GOGA.TV
2021 წლის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ქალწულებისთვის
 • 2021 წლის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ქალწულებისთვის

  ხა­რის წელ­ში ისე­თი ტემ­პი უნდა აი­ღოთ, რომ აჯო­ბოთ კონ­კუ­რენ­ტებს, უმ­ტკივ­ნე­უ­ლოდ მო­აგ­ვა­როთ პრობ­ლე­მე­ბი და და­ა­მარ­ცხოთ მო­შურ­ნე­ე­ბი. ეს უკა­ნას­კნე­ლი პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც. ამას­თა­ნა­ვე, უნდა იმოქ­მე­დოთ დე­ლი­კა­ტუ­რად და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ თქვე­ნი რე­პუ­ტა­ცია. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ახა­ლი პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა. ნაკ­ლე­ბად ენ­დეთ სა­ეჭ­ვო ადა­მი­ა­ნებს და სა­ეჭ­ვო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებ­საც არ და­თან­ხმდეთ. თუ კერ­ძო მე­წარ­მე ხართ, ბუ­ღალ­ტე­რია უნდა შე­ის­წავ­ლოთ, რათა გა­ერ­კვეთ დე­ტა­ლებ­ში და არა­ვის მის­ცეთ თქვე­ნი მო­ტყუ­ე­ბის მცი­რე შან­სიც კი. დე­ტა­ლუ­რად შე­ის­წავ­ლეთ ის სფე­რო, რო­მელ­შიც საქ­მი­ა­ნობთ. პლა­ნე­ტე­ბის გან­ლა­გე­ბა შანსს გაძ­ლევთ, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ძვე­ლი ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბი. 13 მა­ი­სი­დან, როცა იუ­პი­ტე­რი თევ­ზებ­ში გა­და­ვა, წარ­მა­ტე­ბის შან­სი მო­ი­მა­ტებს. თუმ­ცა, ფან­ტა­ზი­ებ­ში ნუ გა­და­ვარ­დე­ბით, რე­ა­ლის­ტუ­რი პრო­ექ­ტე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ, რაც მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. თუმ­ცა, თქვე­ნი შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა უფუ­ლოდ დარ­ჩე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ მოგ­ცემთ.

  2021 წელს მარ­ტო­ხე­ლებს ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზურ­თან ელით შეხ­ვედ­რა. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა, თუ ადა­მი­ან­ში ერთი მო­მენ­ტი არ მოგ­წონთ, თუნ­დაც ასა­კით თქვენ­ზე პა­ტა­რაა, არ გა­ა­მახ­ვი­ლოთ მას­ზე ყუ­რა­დღე­ბა. სხვა ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მო­ინ­დო­მეთ, რომ გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნოთ ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბა, სექ­სუ­ა­ლუ­რი სფე­რო. მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად გა­ემ­გზავ­რეთ სა­მოგ­ზა­უ­როდ, თუნ­დაც, სო­ფელ­ში, ნა­თე­სა­ვებ­თან. იყა­ვით ბავ­შვი­ვით ინ­ტე­რე­სი­ა­ნი და გუ­ლუბ­რყვი­ლო, გუ­ლახ­დი­ლად გა­მო­ხა­ტეთ ემო­ცი­ე­ბი. ზო­გი­ერ­თი იმი­ჯის შეც­ვლა­ზე და­ფიქ­რდე­ბა. გირ­ჩევთ, მე­ტად იზ­რუ­ნოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, გა­მა­ა­ხალ­გაზ­რდა­ვე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა­ზე. დრო­უ­ლად უმ­კურ­ნა­ლეთ ქრო­ნი­კულ და­ა­ვა­დე­ბებს; რო­გორც კი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ, ჩა­ე­წე­რეთ აუზ­ზე, სპორტდარ­ბაზ­ში. მკურ­ნა­ლო­ბის­თვის შე­იძ­ლე­ბა ხალ­ხუ­რი მე­თო­დე­ბიც კი გა­მო­გად­გეთ.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ენერ­გი­უ­ლი და მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლი ხართ. რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­საც მარ­ტი­ვად გა­უმ­ლავ­დეთ და სა­სურ­ვე­ლი მან­დი­ლოს­ნის გუ­ლიც მო­ი­ნა­დი­როთ. კა­რი­ე­რა­ში იყა­ვით შე­უ­პო­ვა­რი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი. სიყ­ვა­რულ­ში - მგრძნო­ბი­ა­რე, მზრუნ­ვე­ლი და ნაზი. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სურ სფე­როს, საფრ­თხე არ გე­მუქ­რე­ბათ, ფული ყვე­ლაფ­რის­თვის გე­ყო­ფათ, მთა­ვა­რია, ავან­ტი­უ­რას მო­ეშ­ვათ. თუ დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლი თა­ნამ­შრო­მე­ლი ხართ, ნაკ­ლე­ბი ეკონ­ფლიქ­ტეთ უფ­როსს. წლის ბო­ლოს და­ე­ლო­დეთ და­წი­ნა­უ­რე­ბას. და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში. აკონ­ტრო­ლეთ გან­წყო­ბა. იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რი, როცა ახ­ლობ­ლებ­თან ხართ. და ისვე ქა­ლე­ბი... გა­მო­ნა­ხეთ ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ გვერ­დით სა­სურ­ვე­ლი მან­დი­ლო­სა­ნი გყავ­დეთ. იყა­ვით მზრუნ­ვე­ლი, მო­სიყ­ვა­რულ მის მი­მართ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან. ერ­თად და­ეს­წა­რით ყვე­ლა წვე­უ­ლე­ბას, იყა­ვით მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი. და­ათ­ბეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თა­ნაც.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ხში­რად ჩა­ი­ხე­დეთ სარ­კე­ში, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ, რაც არ მოგ­წონთ. მე­ტად გა­იპ­რან­ჭეთ, იყა­ვით მუ­დამ ფლირ­ტის გან­წყო­ბა­ზე. ისე და­გეგ­მეთ კვი­რა, რომ სი­ლა­მა­ზის სა­ლონ­შიც მო­ას­წო­როთ შერ­ბე­ნა. შო­პინ­გიც კარ­გია, მაგ­რამ სპორტდარ­ბა­ზი უკე­თე­სია. ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა უჩ­ვე­უ­ლო სცე­ნა­რით გან­ვი­თარ­დეს და იყა­ვით მზად სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის. ხან­და­ხან გუ­ლუხ­ვო­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, მაგ­რამ მა­ინც რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რო­ბის­კენ მო­გი­წო­დებთ. ყუ­რა­დღე­ბით გან­კარ­გეთ ფი­ნან­სე­ბი. ზო­გი­ერთს მო­გინ­დე­ბათ ავ­ტო­მო­ბი­ლის ყიდ­ვა ან ძვე­ლის შეც­ვლა, ზოგს კი ბი­ნის გა­რე­მონ­ტე­ბა, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა.

