GOGA.TV
2021 წლის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის
 • 2021 წლის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის

  და­ი­სახ­დეთ კონ­კრე­ტუ­ლი მიზ­ნე­ბი. უფ­რო­სი კმა­ყო­ფი­ლია თქვე­ნი მუ­შა­ო­ბით და ხელ­საც შე­გი­წყობთ, ხელ­ფას­საც მო­გი­მა­ტებთ. ის­წავ­ლეთ შეც­დო­მე­ბის აღი­ა­რე­ბა და ნუ გა­ი­ფუ­ჭებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას თქვენ­თვის საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან. რო­გორც კი ცუდი გან­წყო­ბა შე­მო­გი­ტევთ, არ გან­მარ­ტოვ­დეთ, პი­რი­ქით, გა­მო­ნა­ხეთ ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბის მი­ზე­ზი. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა სუ­ლი­ერ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­საც მო­გი­ტანთ, პო­პუ­ლა­რუ­ლო­ბა­საც და მა­ტე­რი­ა­ლურ­საც. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფე­რი უნდა და­ა­ლა­გოთ, და­ა­ხა­რის­ხოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს სი­ურპრი­ზე­ბით აღ­სავ­სე წელი გე­ლით. სახ­ლის აშე­ნე­ბის, ხის დარ­გვის, შვი­ლის გა­ჩე­ნის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. არა­ფერ­ზე შე­გეშ­ლე­ბათ ხელი. გა­ბე­დუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი. მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლია სა­სუნ­თქი ორ­გა­ნო­ე­ბი, თირკმე­ლე­ბი. არ და­ი­ვი­წყოთ დას­ვე­ნე­ბა. უქ­მე­ე­ბი ბუ­ნე­ბა­ში გა­ა­ტა­რეთ. ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი წვრილ­მა­ნე­ბი ფსი­ქო­ლო­გი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ. არ და­ი­ვი­წყოთ ვარ­ჯი­ში, მე­დი­ტა­ცია, იოგა.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ემო­ცი­ე­ბი აკონ­ტრო­ლეთ, დახ­ვე­წი­ლი მა­ნე­რე­ბი და ინ­ტე­ლექ­ტი გა­მო­ავ­ლი­ნეთ. კო­ლექ­ტივ­ში მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი. აი­ღეთ მხო­ლოდ ის საქ­მე, რაც ფი­ნან­სურ კე­თილ­დღე­ო­ბას, დი­ვი­დენ­დებს მო­გი­ტანთ. თუ სი­ა­მა­ყეს და გა­და­მე­ტე­ბულ ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბას ვერ მო­ი­ცი­ლებთ მან­დი­ლოს­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას ვერ და­ა­ლა­გებთ. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ქალი გი­ტა­რის სი­მი­ვი­თაა, ამი­ტომ სწო­რი და ლა­მა­ზი დაკ­ვრა ის­წავ­ლეთ. უნდა დაც­ვათ წეს­რი­გი ყველ­გან და ყვე­ლა­ფერ­ში. ენერ­გია და ფიქ­რე­ბი სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით მი­მარ­თეთ. დრო­დად­რო დას­ვე­ნე­ბაც არ გა­წყენთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ კვე­ბი­სა და ძი­ლის რე­ჟი­მი. მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეცა­დეთ, რომ არ აი­ღოთ ვალი. იმ­ყო­ფი­ნეთ ის, რაც გაქვთ.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ნუ ხარ­ჯავთ ფულს უაზ­როდ მე­ა­სე წყვილ ფეხ­საც­მელ­ზე ან კა­ბა­ზე. ყვე­ლა­ფერ­ში ზო­მი­ე­რე­ბა გმარ­თებთ. შე­იძ­ლე­ბა გა­მოჩ­ნდეს მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­საც მოს­წონ­ხართ, რო­გორც ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი გა­სარ­თო­ბი. მის­გან მა­ნამ უნდა გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ, სა­ნამ უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით. სა­კუ­თარ თვს მსხვერ­პლად ნუ­რა­ვის შეს­წი­რავთ. სამ­სა­ხურ­ში შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ ღირ­სე­ბა. იყა­ვით შრო­მის­მოყ­ვა­რე, ბე­ჯი­თი. ზა­ფხუ­ლი ლა­მა­ზი რო­მა­ნით, ნიშ­ნო­ბით და­გა­მახ­სოვ­რებთ თავს. თქვე­ნი სი­ცი­ვი­სა და სი­ა­მა­ყის გამო გა­გექ­ცე­ვათ მა­მა­კა­ცი, ვის­თა­ნაც შე­იძ­ლე­ბო­და, მყა­რი და ბედ­ნი­ე­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა გქო­ნო­დათ. 2021 წელს მშვი­დად და ნერ­ვი­უ­ლო­ბის გა­რე­შე გა­მო­ი­მუ­შა­ვებთ იმ თან­ხას, რაც და­გეგ­მი­ლი გქონ­დათ. კრე­დი­ტის გა­რე­შე შე­ი­ძი­ნეთ იმას, რაც გსურ­დათ. ზო­გი­ერ­თი გა­ფარ­თო­ე­ბა­საც კი შეძ­ლებს.

