GOGA.TV
2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული თხის რქებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი
 • 2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული თხის რქებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი

  თხის რქა - ხარი
  სა­სი­ა­მოვ­ნო ემო­ცი­ე­ბი­სა და შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის წელი და­გიდ­გათ. ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ, კა­რი­ე­რუ­ლი და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად. გა­აქ­ტი­ურ­დით სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ სა­ინ­ტე­რე­სო და თა­მა­მი პრო­ექ­ტე­ბი. ნუ გგო­ნი­ათ, რომ ყვე­ლა­ფერს მარ­ტი­ვად გა­და­ლა­ხავთ, სირ­თუ­ლე­ე­ბი იქ­ნე­ბა და მათ­თვის მზად უნდა იყოთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში სიმ­შვი­დე და ურ­თი­ერ­თგა­გე­ბა გე­ლით. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მე­ო­რე ნა­ხევ­რებს შეხ­ვდე­ბით.

  თხის რქა - ვირ­თხა
  მო­დუ­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ გექ­ნე­ბათ. სე­რი­ო­ზუ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი არ გე­ლით, მაგ­რამ თა­ვით იქ­ნე­ბით გა­და­ვარ­დნი­ლი საქ­მე­ებ­ში. ზო­გი­ერთს კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით და სა­ბე­დის­წე­რო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბიც უნდა მი­ი­ღოთ. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ გან­ვი­თა­რე­ბას. ცვლი­ლე­ბე­ბი აუ­ცი­ლებ­ლად პო­ზი­ტი­ვის მომ­ტა­ნი უნდა იყოს. სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის­გან ყუ­რა­დღე­ბით იქ­ნე­ბით გა­ნე­ბივ­რე­ბუ­ლი. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბა მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის­თვის იდე­ა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბის შექ­მნა­ზე.

  თხის რქა - ვე­ფხვი
  მოვ­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი წელი და­გიდ­გათ. ყო­ვე­ლი დღე სი­ურპრიზს გპირ­დე­ბათ. ია­ნა­ვარ-თე­ბერ­ვა­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის, სწავ­ლის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნეთ. გა­ზა­ფხუ­ლი­დან კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ზე იზ­რუ­ნეთ. ხან­და­ხან ცივი გო­ნე­ბით უნდა იმოქ­მე­დე­ოთ და არა ცხელ გულ­ზე. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და გო­ნივ­რუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს სტა­ბი­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გაქვთ; ზო­გი­ერ­თი შვი­ლის გა­ჩე­ნას გა­და­წყვეტს. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით; შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი თა­ნა­ცხოვ­რე­ბას გა­და­წყვეტთ.

  თხის რქა - კურ­დღე­ლი
  რა­ე­ლუ­რი შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ პრო­ფე­სი­უ­ლი დონე, და­წი­ნა­ურ­დეთ და ზო­გა­დად, მი­ი­ღოთ სარ­გე­ბე­ლი. თუმ­ცა, უშ­რომ­ვე­ლად ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევთ და გარ­ჯაც ბევ­რი მო­გი­წევთ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. და­ი­მე­გობ­რებთ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს. სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის გა­და­ლახ­ვას ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. მთა­ვა­რია, ის­წავ­ლოთ ენა­ზე კბი­ლის და­ჭე­რა. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო გან­ცდე­ბი გე­ლით, სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის­გან უყუ­რა­დღე­ბოდ არ დარ­ჩე­ბით.

  თხის რქა - დრა­კო­ნი
  გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი გქონ­დეთ. ისი­ნი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან, სა­სურ­ველ შე­დე­გებს მი­აღ­წი­ოთ. ყო­ვე­ლი დღე გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი, სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბით გექ­ნე­ბათ დატ­ვირ­თუ­ლი. ეცა­დეთ, ყვე­ლა­ფერს მშვი­დად შეხ­ვდეთ და სა­კუ­თა­რი სარ­გე­ბე­ლი მო­ნა­ხოთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. იყა­ვით ყუ­რა­დღე­ბით სი­ახ­ლე­ე­ბი­სად­მი, გა­ხა­დეთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სო და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი. წელს უნდა ჩა­უ­ყა­როთ სა­ფუძ­ვე­ლი ბედ­ნი­ერ ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბას. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში სე­რი­ო­ზუ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი არ გე­ლით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მაქ­სი­მა­ლუ­რად მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ერ­თად. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ოფი­ცი­ა­ლურ ქორ­წი­ნე­ბას გა­და­წყვე­ტენ.

  თხის რქა - გვე­ლი
  ყვე­ლა­ზე სი­ან­ტე­რე­სო ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის წელი და­გიდ­გათ. დაძ­ლი­ეთ სიძ­ნე­ლე, მეტი იმუ­შა­ვეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის სრულ­ყო­ფის­თვის. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დე­ტა­ლე­ბი რომ არ გა­მო­გე­პა­როთ. ზო­გი­ერთს გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან მო­გი­წევთ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. იყა­ვით მე­ტად თვით­დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი. კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი და მომთმე­ნი - ახ­ლობ­ლებ­თან. პრობ­ლე­მებს ნუ და­ე­მა­ლე­ბით, გა­აზ­რე­ბუ­ლად და მშვი­დად მო­აგ­ვა­რეთ. იზ­რუ­ნეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ზე. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ წელს და­წყვილ­დეთ, შან­სი გაქვთ.

