GOGA.TV
2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული ქალწულებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი
 • 2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული ქალწულებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი

  ქალ­წუ­ლი - ხარი
  წარ­მა­ტე­ბუ­ლი წელი გე­ლით, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ხელ­მძღვა­ნელ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ხართ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნიჭი. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის აზრი მო­ის­მი­ნეთ და გა­ა­ნა­ლი­ზეთ ცივი გო­ნე­ბით. ითა­მა­შეთ წე­სე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მაგ­რამ სა­კუ­თა­რი თავი არ და­ა­ზა­რა­ლოთ. კარ­გი წელი და­გიდ­გათ მათ, ვინც მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბას, პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბას ფიქ­რობთ. სამ­სა­ხურ­ში პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მო­გე­მა­ტე­ბათ. ნე­ბის­მი­ე­რი და­ვა­ლე­ბა პა­სუ­ხის­მგებ­ლი­ა­ნად შე­ას­რუ­ლეთ. თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო შინ გა­ა­ტა­რეთ. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი, რომ შინ ჰარ­მო­ნი­ამ და­ი­სად­გუ­როს.

  ქალ­წუ­ლი - ცხე­ნი
  რაც უფრო მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და შრო­მის­მოყ­ვა­რე იქ­ნე­ბით, მით მეტ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ. ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ ხა­ლი­სი­ა­ნი გან­წყო­ბა. იყა­ვით პრაქ­ტი­კუ­ლი, რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. დაგ­რო­ვი­ლი ფული და­ა­ბან­დეთ ბი­ნის რე­მონ­ტში, სახ­ლში კომ­ფორ­ტის შექ­მნა­ში. ხში­რად იყავთ ახ­ლობ­ლე­ბის გვერ­დით. ოჯახ­თან ერ­თად და­ის­ვე­ნეთ, ხში­რად გა­ა­ნე­ბივ­რეთ სი­ურპრი­ზე­ბით. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს.

  ქალ­წუ­ლი - დრა­კო­ნი
  რაც გსურთ, ყვე­ლა­ფერს მშვი­დად და ნაკ­ლე­ბი შრო­მით მი­ი­ღებთ. ზო­გი­ერთს ცხოვ­რე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბე­ლი შან­სი მო­გე­ცე­მათ. სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ში ნუ­რა­ვის ენ­დო­ბით, სა­კუ­თარ თა­ვის გარ­და. ფული და­უ­გეგ­მავ სა­ყიდ­ლებ­ზეც კი გე­ყო­ფათ. წარ­მა­ტე­ბა ელით სამ­სა­ხუ­რის მა­ძი­ებ­ლებს, შე­სა­ფე­რის ად­გილს მი­ი­ღებთ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი გა­ა­ნე­ბივ­რეთ სი­ურპრი­ზე­ბით. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მზად იყა­ვით რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის.

  ქალ­წუ­ლი - ვირ­თხა
  გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მას და­იმ­სა­ხუ­რებთ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ დახ­ვე­წი­ლი მა­ნე­რე­ბი, და­ეხ­მა­რეთ შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა რომ სი­მარ­თლის თქმა გიყ­ვართ, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა ჯო­ბია. მი­ღე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სხვე­ბის სა­ზი­ა­ნოდ ნუ გა­მო­ი­ყე­ნებთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ და­წი­ნა­ურ­დეთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ნუ ეძებთ იდე­ა­ლებს, და­ატ­კბეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან.

  ქალ­წუ­ლი - გვე­ლი
  მე­ტად მომთმე­ნი უნდა გახ­დეთ. და­ვა­ლე­ბე­ბი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით შე­ას­რუ­ლეთ, რთუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­რუ­ლე­ბას ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით, თქვენ ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ. შე­ი­კა­ვეთ ემო­ცი­ე­ბი, როცა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი ჭკუ­ას გა­რი­გე­ბენ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­როს­თან, კო­ლე­გებ­თან. ინ­ტუ­ი­ცი­ას ენ­დეთ და მტრებს და აფე­რის­ტებს მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით. გა­უფრ­თხილ­დით თქვენს სიყ­ვა­რულს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ისეთ ადა­მი­ანს შეხ­ვდე­ბით, ვის გამო თა­ვი­სუფ­ლე­ბას და­ემ­შვი­დო­ბე­ბით.

  ქალ­წუ­ლი - კურ­დღე­ლი
  ცხოვ­რე­ბის გამ­ხი­ა­რუ­ლე­ბა და ხან­და­ხან რის­კიც კი მო­გინ­დე­ბათ. საქ­მე­ე­ბი არ­სად გა­გექ­ცე­ვათ, უარს ნუ იტყვით სრულ­ყო­ფილ დას­ვე­ნე­ბა­ზე. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ხელ­ფასს წამ­ში ხარ­ჯავთ, ფი­ნან­სუ­რად მყა­რად იქ­ნე­ბით. თუ გსურთ, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გა­გიხ­დეთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ მისი სურ­ვი­ლე­ბი.