  სამ­სა­ხურ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ გე­ლით. შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­მა­ტოს მივ­ლი­ნე­ბებ­მა. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ თა­მა­მად უხელ­მძღვა­ნე­ლეთ მსხვილ პრო­ექ­ტებს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ მემ­კვიდ­რე­ო­ბა, ან ფული ლა­ტა­რე­ა­ში მო­ი­გოთ. ყუ­რა­დღე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი, თუ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას აპი­რებთ. მარ­ტო­ხე­ლებს ზა­ფხულ­ში რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. იყა­ვით მზად ახა­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის.

  2021 წლის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ას­პექ­ტე­ბი
  სამ­სა­ხურ­ში საქ­მე­ე­ბი, რო­გორც ყო­ველ­თვის, თავ­ზე საყ­რე­ლია, მაგ­რამ დას­ვე­ნე­ბას ნუ და­ი­ვი­წყებთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ შინ ყოფ­ნას, ოჯა­ხუ­რი გა­რე­მო ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გაქვთ და დას­ვე­ნე­ბას ყვე­ლა­ზე მე­ტად ოჯახ­ში შეძ­ლებთ. იყა­ვით ნა­თე­სა­ვებ­ზე მზრუნ­ვე­ლი. სამ­სა­ხურ­ში შეც­დო­მებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გან­წყო­ბა­ზე იმოქ­მე­დოს და ეცა­დეთ, ის საქ­მე აკე­თოთ, რაც კარ­გად გა­მოდ­გით და იცით. მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ, სამ­სა­ხურ­შიც და სახ­ლშიც.

  და­ი­ცა­ვით დღის რე­ჟი­მი. მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა ფი­ზი­კურ აქ­ტი­უ­რო­ბას. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ორ­გა­ნიზ­მის "სიგ­ნა­ლებს". შე­უ­თავ­სეთ ერ­თმა­ნეთს სა­სარ­გებ­ლო და სა­სი­ა­მოვ­ნო. იზ­რუ­ნეთ არა­მარ­ტო სა­კუ­თარ თავ­ზე, არა­მედ ოჯა­ხის წევ­რებ­ზეც და თუ ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლი გყავთ, მას­ზეც. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ძვე­ლი ჰობი გა­იხ­სე­ნოს. სხვა­თა შო­რის, საქ­მეს, რო­მე­ლიც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ, მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ.