  თხის რქა - ცხე­ნი
  ცხოვ­რე­ბის კარ­დი­ნა­ლუ­რად შეც­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გეძ­ლე­ვათ. ცხოვ­რე­ბის მა­ღალ, მე­ტად გან­ვი­თა­რე­ბულ სა­ფე­ხურ­ზე უნდა გა­და­ი­ნაც­ვლოთ. იყა­ვით მე­ტად აქ­ტი­უ­რი, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ნიჭი. თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ, გახ­სოვ­დეთ, რომ თქვენ ყვე­ლა­ფე­რი იდე­ა­ლუ­რად გა­მო­გი­ვათ, შე­გიძ­ლი­ათ. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვან­ზე. შე­ის­წავ­ლეთ ახა­ლი საქ­მე, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ჰობი. რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა საგ­რძნობ­ლად გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ნუ და­ი­ვი­წყებთ პი­რად ცხოვ­რე­ბას. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო და­უთ­მეთ ოჯახს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ჩა­ე­ბით სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში, არ გა­მო­აკ­ლდეთ წვე­უ­ლე­ბებს.

  თხის რქა - თხა
  თუ გსურთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ცხოვ­რე­ბა, ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი პო­ზი­ცია უნდა შე­იც­ვა­ლოთ, მე­ტად იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, არ იზარ­მა­ცოთ, დრო­უ­ლად მო­ახ­დი­ნეთ რე­ა­გი­რე­ბა ცვლი­ლე­ბებ­ზე, მი­ი­ღეთ სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა. გო­ნივ­რუ­ლად გა­რის­კეთ. პრო­ფე­სი­უ­ლი წინსვლის­თვის 100 პრო­ცენ­ტით უნდა და­ი­ხარ­ჯოთ. იზ­რუ­ნეთ მა­ტე­რა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის დას­ტა­ბი­ლუ­რე­ბა­ზე, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ორი­გი­ნა­ლუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი მშობ­ლე­ბი გახ­დე­ბით ან გა­და­წყვეტთ, რომ შვი­ლი გა­ა­ჩი­ნოთ. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რი და წლის ბო­ლოს და­ქორ­წი­ნე­ბა ელის.

  თხის რქა - მა­ი­მუ­ნი
  ცხოვ­რე­ბის კარ­დი­ნა­ლუ­რად შეც­ვლა მო­გი­წევთ, უკე­თე­სო­ბის­კენ. გრან­დი­ო­ზუ­ლი ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის შან­სი მო­გე­ცე­მათ. და­ი­სა­ხეთ კონ­კრე­ტუ­ლი მი­ზა­ნი, რო­მე­ლიც წარ­მა­ტე­ბას და მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. სწო­რად შე­ად­გი­ნეთ გეგ­მა, რო­მე­ლიც დე­ტა­ლუ­რად გექ­ნე­ბათ და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი. ყუ­რა­დღე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ერ­თად ცხოვ­რე­ბას გა­და­წყვე­ტენ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი იყა­ვით მე­ტად გა­ბე­დუ­ლე­ბი.

  თხის რქა - მა­მა­ლი
  სა­ინ­ტე­რე­სო, მაგ­რამ რთუ­ლი წელი და­გიდ­გათ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა მო­ინ­დო­მოთ, რომ სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ. იმოქ­მე­დეთ გა­ბე­დუ­ლად. წელს უნდა და­ი­წყოთ იმ საქ­მის კე­თე­ბა, რაც მო­მა­ვალ­ში დიდ გა­მარ­ჯვე­ბას, მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. მწვერ­ვა­ლის­კენ სა­ვალ გზა­ზე ბევ­რი დაბ­რკო­ლე­ბა უნდა გა­და­ლა­ხოთ, კონ­კუ­რენ­ტებ­საც ებ­რძო­ლოთ, მაგ­რამ არ და­ნებ­დეთ, თქვენ ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ. სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ნურც ოჯახს და პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას და­ი­ვი­წყებთ.

  თხის რქა - ძაღ­ლი
  ცხოვ­რე­ბის უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვლის შან­სი გეძ­ლე­ვათ და გა­მო­ი­ყე­ნეთ. ნუ გა­უს­წრებთ მოვ­ლე­ნებს, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ყვე­ლაფ­რი­სად­მი, რაც თქვენ გარ­შე­მო ხდე­ბა. მშვი­დად შეხ­ვდით ცვლი­ლე­ბებს. გახ­სოვ­დეთ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს სა­სი­კე­თოდ შე­იც­ვლე­ბა. ის­წავ­ლეთ დას­ვე­ნე­ბა, რე­ლა­ქა­ცია. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი გე­ლით, ვისი ცხოვ­რე­ბაც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მეც­ნი­ე­რე­ბას­თან, სო­ცი­ა­ლურ სფე­როს­თან. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში ჰარ­ნო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. რაც შე­ე­ხე­ბათ მარ­ტო­ხე­ლებს, უნდა მო­ინ­დო­მოთ, რომ მე­წყვი­ლე იპო­ვოთ.

  თხის რქა - ღორი
  მზად იყა­ვით სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის, კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის. თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა ნა­თელ ფე­რებ­ში მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ. იღ­ბა­ლი გაძ­ლევთ შანს, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა იმ პრო­ექ­ტებს ჩა­უ­ყა­როთ სა­ფუძ­ვე­ლი, რომ­ლებ­საც წლო­ბით ამ­ზა­დებ­დით. პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. თუ ხვდე­ბით, რომ დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, ახ­ლობ­ლებს მი­მარ­თეთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მე­ო­რე ნა­ხევ­რის ძი­ე­ბა­ში და­რე­გის­ტრირ­დით გაც­ნო­ბის სა­იტ­ზე. მათ, ვინც უკვე იპო­ვა მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი, ნუ გა­და­დებთ ქორ­წი­ნე­ბას.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  178 ნახვა
  13-01-2021, 01:28