ­რო­ბებ­ზე უყუ­როთ გა­და­ცე­მებს და და­გეგ­მოთ მო­მა­ვა­ლი შვე­ბუ­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა­ში, მწერ­ლო­ბა­ში მო­სინ­ჯოთ სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბი. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან; სი­მარ­თლე ფაქ­ტე­ბით და მშვი­დი ტო­ნით და­ამ­ტკი­ცეთ. ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ წარ­მოქ­მნილ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს, ეცა­დეთ, გა­ერ­კვეთ დე­ტა­ლებ­ში, არა­ვის­თან იკამ­თოთ და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ მო­აგ­ვა­როთ ყვე­ლა­ფე­რი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ემო­ცი­უ­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს და ხან­მოკ­ლე სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­სა­ვა­ლე­ბი­სად­მი გა­გიჩ­ნდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­საც კი გა­გი­ჭირ­დე­ბათ მე­უღ­ლის­თვის ერ­თგუ­ლე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი და ფლირ­ტი ელით, მაგ­რამ ვერ გე­ტყვით, რომ რო­მე­ლი­მე სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­იზ­რდე­ბა. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ერ­თად, ეცა­დეთ, რო­მან­ტი­კუ­ლი და ზოგ­ჯერ სა­სი­ა­მოვ­ნო მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბით აღ­სავ­სე იყოთ. რის­კი და აზარ­ტი კი გეკ­რძა­ლე­ბათ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ საქ­მი­ა­ნო­ბა ფულ­თა­ნაა კავ­შირ­ში.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ხან­და­ხან შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ სა­კუ­თარ თავ­ში ჩა­ი­კე­ტეთ ან თქვენს ქმე­დე­ბას შე­დე­გი არ მო­აქვს. შე­იძ­ლე­ბა თა­ვა­დაც კი მო­გინ­დეთ გან­მარ­ტო­ე­ბით მუ­შა­ო­ბა, ახ­ლობ­ლე­ბის­გან შორს ყოფ­ნა. გაფრ­თხილ­დით, და­აკ­ვირ­დით პირ­ვე­ლი­ვე უსი­ა­მოვ­ნო სიმპტო­მებს და მი­მარ­თეთ ექიმს. თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­წუ­ხებთ, მკურ­ნა­ლის რე­კო­მენ­და­ცი­ებს და­უგ­დეთ ყური. ზო­გი­ერთს სა­ა­ხალ­წლო დღებ­შიც კი მო­უ­წევს დი­ე­ტის დაც­ვა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  183 ნახვა
  30-12-2020, 22:26