  2021 წელს და­ფიქ­რდე­ბით პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლა­ზე. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ტუ­რიზ­მი, პე­და­გო­გი­კა, დი­ზა­ი­ნი და მოდა, ლი­ტე­რა­ტუ­რა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ხვდე­ბით, რომ რამ­დე­ნი­მე წლი­ან­მა მუ­შა­ო­ბამ წინსვლა არ მო­გი­ტა­ნათ. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ კრე­ა­ტი­უ­ლი იდე­ე­ბი. თუ ხართ ამ სფე­რო­ებ­ში, მი­ი­ღეთ მეტ გა­მოც­დი­ლე­ბა, აი­მაღ­ლეთ კვა­ლი­ფი­კა­ცია. ჩა­ე­წე­რეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­ჭი­რო კურ­სებ­ზე. უნდა იზ­რუ­ნოთ კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ზე. აი­მაღ­ლოთ ავ­ტო­რი­ტე­ტი კო­ლე­გებ­ში.

  მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. არ გა­ცივ­დეთ, არ გა­და­ი­ღა­ლოთ. ვირუ­სულ და სე­ზო­ნურ ინ­ფექ­ცი­ებ­თან გაფრ­თხილ­დით. გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი, გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სარ­გებ­ლო მე­თო­დე­ბით. ჩა­ი­ტა­რეთ კომ­პლექ­სუ­რი სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვა. გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვი­საც, მაგ­რამ თუ მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­კი­თხებს აგ­ვა­რებთ, შე­იძ­ლე­ბა შვე­ბუ­ლე­ბის დრო­საც კი მო­გი­წოთ მუ­შა­ო­ბამ. გაფრ­თხილ­დით მგზავ­რო­ბი­სას; გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ახ­ლა­ხან აი­ღეთ მარ­თვის მოწ­მო­ბა.

  2021 წლის ზამ­თა­რი
  ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი ახალ­გაზ­რდუ­ლად გაგ­რძნო­ბი­ნებთ თავს. იყა­ვით რო­მან­ტი­კუ­ლი, მცი­რე სი­ურპრი­ზე­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რეთ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი. თავ­და­პირ­ვე­ლად დარ­წმუნ­დით ადა­მი­ა­ნის გულ­წრფელ გრძნო­ბებ­ში და მერე გა­და­უ­შა­ლეთ გული, რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რო­ბა სიყ­ვა­რულ­შიც სა­ჭი­როა. თე­ბერ­ვალ­ში შე­იძ­ლე­ბა გა­მოჩ­ნდეს თქვე­ნი ყო­ფი­ლი და ეცა­დეთ, გა­მო­ას­წო­როთ ადრე დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ერ­თად. ერ­თად შე­ად­გი­ნეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­რეთ უსი­ა­მოვ­ნო თე­მე­ბი და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბიც მშვი­დად შე­ა­თან­ხმეთ.

  კო­ლექ­ტივ­ში და­ფა­სე­ბუ­ლი ხართ. ხში­რად მოგ­მარ­თა­ვენ რჩე­ვის­თვის და ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი მუ­შა­ო­ბის სტი­ლიც კი გა­და­ი­ღოს. თე­ბერ­ვალ­ში შე­იძ­ლე­ბა ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ოს­თვის მი­ი­ღოთ ფული. აკუ­რა­ტუ­ლო­ბა გმარ­თებთ ფი­ნან­სებ­თან, კონ­კუ­რენ­ტებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ. მარ­ტი­ვად იპო­ვით თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. ფრთხი­ლად იყა­ვით, რომ უსი­ა­მოვ­ნე­ბა­ში არ გა­ეხ­ვეთ. თუ ვარ­ჯი­შობთ, თვით­ნე­ბუ­რო­ბას არ გირ­ჩევთ, ტრავ­მე­ბი­სა და და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბის მიზ­ნით. ხში­რად ია­რეთ ფე­ხით, ზო­მი­ე­რად ივარ­ჯი­შეთ, გა­ი­კა­ჟეთ სხე­უ­ლი.

  2021 წლის გა­ზა­ფხუ­ლი
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის გამო რო­ბო­ტად ნუ იქ­ცე­ვით. გა­მო­ნა­ხეთ დრო რო­მან­ტი­კი­სა და გრძნო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად. იყა­ვით ღი­მი­ლი­ა­ნი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. მარ­ტო­ხე­ლებს ზღაპ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რა გე­ლით. რე­ა­ლუ­რად შე­ა­ფა­სეთ მისი თვი­სე­ბე­ბი და სა­კუ­თა­რიც. მხო­ლოდ სხვა­ში ნუ ეძებთ ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბებს. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ვარ­ჯი­შის­თვის. კარ­გი იქ­ნე­ბა იოგა, ცურ­ვა. ნუ იქ­ნე­ბით კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლი მიღ­წე­ვებ­ზე, სი­ა­მოვ­ნე­ბა მი­ი­ღეთ ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბის­გან. ნურც დი­ე­ტას და­ი­ვი­წყებთ. ხში­რად მი­ე­ფი­ცხეთ მზეს.