  2021 წლის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ას­პექ­ტე­ბი
  ხში­რად მო­გი­წევთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რა და სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მი­ღე­ბა. მშვი­დად შეხ­ვდით სი­ახ­ლე­ებს. სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი. ზო­გი­ერ­თებს სა­ზღვარ­გა­რეთ შეს­თა­ვა­ზე­ბენ მუ­შა­ო­ბას. ზოგი კი გა­და­წყვეტს, ეზო­ტე­რი­კი­თა და ოკულ­ტუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბით და­კავ­დეს. მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის, ახ­ლობ­ლე­ბის მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბას. ნუ მი­ი­ღებთ უარ­ყო­ფით ინ­ფორ­მა­ცი­ებს. ადა­მი­ა­ნე­ბის უკეთ და­სა­ნა­ხა­ვად, ზოგ­ჯერ დის­ტან­ცია სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა.

  ფი­ზი­კუ­რი შრო­მა მა­ინ­ცდა­მა­ინც არ გიყ­ვართ, ეცა­დეთ, ბა­ლან­სი და­იც­ვათ მუ­შა­ო­ბა­სა და დას­ვე­ნე­ბას შო­რის. სა­ინ­ტე­რე­სო იდე­ე­ბი, გა­იხ­სე­ნეთ ჰობი. ტომ­რე­ბით ფულს ვერ და­აგ­რო­ვებთ და ჯან­მრთე­ლო­ბას ნუ და­ი­ზა­რა­ლებთ. მო­ე­რი­დეთ აზარ­ტულ თა­მა­შებს, სა­რის­კო ქმე­დე­ბებს. არ შე­ი­ლა­ო­ხოთ რე­პუ­ტა­ცია. არც ფული გაფ­ლან­გოთ უაზ­როდ. მყა­რი და ბედ­ნი­ე­რი ოჯა­ხის შექ­მნის შან­სი შე­მოდ­გო­მა­ზე მო­გე­ცე­მათ. ახალ­გაც­ნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნი მო­მენ­ტა­ლუ­რად და­ი­პყრობს თქვენს გულს და გაც­ნო­ბის დღეს­ვე მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ, თით­ქოს მი­ლი­ო­ნი წე­ლია იც­ნობთ ერ­თმა­ნეთს. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში რო­მან­ტი­კა დაბ­რუნ­დე­ბა. შეძ­ლებთ ბი­ნის მშე­ნებ­ლო­ბას, რე­მონტს. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი გე­ლით პე­და­გო­გებს, მე­ნე­ჯე­რებს, ქველ­მოქ­მე­დებს.

  ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ შეს­თა­ვა­ზონ მუ­შა­ო­ბა, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ითათ­ბი­რეთ და შე­იძ­ლე­ბა ერ­თად გა­ემ­გზავ­როთ. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა არას­დროს თქვათ უარი სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბა­ზე, პა­ე­მან­ზე წას­ვლა­ზე. სცა­დეთ, თუ პირ­ვე­ლი­ვე ჯერ­ზე არა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ, მხრებს ნუ ჩა­მოყ­რით. წამ­ლებ­ში რომ არ გა­და­ყა­როთ ბევ­რი ფული, დრო­ზე მი­მარ­თეთ ექიმს და და­ი­წყეთ მკურ­ნა­ლო­ბა. იკ­ვე­ბეთ რე­გუ­ლა­რუ­ლად და ჯან­სა­ღად.

  2021 წლის ზამ­თა­რი
  ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ სა­სურ­ვე­ლი ნივ­თე­ბი შე­ი­ძი­ნოთ. სი­ცი­ვის მი­უ­ხე­და­ვად, მხნე და ენერ­გი­უ­ლი ხართ, წარ­მა­ტე­ბე­ბი გე­ლით სამ­სა­ხურ­ში, სპორ­ტის, სა­რეკ­ლა­მო სფე­როს, ხე­ლოვ­ნე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს. თუმ­ცა, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან მთლად იდე­ა­ლუ­რი არაა. ზო­გი­ერთ პრო­ექ­ტზე მარ­ტოს მო­გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა. მე­ტად იზ­რუ­ნეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ზე. მთე­ლი ზამ­თა­რი რო­მან­ტი­კუ­ლად ჩა­ივ­ლის. ზო­გი­ერთს ოჯახ­ში მა­ტე­ბა გე­ლით. მარ­ტო­ხე­ლებს პერ­სპექ­ტი­უ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. ჯან­მრთე­ლო­ბა კვლავ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თე­მაა. ნუ ზი­ხართ მთე­ლი დღე­ე­ბი კომ­პი­უ­ტერ­თან. მე­ტად ია­რეთ ფე­ხით.

