GOGA.TV
2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული მორიელებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი
 • 2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული მორიელებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი

  მო­რი­ე­ლი - ხარი
  გო­ნივ­რუ­ლად გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ თქვე­ნი დრო, ენერ­გია და ფუ­ლიც. მხო­ლოდ ასე შეძ­ლებთ გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას. სხვა­თა შო­რის, წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხში­რად მო­გი­წევთ სხვა­დას­ხვა პრო­ექტსა თუ საქ­მე­ში ჩარ­თვა. გირ­ჩევთ, მხო­ლოდ იმას მო­კი­დოთ ხელი, რაც მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან, კო­ლე­გებ­თან. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით. ნუ მი­უდ­გე­ბით ამ სფე­როს ქა­რაფ­შუ­ტუ­ლად, იმუ­შა­ვეთ სა­კუ­თარ თავ­ზეც და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზეც.

  მო­რი­ე­ლი - ვე­ფხვი
  მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წელი და­გიდ­გათ, სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში უნდა მო­ა­ხერ­ხოთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­მოვ­ლე­ნა. მომ­დევ­ნო 12 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა ეცა­დოთ ცხოვ­რე­ბის გამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბას. და­ფიქ­რდით, რა არის თქვენ­თვის ნამ­დვი­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი. სად უნდა და­ი­ხარ­ჯოთ ბო­ლომ­დე და რა სა­ფა­სუ­რი უნდა გა­ი­ღოთ, სა­სურ­ვე­ლის მი­სა­ღე­ბად. ნუ გგო­ნი­ათ, რომ სა­სურ­ველს წამ­ში მი­ი­ღებთ, შრო­მა და თავ­და­დე­ბა არ აგ­ცდე­ბათ. იყა­ვით მშვი­დი, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­როს გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. იბ­რძო­ლეთ იმ ადა­მი­ა­ნის გუ­ლის მო­სა­გე­ბად, ვის მი­მარ­თაც გულ­გრი­ლი არ ხართ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ერთი ფე­ხით გა­უს­წროთ პარტნი­ორს გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, შე­მო­სა­ვალ­ში, მიღ­წე­ვებ­ში.

  მო­რი­ე­ლი - ვირ­თხა
  პერ­სპექ­ტი­ულ პრო­ექ­ტებ­ში ჩარ­თვა­ზე უარი არ თქვათ. გა­და­ხე­დეთ სა­კუ­თარ მიზ­ნებს და ის, რაც აქ­ტუ­ა­ლუ­რი არაა, და­ი­ვი­წყეთ. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი თქვენ­თვის სარ­გებ­ლის მომ­ტან საქ­მე­ებ­ზე; შე­იძ­ლე­ბა მი­უბ­რუნ­დეთ ძვე­ლებ­საც. გა­მო­ნა­ხეთ დრო გან­ვი­თა­რებ­თვის. მზად იყა­ვით სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის, ახ­ლის მი­სა­ღე­ბად. სა­ინ­ტე­რე­სო და გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს და­უ­მე­გობ­რდე­ბით. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა კარ­დი­ნა­ლუ­რად შე­გეც­ვლე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლებს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­თან გე­ლით შეხ­ვედ­რა, ნუ იჯ­დე­ბით შინ.

  მო­რი­ე­ლი - კურ­დღე­ლი
  მო­სა­წყე­ნად ვერ მო­იც­ლით უამ­რა­ვი საქ­მე და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მო­გე­მა­ტე­ბათ. თუმ­ცა, სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა მეტ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას შეგ­ძენთ და პრო­ფე­სი­უ­ლა­დაც გან­ვი­თარ­დე­ბით. და­ა­ბან­დეთ თქვე­ნი დრო და ენერ­გია მხო­ლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვან პრო­ექ­ტებ­ში. თუ კარ­გად იმუ­შა­ვებთ, შე­დეგს მა­ლე­ვე მი­ი­ღებთ. ნუ მი­ა­ტო­ვებთ და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, სტა­ბი­ლუ­რო­ბა გე­ლით, თუ რა თქმა უნდა, ფულს გო­ნივ­რუ­ლად და­ხარ­ჯავთ. თუ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბა გსურთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ პარტნი­ო­რის აზრი. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში კონ­ფლიქ­ტე­ბი და კავ­ში­რის გა­წყვე­ტა გარ­და­უ­ვა­ლია.

