GOGA.TV
2021 წლის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის
 • 2021 წლის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის

  ახა­ლი წლი­დან მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. იყა­ვით მე­ტად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი. ხა­რის წელ­ში ხან­და­ხან ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მის გა­კე­თე­ბა მო­გი­წევთ. თუმ­ცა, ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ. თქვენ, რო­გორც წესი, ახ­ლობ­ლე­ბის ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე ფიქ­რობთ და ეცა­დეთ, ახლა სა­კუ­თა­რი თავი და მო­თხოვ­ნე­ბი და­ა­ყე­ნოთ სხვებ­ზე წინ. არ გირ­ჩევთ სხვე­ბის­თვის ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი სა­ჩუქ­რე­ბის მირ­თმე­ვას. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი გე­ლით კო­მერ­ცი­ის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებს. ყუ­რა­დღე­ბით აწარ­მო­ეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. და­ა­ბან­დეთ ფული სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ინ­ტუ­ი­ცი­ას ჰკი­თხეთ რჩე­ვა, ის არ გი­ღა­ლა­ტებთ. პლუ­ტო­ნის გავ­ლე­ნე­ით სა­კუ­თარ თავ­ში ძი­რე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი უნდა მო­ახ­დი­ნოთ. ურა­ნი კი და­გეხ­მა­რე­ბათ, რომ ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი შე­ი­ძი­ნოთ. 2021 წელს მოგ­ზა­უ­რო­ბის, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. იყა­ვით კა­ნონ­მორ­ჩი­ლი. იქ, სა­დაც სხვა გაძ­ვრე­ბა, თქვენ მკაც­რად მოგ­თხო­ვენ პა­სუხს. ჩა­ი­ტა­რეთ სრუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვა, გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. უმ­ჯო­ბე­სია, თუ და­ი­წყებთ ვარ­ჯიშს; და­ი­ცავთ ძი­ლი­სა და კვე­ბის რე­ჟიმს.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ზამ­თარ­სა და გა­ზა­ფხულ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით. სწრა­ფად და გა­აზ­რე­ბუ­ლად მო­გი­წევთ მოქ­მე­დე­ბა. ზოგ­ჯერ პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში უსი­ა­მოვ­ნე­ბა წარ­მო­იქ­მნე­ბა თქვე­ნი და­კა­ვე­ბუ­ლო­ბის გამო. შრო­მა კი ბევ­რი მო­გი­წევთ. აპ­რილ­ში კი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და ამო­სუნ­თქვა­საც შეძ­ლებთ. შე­მოდ­გო­მა­ზე ისევ აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თვე­ბით საქ­მე­ებ­ში. ახალს და სა­ინ­ტე­რე­სოს შე­მოგ­თა­ვა­ზე­ბენ. და­ქი­რა­ვე­ბულ თა­ნამ­შრომ­ლებს და­წი­ნა­უ­რე­ბის შან­სი მო­გე­ცე­მათ. სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ. არ გა­მო­აკ­ლდეთ სას­წავ­ლო კურ­სებს, სე­მი­ნა­რებს, ლექ­ცი­ებს; აი­მაღ­ლეთ კვა­ლი­ფი­კა­ცია. დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ იუ­რის­ტე­ბის­თვის დახ­მა­რე­ბის მიზ­ნით მი­მარ­თვა.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  მე­ტად უნდა აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი. სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რო­ბის გა­მოვ­ლე­ნამ შე­იძ­ლე­ბა ცუდი სამ­სა­ხუ­რი გა­გი­წი­ოთ. ნუ მი­იყ­ვანთ თავს ცრემ­ლე­ბამ­დე. ეცა­დეთ, სტა­ბი­ლუ­რო­ბა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­რო­ში. მეტი დრო და­უთ­მეთ გო­ნებ­რივ, ფი­ზი­კურ და სუ­ლი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბას. იყა­ვით მე­ტად გულ­წრფე­ლი და გახ­სნი­ლი ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის. თა­მა­მად და­დე­ქით იმ გზა­ზე, რო­მე­ლიც წარ­მა­ტე­ბამ­დე მი­გიყ­ვანთ. მაგ­რამ ვერ გე­ტყვით, რომ გა­მარ­ჯვე­ბის­კენ სა­ვა­ლი გზა ია-ვარ­დით იქ­ნე­ბა მო­ფე­ნი­ლი. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა მო­ი­წყვეთ მო­რი­გი თაფ­ლო­ბის თვე. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ნუ ჩა­ი­კე­ტე­ბით სახ­ლში, იყა­ვით მზად თავ­გა­დას­ვლე­ბის­თვის. გა­მო­ნა­ხეთ მეტი დრო შვი­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. ჩა­ე­წე­რეთ აუზ­ზე, და­ლი­ეთ წყა­ლი და ფი­ზი­კუ­რად იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი.