  ქალ­წუ­ლი - თხა
  ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რისი მიღ­წე­ვა გსურთ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ კონ­კუ­რენ­ცი­ის, თქვენ საკ­მა­რი­სი ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა გაქვთ, რომ სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ. კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა პირ­ველ ად­გილ­ზე და­ა­ყე­ნეთ. ფულს ნუ გაფ­ლან­გავთ. გათ­ვა­ლეთ თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯი და თი­თო­ე­უ­ლი თეთ­რიც. გსურთ, რომ გვერ­დით ერ­თგუ­ლი პარტნი­ო­რი გყავ­დეთ და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ასეთს წელს შეხ­ვდე­ბით. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გახ­დე­ბა, ისე­ვე რო­გორც მის ნა­თე­სა­ვებ­თან.

  ქალ­წუ­ლი - ძაღ­ლი
  გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლი არი­ან თქვე­ნი უნა­რით, რო­გორ შე­გიძ­ლი­ათ აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ სიმ­შვი­დე. გირ­ჩევთ, წელ­საც ასე გა­აგ­რძე­ლოთ. გულ­წრფე­ლო­ბა და ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბა ბევ­რს მი­გაღ­წე­ვი­ნებთ. თა­მა­მი პრო­ექ­ტე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის წელი და­გიდ­გათ. ზო­გი­ერთს მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­საც კი შეს­თა­ვა­ზე­ბენ. თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო ჰო­ბის და­უთ­მეთ. მო­წყდით სა­მუ­შა­ოს და ხში­რად გა­დით ქუ­ჩა­ში. გა­ი­ჩი­ნეთ ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ გე­ლით. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ არ­სე­ბუ­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა.

  ქალ­წუ­ლი - მა­ი­მუ­ნი
  სი­ცო­ცხლის ხა­ლი­სი­ა­ნო­ბა და ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბა უამ­რავ დაბ­რკო­ლე­ბას გა­და­გა­ლახ­ვი­ნებთ. წვრილ-წვრი­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ მო­აგ­ვა­რეთ. სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი, ინ­ტე­ლექ­ტი. ხში­რად და­გე­ბა­დე­ბათ სა­ინ­ტე­რე­სო იდე­ე­ბი და მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას ნუ გა­და­დებთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ნუ­რაფ­რის გე­ში­ნი­ათ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ხართ, და­ქორ­წი­ნე­ბას არ ჩქა­რობთ.

  ქალ­წუ­ლი - ვე­ფხვი
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ზე იქ­ნე­ბით კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლი. სა­ნამ ახალ საქ­მეს და­ი­წყებ­დეთ, ყვე­ლა დე­ტა­ლი გათ­ვა­ლეთ; ყვე­ლა წვრილ­მა­ნი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ. ზოგ­ჯერ ისიც კი უნდა "და­ი­ნა­ხოთ" რა იქ­ნე­ბა მომ­დევ­ნო ნა­ბი­ჯის შემ­დეგ. ფული გექ­ნე­ბათ, თუ არ გაფ­ლან­გავთ. უქ­მე­ებ­ზე მო­ი­წყვეთ დას­ვე­ნე­ბა, გა­ი­სე­ირ­ნეთ ბუ­ნე­ბა­ში, მო­ი­ნა­ხუ­ლეთ სა­ინ­ტე­რე­სო. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ოჯახ­თან ერ­თად. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი კი გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ და­წყვილ­დეთ და ბედ­ნი­ე­რე­ბას მი­აგ­ნოთ.

  ქალ­წუ­ლი - მა­მა­ლი
  მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის კრი­ტი­კას, მათ­თან კა­მათს. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბა და ეცა­დეთ, არ გა­ი­ფუ­ჭოთ არა­ვის­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. ნა­თე­სა­ვე­ბი მუდ­მი­ვად ეც­დე­ბი­ან თქვენს დახ­მა­რე­ბას. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, მე­ტად და­ა­ფა­სეთ. მარ­ტო­ხე­ლებს არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ სა­სურ­ვე­ლი პი­როვ­ნე­ბის გუ­ლის მო­გე­ბა. იყა­ვით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე.

  ქალ­წუ­ლი - ღორი
  ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში საქ­მე იდე­ა­ლუ­რად გაქვთ. წლის ბო­ლოს მცი­რე კა­პი­ტა­ლის დაგ­რო­ვე­ბა­საც კი შეძ­ლებთ. და­ხარ­ჯეთ და­ნა­ზო­გი სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა ახ­ლობ­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბა მო­გი­წი­ოთ. მე­ტად მო­ინ­დო­მეთ, რომ და­წი­ნა­ურ­დეთ, მი­ი­ღოთ სა­სურ­ვე­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა. ყვე­ლა­ზე ბედ­ნი­ე­რად თავს საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი­სა და ერ­თგუ­ლი მე­გობ­რე­ბის გვერ­დით იგ­რძნობთ. თქვე­ნი სახ­ლი თქვე­ნი ცი­ხე­სი­მაგ­რე გახ­დე­ბა, სა­დაც სიმ­შვი­დე და ბედ­ნი­ე­რე­ბა გე­ლო­დე­ბათ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  346 ნახვა
  15-01-2021, 03:33