  2021 წლის გა­ზა­ფხუ­ლი
  შეხ­ვედ­რე­ბის, მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბის, კარ­გი გან­წყო­ბის დრო და­გიდ­გათ. სამ­სა­ხურ­ში საქ­მე­ე­ბი მო­გე­მა­ტე­ბათ, მაგ­რამ და­წი­ნა­უ­რე­ბის შან­სიც გა­გიჩ­ნდე­ბათ. მარ­ტი და აპ­რი­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი გექ­ნე­ბათ საქ­მე­ე­ბით. მა­ი­სი რო­მან­ტი­კუ­ლი და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბით და­გა­მახ­სოვ­რებთ თავს. გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას, ზო­გი­ერ­თთან დამ­შვი­დო­ბე­ბა მო­გი­წევთ. მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ასა­კით უფ­როს ნა­თე­სა­ვებ­ზე. გა­მოჩ­ნდე­ბა ყო­ფი­ლი და თქვენ­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი - გა­აგ­რძლებთ მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას, თუ სა­მუ­და­მოდ და­შორ­დე­ბით. გა­იძ­ლი­ე­რეთ იმუ­ნი­ტე­ტი.

  2021 წლის ზა­ფხუ­ლი
  მხო­ლოდ დის­ცი­პი­ნი­რე­ბუ­ლი მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას საქ­მე­ებ­ში. იყა­ვით მშვი­დი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბი­სას. შან­სი მო­გე­ცემთ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ იდე­ე­ბი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ამა­ღელ­ვე­ბე­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი გახ­დე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. იმ­დე­ნად იქ­ნე­ბით შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი, რომ უმ­ნიშ­ვნე­ლო კა­მა­თის გა­მოც კი ინერ­ვი­უ­ლებთ. იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­კა­ჟე­ბა­ზე, ორ­გა­ნიზ­მის გა­ა­ხალ­გაზ­რდა­ვე­ბა­ზე. გაფრ­თხილ­დით, თუ გა­წუ­ხებთ კუ­ჭთან და ნაღ­ვლის ბუშტთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი.

  2021 წლის შე­მოდ­გო­მა
  სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა ძირ­ფეს­ვი­ა­ნად შე­იც­ვლე­ბა... უკე­თე­სო­ბის­კენ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბას შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად იზ­რუ­ნეთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, გა­ა­კე­თოთ რე­მონ­ტი, გა­ნა­ახ­ლოთ ავე­ჯი. სამ­სა­ხურ­ში მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნო საქ­მე­ებ­ში ჩა­რე­ვას, კონ­ფლიქ­ტებს. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა გმარ­თებთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლო­ბა მუ­შა­ო­ბი­სას. და­რე­გუ­ლირ­დე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. ნო­ემ­ბერ­ში დატ­კბე­ბით მთე­ლი წლის შრო­მით. გა­იძ­ლი­ე­რეთ ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა.

  2021 წლის შვე­ბუ­ლე­ბა
  ზა­ფხულ­ში აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­ის­ვე­ნოთ. სა­ღა­მო­ო­ბით გა­მორ­თეთ ყვე­ლა გა­ჯე­ტი და პა­სი­უ­რად და­ის­ვე­ნეთ. გა­დაღ­ლი­ლო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­გიმწვა­ოთ. მო­ე­რი­დეთ სპორ­ტის სა­რის­კო სა­ხე­ო­ბებს. თუ სა­შუ­ა­ლე­ბა გაქვთ, უმ­ჯო­ბე­სია, სო­ფელ­ში და­ის­ვე­ნოთ, ნა­თე­სა­ვე­ბის გვერ­დით. ია­ფად და სა­სარ­გებ­ლოდ გა­მოხ­ვალთ. შე­მოდ­გო­მა­ზე სა­ნა­ტო­რი­უმ­ში და­ის­ვე­ნეთ, სა­დაც ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა­საც გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ, რომ ზამ­თარს მოძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი შეხ­ვდეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  275 ნახვა
  8-01-2021, 00:23