  გახ­სოვ­დეთ, რომ ბედ­ნი­ე­რე­ბა ფულ­ში კი არა, მის რა­ო­დე­ნო­ბა­შია და იგი სარ­ფი­ა­ნად უნდა და­ა­ბან­დოთ. ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბა დაკ­ვირ­ვე­ბით აწარ­მო­ეთ საქ­მე­ე­ბი, არა­ვის მის­ცეთ უფ­ლე­ბა, რომ და­გა­ზა­რა­ლოთ. იყა­ვით ყვე­ლა მოვ­ლე­ნის საქ­მის კურ­სში.

  2021 წლის ზა­ფხუ­ლი
  დას­ვე­ნე­ბის მა­გივ­რად მა­ინც საქ­მე­ებ­ზე იფიქ­რებთ. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რე­ბის მო­ზიდ­ვა გახ­დეს სა­ჭი­რო. ეცა­დეთ, პა­ტი­ო­სა­ნი და საქ­მის მცოდ­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბი და­ი­ყე­ნოთ გვერ­დით. ადა­მი­ანს, ვი­საც ფულ­ში ვერ ენ­დო­ბით, მას­თან საქ­მე­ებს ნუ აწარ­მო­ებთ. შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბით უცხო­ეთ­შიც და­ინ­ტე­რეს­დნენ. კარ­გი პე­რი­ო­დი ელით იუ­რისტ, ეკო­ნო­მისტ და პო­ლი­ტი­კოს ქალ­წუ­ლებს. გა­მო­ნა­ხეთ დრო დას­ვე­ნე­ბის­თვის, ბუ­ნე­ბა­ში გა­სას­ვლე­ლად. წყალ­თან კონ­ტაქ­ტი გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სარ­გებ­ლოა თქვენ­თვის. რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია კუ­რორტზე ყოფ­ნი­სას. მო­ე­რი­დეთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბებს, სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან. ერ­თია თუ და­გა­ჯა­რი­მე­ბენ და მე­ო­რე - თუ სე­რი­ო­ზულ ტრავ­მას მი­ი­ღებთ.

  2021 წლის შე­მოდ­გო­მა
  დას­ვე­ნე­ბა, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან გან­მარ­ტო­ე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. ყვე­ლა სი­ტუ­ა­ცია თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა. მთა­ვა­რია, სა­კუ­თარ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე არ თქვათ უარი. თქვენ ყვე­ლა­ფე­რი სა­უ­კე­თე­სო და­იმ­სა­ხუ­რეთ. კარ­გად მიგ­დით საქ­მე­ე­ბი სამ­სა­ხურ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მთე­ლი წელი კარ­გად იმუ­შა­ვეთ. ბიზ­ნეს­მე­ნებ­მა მო­ა­წეს­რი­გეთ ყვე­ლა სა­ბუ­თი, რათა სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რებთნ არ შე­გექ­მნათ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. დრო­უ­ლად გა­და­ი­ხა­დეთ გა­და­სა­ხა­დე­ბი. ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა რომ არ გა­ირ­თუ­ლოთ, შე­უძ­ლოდ მყო­ფი სამ­სა­ხურ­ში ნუ წახ­ვალთ, შინ დარ­ჩით და იმ­კურ­ნა­ლეთ.

  2021 წლის შვე­ბუ­ლე­ბა
  თქვენ­ნა­ი­რი შრო­მის­მოყ­ვა­რე ადა­მი­ა­ნი იშ­ვი­ა­თად მო­ი­ძებ­ნე­ბა. და­სას­ვე­ნებ­ლად მა­შინ წახ­ვალთ, როცა ყვე­ლა საქ­მეს იდე­ა­ლუ­რად და­ას­რუ­ლებთ, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი კი შე­იძ­ლე­ბა არ გა­მო­ი­ლი­ოს. ამი­ტომ, დას­ვე­ნე­ბა, სუ­ლის მოთ­ქმა პრი­ო­რი­ტე­ტად უნდა აქ­ცი­ოთ. რამ­დე­ნი­მე დღით და­ის­ვე­ნეთ თე­ბერ­ვლის ბო­ლოს. აუ­ცი­ლებ­ლად ზა­ფხულ­ში. ხოლო თუ მოგ­ზა­უ­რო­ბას აპი­რებთ, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი წა­იყ­ვა­ნეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  342 ნახვა
  7-01-2021, 09:39