GOGA.TV
2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული ვერძებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი
 • 2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული ვერძებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი

  ვერ­ძი - ხარი
  სიფრ­თხი­ლით მო­ე­კი­დეთ სი­ახ­ლე­ებს. მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი. ენერ­გია მხო­ლოდ კე­თი­ლი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის­კენ მი­მარ­თეთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან და იზ­რუ­ნებთ ფი­ზი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლეს­თან და შე­საძ­ლოა, მშო­ბე­ლიც კი გახ­დეთ. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი მო­ე­რი­დეთ კა­მათს. გირ­ჩევთ, და­ა­კა­ნო­ნოთ თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა. თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო და­უთ­მეთ ჰო­ბის. ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში სტა­ბი­ლუ­რო­ბა გე­ლით, მცი­რე თან­ხის გა­და­დე­ბა­საც კი მო­ა­ხერ­ხებთ, რომ სრულ­ფა­სოვ­ნად და­ის­ვე­ნოთ.

  ვერ­ძი - ვირ­თხა
  ყო­ველ­თვის ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ, რათა სწო­რად და­ა­ბან­დოთ ფული, მი­ი­ღოთ სარ­გე­ბე­ლი, მო­აგ­ვა­როთ საქ­მე­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ აფე­რის­ტულ ქმე­დე­ბებს. წელს უნდა და­ოს­ტატ­დეთ თქვენს სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ში. შე­მოდ­გო­მა­ზე მე­გობ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რით სურ­ვილს აის­რუ­ლებთ. ფუ­ლის ხარ­ჯვა მო­გი­წევთ ბი­ნის რე­მონტზე, პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის გახ­სნა­ზე, დას­ვე­ნე­ბა­ზე, იმიჯ­ზე. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი შეხ­ვდე­ბით თქვენს შე­სა­ფე­რის, მზრუნ­ველ და ლო­ი­ა­ლურ პარტნი­ორს. ვინც უკვე რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ხართ, გა­ამ­ყა­რეთ კავ­ში­რი.

  ვერ­ძი - ცხე­ნი
  წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ეს შე­ე­ხე­ბა და­ქი­რა­ვე­ბულ თა­ნამ­შრომ­ლებ­საც და ბიზ­ნეს­მე­ნებ­საც. ორი­ვე შეძ­ლებთ "ოლიმ­პის" მწვერ­ვალ­ზე მო­ექ­ცეთ. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქ­ტებს, მათ­თან კა­მათს. ნუ გა­ამ­ხელთ იდე­ებს, სა­ნამ მათ არ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. იმოქ­მე­დეთ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად. იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე; გა­თა­ვი­სუფ­ლდით, მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან, და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში წუ­ნია ნიშ­ნებ­საც კი ელით რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­სა­წეს­რი­გებ­ლად გუ­ლის­კარ­ნა­ხით იმოქ­მე­დეთ.

  ვერ­ძი - კურ­დღე­ლი
  თა­ვა­დაც იცით, რო­გორ უნდა მო­იქ­ცეთ და რა თვი­სე­ბე­ბი უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ, სამ­სა­ხურ­ში წარ­მა­ტე­ბას რომ მი­აღ­წი­ოთ. თქვე­ნი შარ­მი და მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბაც შე­სა­ფე­რი­სად გა­მო­ი­ყე­ნეთ. ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში შე­ფერ­ხე­ბე­ბი არ გე­ლით. თუმ­ცა, წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ეკო­ნო­მი­ის გა­წე­ვა მა­ინც მო­გი­წევთ, თუნ­დაც იმის­თვის, რომ სწავ­ლის­თვის ან დას­ვე­ნე­ბის­თვის გა­და­დოთ ფული. წლის ბო­ლოს კი იმა­საც შე­ი­ძენთ, რაც და­გეგ­მი­ლი არც გქონ­დათ. გარ­შე­მო მყო­ფებს თქვე­ნი კარ­გი ხა­სი­ა­თით შე­აყ­ვა­რებთ თავს. მარ­ტო­ხე­ლებს და­წყვი­ლე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს - და­ქორ­წი­ნე­ბის. ნუ აჩ­ქარ­დე­ბით, ყვე­ლა­ფერს თა­ვი­სი დრო აქვს.