  2021 წლის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ას­პექ­ტე­ბი
  მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ სიბ­რძნე, რთულ მო­მენ­ტებს ღირ­სე­უ­ლად რომ გა­არ­თვათ თავი. ზო­გი­ერ­თი სარ­ფი­ა­ნად და­ა­ბან­დებს ფულს. თუმ­ცა, მა­ქი­მა­ცი­ებ­სა და სა­ეჭ­ვო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში გა­რე­ვას არ გირ­ჩევთ. დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი. არ გა­მო­აკ­ლდეთ მივ­ლი­ნე­ბას. მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით აწარ­მო­ეთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მო­ე­რი­დეთ კრი­ზისს, ეჭ­ვი­ა­ნო­ბას. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ისე­თი თვი­სე­ბე­ბი, რაც მო­ე­წო­ნე­ბა თქვენს პარტნი­ორს. თუმ­ცა, ნურც სა­კუ­თარ თავს და­ი­ვი­წყებთ და არ შე­ი­ლა­ხოთ რე­პუ­ტა­ცია, არ და­ზა­რალ­დეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტს ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­ძე­ნას, ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბას, გან­სა­კუთ­რე­ბით, და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი.

  2021 წლის ზამ­თა­რი
  თუ ხა­სი­ათს არ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი არ და­გე­ლე­ვათ. გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის გამო ნუ­რა­ვის­თან გა­ამ­წვა­ვებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას. კონ­ფლიქ­ტი­სა და უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის მეტს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. აკონ­ტრო­ლეთ თი­თო­ე­უ­ლი სი­ტყვა, ის­წავ­ლეთ ემო­ცი­ე­ბის მარ­თვა. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ, შე­იძ­ლე­ბა სხვა ქა­ლაქ­ში ან საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რის დროს. მო­ე­რი­დეთ ადა­მი­ა­ნის გა­ი­დე­ა­ლე­ბას. ბიზ­ნე­სის სა­კი­თხებს საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან შე­თან­ხმე­ბით მო­აგ­ვა­რებთ. სამ­სა­ხურ­ში აი­მაღ­ლეთ ავ­ტო­რი­ტე­ტი. კო­ლე­გებ­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ სა­ჭირ­ბო­რო­ტო სა­კი­თხე­ბი. ნუ გა­დატ­ვირ­თვათ კუჭს მძი­მე და ცხი­მი­ა­ნი საკ­ვე­ბით. და­ი­წყეთ გა­კა­ჟე­ბა, ვი­ტა­მი­ნე­ბის მი­ღე­ბა. 2021 წელს გა­თა­ვი­სუფ­ლდით მავ­ნე ჩვე­ვის­გან. თუნ­დაც, უარი თქვით ალ­კოჰოლ­ზე. თუ ვარ­ჯი­შის და­წყე­ბას აპი­რებთ, უმ­ჯო­ბე­სია, ინ­სტრუქ­ტორს მი­მარ­თოთ.

  2021 წლის გა­ზა­ფხუ­ლი
  რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბის, გრძნო­ბე­ბის გა­და­ხა­ლი­სე­ბის, პარტნი­ორ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის პე­რი­ო­დია. მშვი­დად შე­ხე­დეთ მის უარ­ყო­ფით მხა­რე­ებს და გა­ა­მახ­ვი­ლეთ ყუ­რა­დღე­ბა და­დე­ბით­ზე. ბრძნუ­ლად თუ მი­უდ­გე­ბით სა­კითხს, წყე­ნა­სა და კა­მათს ყო­ველ­თვის აი­რი­დებთ. მე­ტად გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ხა­რის წელ­ში "თქვენს ადა­მი­ანს" შეხ­ვდე­ბით. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სულ სხვა თვა­ლით შე­ხე­დოთ ადა­მი­ანს, ვის­თა­ნაც აქამ­დე მე­გობ­რობ­დით. წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ ბიზნ­სეს­საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. და­ა­ბან­დეთ ფული სა­ქო­ნელ­ში. ნუ და­ი­ვი­წყებთ გან­ვი­თა­რე­ბას, იზ­რუ­ნეთ ახა­ლი ფი­ლი­ა­ლე­ბის გახ­სნა­ზე. ნუ მი­უბ­რუნ­დე­ბით წარ­სულს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ გული გეტ­კი­ნათ, იყუ­რეთ მხო­ლოდ წინ და თა­ვა­წე­ულ­მა იმოქ­მე­დეთ. მო­ი­მა­ტებს საქ­მი­ა­ნი აქ­ტი­უ­რო­ბა. მაგ­რამ აზარ­ტულ თა­მა­შებს და რის­კებს თავი უნდა და­ა­ნე­ბოთ. არ ეკა­მა­თოთ უფ­როსს. პი­რი­ქით, თუ აქამ­დე მას­თან და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გქონ­დათ, ახლა უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა. დრო­უ­ლად და­ი­ძი­ნეთ. გახ­სოვ­დეთ, რომ სტრე­სი და ნერ­ვი­უ­ლო­ბა კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. გაფრ­თხილ­დით, შე­იძ­ლე­ბა თავი შე­გახ­სე­ნოთ ძველ­მა და­ა­ვა­დე­ბებ­მა.