  მო­რი­ე­ლი - გვე­ლი
  ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ. იღ­ბა­ლი გაძ­ლევთ რე­ა­ლურ შანს, რომ აის­რუ­ლოთ ჩა­ნა­ფიქ­რი. საკ­მა­რი­სი ძა­ლაც გაქვთ და გა­მოც­დი­ლე­ბაც და ყვე­ლა­ფე­რი მხო­ლოდ თქვენს მონ­დო­მე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ დრო, ჩა­მო­წე­რეთ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა. აჩ­ქა­რე­ბა არა­ფერ­ში გარ­გებთ. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი გე­ლით ბიზ­ნეს­მე­ნებს. უარს ნუ იტყვით მივ­ლი­ნე­ბა­ზე, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა­ზე. შეხ­ვდე­ბით სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებს და ეცა­დეთ, და­უ­მე­გობ­რეთ მათ. იმუ­შა­ვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა, მაგ­რამ ნურც დე­ლი­კა­ტუ­რო­ბას და­ი­ვი­წყებთ.

  მო­რი­ე­ლი - თხა
  სა­სი­ა­მოვ­ნო მოვ­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი წელი გე­ლით, რაც კარ­დი­ნა­ლურ ცვლი­ლე­ბებს მო­გი­ტანთ. წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში, ფი­ნან­სებ­შიც. თუმ­ცა, ცი­დან არა­ფე­რი ჩა­მო­გეყ­რე­ბათ და უნდა იშ­რო­მოთ. მი­მარ­თეთ თქვე­ნი ძალა და ენერ­გია გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ორი­გი­ნა­ლუ­რი მიზ­ნე­ბის და­სახ­ვის. დახ­მა­რე­ბის­თვის აუ­ცი­ლებ­ლად მი­მარ­თეთ მე­გობ­რებს. მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას აზარტზე. პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა და­დე­ბი­თი მო­მენ­ტე­ბით გექ­ნე­ბათ აღ­სავ­სე. ხში­რად მო­ი­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი უქ­მე­ე­ბი.

  მო­რი­ე­ლი - დრა­კო­ნი
  თქვენს წარ­მა­ტე­ბას მო­შურ­ნე­ე­ბიც გა­მო­უჩ­ნდე­ბა. ნუ­რა­ვის გა­უმ­ხელთ იდე­ებს, პრო­ექ­ტებს, სა­ნამ არ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. ფი­ნან­სუ­რი სირ­თუ­ლე­ე­ბი არ გე­ლით. შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა და დაკ­ვირ­ვე­ბა ფულს აუ­ცი­ლებ­ლად მო­გი­ტანთ. და­ას­რუ­ლეთ ყვე­ლა და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე, პრობ­ლე­მე­ბი მო­აგ­ვა­რეთ და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ. მი­უ­ხე­და­ვად დატ­ვირ­თუ­ლი სა­მუ­შაო დღე­ე­ბი­სა, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა მა­ინც პირ­ველ ად­გილ­ზე გაქვთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს მე­ო­რე თაფ­ლო­ბის თვე გე­ლო­დე­ბათ, მარ­ტო­ხე­ლებს - სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბი და რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ემ­ნე­ბი.

  მო­რი­ე­ლი - ღორი
  ყვე­ლა საქ­მეს, რო­მელ­საც ხელს მო­კი­დებთ, იდე­ა­ლუ­რად და­ას­რუ­ლებთ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, თა­მა­მი და გა­აზ­რე­ბუ­ლი უნდა იყოთ. ნუ შე­შინ­დე­ბით, ორი­გი­ნა­ლურ პრო­ექ­ტებ­საც კი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბიც კი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. ჰობი შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ გა­ი­ხა­დოთ. პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში იყა­ვით გულ­წრფე­ლი და აქ­ტი­უ­რი. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ იუ­მო­რის გრძნო­ბა; რბი­ლად მო­აგ­ვა­რეთ სირ­თუ­ლე­ე­ბი.