  ვერ­ძი - ვე­ფხვი
  სი­ურპრი­ზე­ბით აღ­სავ­სე წელი გე­ლით. და­წი­ნა­უ­რე­ბა, სა­სურ­ვე­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა გე­ლით. იშ­ვი­ა­თად გა­და­ეყ­რე­ბით სირ­თუ­ლე­ებს და მა­თაც მშვი­დო­ბი­ა­ნად მო­აგ­ვა­რებთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი მთა­ვარ­ზე, რაც გა­მარ­ჯვე­ბას მო­გი­ტანთ. შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ებ­მა სა­მარ­თლი­ა­ნად და­ა­მარ­ცხეთ კონ­კუ­რენ­ტე­ბი. გა­მო­ნა­ხეთ მეტი დრო პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­სა­წყო­ბად. შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი ძველ მე­გო­ბარ­თან გა­ა­ბათ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მე­ტად და­ატ­კბეთ და და­ათ­ბეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა.

  ვერ­ძი - დრა­კო­ნი
  მეტი დრო და­უთ­მეთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბას. ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­და­გეშ­ლე­ბათ: ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს პი­რა­დი საქ­მის გახ­სნა ან ინ­ვეს­ტი­ცია. გა­აზ­რე­ბუ­ლად და გეგ­მა­ზო­მი­ე­რად იმოქ­მე­დეთ. ფი­ნან­სებ­ში პრობ­ლე­მე­ბი არ გე­ლით, თუ არ იზარ­მა­ცებთ, ფული მუ­დამ საკ­მა­რი­სად გექ­ნე­ბათ, შვე­ბუ­ლე­ბა­საც კი მდიდ­რულს მო­ი­წყობთ. მარ­ტო­ხე­ლებს გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი მოთ­მი­ნე­ბით უნდა აღი­ჭურ­ვოთ, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა რომ არ და­გე­ძა­ბოთ.

  ვერ­ძი - მა­მა­ლი
  წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით ყვე­ლა იმ საქ­მე­ში, რა­საც ხელს მო­კი­დებთ. ენერ­გი­უ­ლი ხართ და მი­მარ­თეთ იგი პრო­ფე­სი­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბი­სა­კენ. წა­მოჭ­რი­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი­სად­მი მეტი დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ. პე­რი­ო­დუ­ლად და­პა­უზ­დით და პა­სი­უ­რად და­ის­ვე­ნეთ. გახ­სოვ­დეთ, რომ მხო­ლოდ ფულს არ მო­აქვს ბედ­ნი­ე­რე­ბა. სხვა­თა შო­რის, წლის ბო­ლოს მსხვი­ლი შე­ნა­ძე­ნე­ბი გე­ლით. თქვე­ნი პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა "ამე­რი­კულ მთებს" და­ემ­სგავ­სე­ბა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მე­ტად გა­ა­ნე­ბივ­რეთ მე­უღ­ლე სი­ურპრი­ზე­ბით.

  ვერ­ძი - გვე­ლი
  მუხლჩა­უხ­რე­ლად მო­გი­წევთ შრო­მა სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნა. ეცა­დეთ, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ მი­ღე­ბუ­ლი შე­დე­გი. დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ და და­ი­ზღვი­ეთ თავი შეც­დო­მე­ბის­გან. წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მეტი სირ­თუ­ლე გექ­ნე­ბათ გა­და­სა­ლა­ხი, ივ­ნი­სი­დან კი მე­ტად ამო­ი­სუნ­თქავთ. წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა და­წი­ნა­ურ­დეთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­როს­თან, მო­გე­მა­ტოთ ხელ­ფა­სი. ფული სა­კუ­თარ თავ­ში, გა­ნათ­ლე­ბა­ში და­ა­ბან­დეთ. გვერ­დით მხო­ლოდ თქვე­ნი შე­სა­ფე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი და­ი­ყე­ნეთ.