  2021 წლის ზა­ფხუ­ლი
  რე­ა­ლუ­რად შე­ხე­დეთ მოვ­ლე­ნებ­საც და ადა­მი­ა­ნებ­საც. თუ ყვე­ლა­ფე­რი თქვე­ნი სცე­ნა­რით არ ვი­თარ­დე­ბა, გა­და­ხე­დეთ სა­კუ­თარ მო­თხოვ­ნებ­სა და შე­ხე­დუ­ლე­ბებს. ნუ გა­და­ვარ­დე­ბით ილუ­ზი­ებ­ში. საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან გუ­ლახ­დი­ლი სა­უ­ბა­რი თქვენ­თვის სა­სი­კე­თოდ დას­რულ­დე­ბა. ზა­ფხულ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბი­სა და მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის. რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა კარ­გად წა­რი­მარ­თე­ბა. იყა­ვით მზად სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბის­თვის. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მე­უღ­ლეს­თან შეთნ­ხმე­ბუ­ლად იზ­რუ­ნეთ შვი­ლე­ბის ფი­ზი­კურ და გო­ნებ­რივ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. არ იკა­მა­თოთ ნა­თე­სა­ვებ­თან. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. უქ­მე­ებ­ზე გა­ემ­გზავ­რეთ ქა­ლაქ­გა­რეთ, სო­ფელ­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი 2 დღეც კი სა­სი­კე­თოდ წა­ად­გე­ბა თქვენს ორ­გა­ნიზმს. თუ მო­ინ­დო­მებთ, ერ­თგულ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­საც იშო­ვით. გა­უფრ­თხილ­დით კუჭ-ნაწ­ლავს, ყვე­ლა­ფე­რი რაც გემ­რი­ე­ლია, სა­სარ­გებ­ლო არაა. ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა და ზო­მი­ე­რი კვე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გია თქვენ­თვის. ია­რეთ ფე­ხით, ჩა­ე­წე­რეთ ცურ­ვა­ზე.

  2021 წლის შე­მოდ­გო­მა
  ცვლი­ლე­ბე­ბის პე­რი­ო­დია; ბავ­შვუ­რო­ბა და გუ­ლუბ­რყვი­ლო­ბა და­ი­ვი­წეთ და მგლი­სე­ბუ­რი ხა­სი­ა­თი გა­მო­ავ­ლი­ნეთ. შე­ფერ­ხე­ბე­ბი მო­ა­გავ­რეთ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად. არას­დროს ჩა­იქ­ნი­ოთ ხელი. არ თქვათ, რომ რა­ღაც არ გა­მო­გი­ვათ. ოქ­ტომ­ბერ­ში პრაქ­ტი­კა­ში უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოთ ის, რა ცოდ­ნაც თე­ო­რი­უ­ლად გაქვთ. ნუ მოც­დე­ბით წვრილ­მა­ნებ­ზე, გარ­თო­ბა­ზე. მე­ტად იყა­ვით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პერ­სპექ­ტი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე. ჩა­ი­წე­რეთ ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იდეა, რაც ფულს მო­გი­ტანთ. მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს. გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ, გა­ის­ტუმ­როთ ვა­ლე­ბი. სა­შე­მოდ­გო­მო დეპ­რე­სი­ამ რომ არ შე­მო­გი­ტი­ოთ, დი­ლა­ო­ბით ვარ­ჯი­ში და პო­ზი­ტი­ურ გან­წყო­ბა­ზე ყოფ­ნა გმარ­თებთ. ჩა­მო­წე­რეთ იმ საქ­მე­ე­ბის სია, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ და მის­დი­ეთ. გა­იძ­ლი­ე­რეთ ხერ­ხე­მა­ლი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძილი. და­ფიქ­რდით, მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის მი­ღე­ბას იქ­ნებ ბა­ლა­ხე­უ­ლის ნა­ყე­ნი ჯობ­დეს. ზო­მი­ე­რი დატ­ვირ­თვა, სე­ირ­ნო­ბა სუფ­თა ჰა­ერ­ზე და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან თბი­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა.

  2021 წლის შვე­ბუ­ლე­ბა
  წი­ნას­წარ და დე­ტა­ლუ­რად გა­ნი­ხი­ლეთ შვე­ბუ­ლე­ბის თემა. და­ის­ვე­ნეთ გა­ზა­ფხულ­სა და ზა­ფხულ­ში. უმ­ჯო­ბე­სია, სა­ნა­ტო­რი­უმ­ში, რეტ­რი­ტში გა­ემ­გზავ­როთ. გა­მო­წუ­რულ ლი­მონს რომ არ და­ემ­სგავ­სოთ, ხშირ-ხში­რად გა­ი­სე­ირ­ნეთ ბუ­ნე­ბა­ში, სკვერ­ში. გა­იძ­ლი­ე­რეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  258 ნახვა
  6-01-2021, 03:22