  მო­რი­ე­ლი - მა­ი­მუ­ნი
  სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი წელი გე­ლით. ზო­გი­ერთს კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­გინ­დე­ბათ. გაფრ­თხილ­დით, ემო­ცი­უ­რად დატ­ვირ­თულ­მა შეც­დო­მე­ბი არ და­უშ­ვათ. არა­ფერს გა­ე­კი­დოთ, მოვა დრო და მიხ­ვდე­ბით, რომ მოვ­ლე­ნე­ბი თქვენ­თვის უკე­თე­სი შე­დე­გით დას­რულ­და. ფული საკ­მა­რი­სი გექ­ნე­ბათ. თუმ­ცა, მხო­ლოდ ფუ­ლის მოგ­რო­ვე­ბა­ზე ნუ იქ­ნე­ბით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. გა­უ­გებ­რო­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან კი­დევ უფრო და­გი­ძა­ბავთ ურ­თი­ერ­თო­ბას. უმე­ტე­სო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა და­შო­რე­ბაც კი გა­და­წყვი­ტოთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი კი ოც­ნე­ბის მე­წყვი­ლეს შეხ­ვდე­ბით.

  მო­რი­ე­ლი - მა­მა­ლი
  პი­რა­დი დრო და რე­სურ­სი ობი­ექ­ტუ­რად შე­ა­ფა­სეთ, მი­ნი­მა­ლუ­რი და­ნა­კარ­გით უნდა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბი. მხი­ა­რუ­ლე­ბი­თა და პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბით ებ­რძო­ლეთ დეპ­რე­სი­ულ შე­მო­ტე­ვებს. მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, დატ­კბით ბუ­ნე­ბა­ში, სუფ­თა ჰა­ერ­ზე ყოფ­ნით. გახ­სოვ­დეთ, რომ ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა ჭკუ­ის სას­წავ­ლებ­ლად გვეძ­ლე­ვა. შე­მოდ­გო­მა­ზე სამ­სა­ხურ­ში სიმ­შვი­დე და­ი­სად­გუ­რებს და დატ­კბე­ბით გა­მარ­ჯვე­ბით. მო­ე­რი­დეთ პარტნი­ო­რის კრი­ტი­კას, თუ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი არ გსურთ.

  მო­რი­ე­ლი - ცხე­ნი
  რამ­დე­ნი­მე რე­ა­ლუ­რი შან­სი მო­გე­ცე­მათ, რომ ცხოვ­რე­ბა უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვა­ლოთ. იყა­ვით ყუ­რა­დღე­ბით, და­ი­სა­ხეთ კონ­კრე­ტუ­ლი მიზ­ნე­ბი და იმოძ­რა­ვეთ მათი რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის. სწო­რად რომ გა­ნა­ლა­გოთ პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი გუ­ლის კარ­ნახ­ზე და არა ფი­ნან­სურ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. გა­მო­ყა­ვით დრო იმ საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბას, ჩა­ე­წე­რეთ მას­ტერ-კლა­სებ­ზე, ტრე­ნი­ნებ­ში. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი იმა­ტებს. და­გე­ძა­ბე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ზო­გი­ერ­თი და­შო­რე­ბას გა­და­წყვეტს. თუ ის­წავ­ლით ერ­თმა­ნე­თის მოს­მე­ნას კი­დევ შეძ­ლებთ ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­დარ­ჩე­ნას.

  მო­რი­ე­ლი - ძაღ­ლი
  პერ­სპექ­ტი­ვე­ბის, გან­ვი­თა­რე­ბის, მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის წელი და­გიდ­გათ. მო­გე­ცე­მათ მოგ­ზა­უ­რო­ბის, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. ეცა­დეთ, ნე­ბის­მი­ე­რი შან­სი გა­მო­ი­ყე­ნოთ, რაც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას, წინსვლას მო­გი­ტანთ. თუ თა­ვი­სუ­ფა­ლი თან­ხა გაქვთ, და­ა­ბან­დეთ პერ­სპექ­ტი­ულ, მას­შტა­ბურ პრო­ექ­ტში. დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლებს კა­რი­ე­რა­ში და­წი­ნა­უ­რე­ბა გელი. პრობ­ლე­მებს არას­ტან­დარ­ტუ­ლად მო­აგ­ვა­რებთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში უღ­რუბ­ლო წელი არ გაქვთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად პო­ზი­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ანს მი­მართ. ზო­გი­ერ­თი და­ქორ­წი­ნე­ბა­საც კი გა­და­წყვეტს. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი კი სა­ბი­ნაო პი­რო­ბებს გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  391 ნახვა
  10-01-2021, 00:45