  ვერ­ძი - ძაღ­ლი
  დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ თი­თო­ე­უ­ლი დე­ტა­ლის, ინ­ფორ­მა­ცი­ის, ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. და­ი­მე­გობ­რეთ ახალ­გაც­ნო­ბი­ლე­ბი, ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ დის­კუ­სი­ებ­ში ჩარ­თვის და სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბის გა­მოთ­ქმის. ფული გო­ნივ­რუ­ლად გან­კარ­გეთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში სიმ­შვი­დე და ბედ­ნი­ე­რე­ბა გე­ლით, ყველ­გან მზრუნ­ვე­ლო­ბას მი­ი­ღებთ. ახალ პარტნი­ორ­თან სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბებს გა­მო­ავ­ლენთ. ზო­გი­ერ­თე­ბი ახალ სიყ­ვა­რულს შე­იძ­ლე­ბა მივ­ლი­ნე­ბის დროს შეხ­ვდეთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს კი ოჯახ­ში მა­ტე­ბა გე­ლით.

  ვერ­ძი - თხა
  რაც უფრო გა­ბე­დუ­ლად და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, მით მო­ი­გებთ. ნუ გა­და­დებთ მო­მავ­ლის­თვის იმ პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას, რა­საც დღეს­ვე გა­უმკლავ­დე­ბით. ებ­რძო­ლეთ სი­ზარ­მა­ცეს. სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლო­ბა. თუ კარ­გად იმუ­შა­ვებთ, დას­ვე­ნე­ბა­საც კარ­გად შეძ­ლებთ. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. რო­მა­ნი შე­იძ­ლე­ბა კო­ლე­გას­თან გა­ა­ბათ. თუ და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი ხართ, მო­ე­რი­დეთ მე­უღ­ლის ღა­ლატს. იზ­რუ­ნეთ ოჯა­ხის ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე.

  ვერ­ძი - მა­ი­მუ­ნი
  არ მო­ა­ტყუ­ოთ და არ ეჩხუ­ბოთ გარ­შე­მო მყო­ფებს. იყა­ვით მე­ტად დამთმო­ბი, მაგ­რამ არც სა­კუ­თა­რი თავი და­ა­ზა­რა­ლოთ. ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში სტა­ბი­ლუ­რო­ბა გე­ლით და კა­პი­ტა­ლის და­ბან­დე­ბა­საც კი შეძ­ლებთ. ნუ დას­ვამთ წერ­ტილს იქ, სა­დაც შე­იძ­ლე­ბა მძი­მე დას­ვათ. ობი­ექ­ტუ­რად შე­ა­ფა­სეთ მოვ­ლე­ნე­ბი. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი გქონ­დეთ. გა­უფრ­თხილ­დით თქვენ­თვის ძვირ­ფას ადა­მი­ა­ნებს. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მე­ო­რე ან მე­სა­მე "თაფ­ლო­ბის თვე" მო­ი­წყვეთ.

  ვერ­ძი - ღორი
  წლის ნე­ბი­ე­რა ხართ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ, რა­საც მო­ი­სურ­ვებთ. მო­გე­ბა იქ­ნე­ბა შთამ­ბეჭ­და­ვი. ისარ­გებ­ლეთ მო­მენ­ტით და გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ პო­ზი­ცია სამ­სა­ხურ­ში. მო­ინ­დო­მეთ, რომ და­წი­ნა­ურ­დეთ, გა­ა­ფარ­თო­ოთ ბიზ­ნე­სი. რაც უფრო კარ­გად იმუ­შა­ვებთ, მით მე­ტად გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მე­ტად გა­ბე­დუ­ლი უნდა იყოთ. გა­დად­გით პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი გა­საც­ნო­ბად, ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ოჯახ­ში, იზ­რუ­ნეთ ჰარ­მო­ნი­ის შექ­მნა­ზე.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  305 ნახვა
  10-01-2021, 00:41