GOGA.TV
2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული მშვილდოსნებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი
 • 2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული მშვილდოსნებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი

  მშვილ­დო­სა­ნი - ხარი
  წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე და­გიდ­გათ. ოლიმ­პის­კენ სა­ვალ გზა გა­და­უ­ლა­ხა­ვი შე­ფერ­ხე­ბე­ბი არ გე­ლო­დე­ბათ, მხო­ლოდ წვრილ-წვრი­ლი და ისიც იშ­ვი­ა­თად. კარ­გი წე­ლია მას­შტა­ბუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. კარ­გად გათ­ვა­ლეთ დე­ტა­ლე­ბი და მომ­დევ­ნო ნა­ბი­ჯე­ბი. შე­დე­გე­ბით კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბით, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის შე­ქე­ბას და აღი­ა­რე­ბას და­იმ­სა­ხუ­რებთ. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით რთუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის აღე­ბას. გა­რის­კეთ, გა­მო­გი­ვათ. რაც უფრო მო­სიყ­ვა­რულ და რბი­ლი იქ­ნე­ბით, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, მით მო­ი­გებთ. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა კი ხში­რად მო­ი­წყვეთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გას­ვლა.

  მშვილ­დო­სა­ნი - კურ­დღე­ლი
  ნერ­ვი­უ­ლო­ბის სა­ბა­ბი არ გაქვთ. წლის აღ­მო­სავ­ლუ­რი ტო­ტე­მი თქვენ მი­მართ გუ­ლუხ­ვია, სა­ჩუქ­რებ­სა და სი­ურპრი­ზებს გპირ­დე­ბათ. წინა წელს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის ჯილ­დოს წელს მი­ი­ღებთ. კა­პი­ტა­ლი გა­გეზ­რდე­ბათ. ფული სა­კუ­თარ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე და ახ­ლო­ბე­ლე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე უნდა და­ხარ­ჯოთ. ოჯახ­თან ერ­თად გა­ემ­გზავ­რეთ და­სას­ვე­ნებ­ლად. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ არ­სე­ბუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­ში­რი. თუ ხვდე­ბით, რომ ვერ გა­ამ­რთე­ლებთ "ღრმა ბზა­რებს", გან­შო­რე­ბა ამ­ჯო­ბი­ნეთ. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რე­ბი და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი გე­ლით.

  მშვილ­დო­სა­ნი - გვე­ლი
  ბევ­რი უნდა იმუ­შა­ოთ. სა­კუ­თარ თავ­ზე უნდა აი­ღოთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სახ­ლშიც და სამ­სა­ხურ­შიც. იზ­რუ­ნეთ პი­რად ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. მი­მარ­თეთ იმუ­ნი­ტე­ტის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბელ პრო­ცე­დუ­რებს; და­იმ­შვი­დეთ ნერ­ვე­ბი. ზო­მი­ე­რი ვარ­ჯი­შიც კარ­გია. ხში­რად და­ეს­წა­რით წვე­უ­ლე­ბებს, კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, სა­დაც გავ­ლე­ნი­ან და სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი კი ცხოვ­რე­ბის მე­გო­ბარს შეხ­ვდე­ბით. კავ­ში­რის გა­სე­რი­ო­ზუ­ლე­ბა და გამ­ყა­რე­ბა კი უკვე თქვენ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

  მშვილ­დო­სა­ნი - მა­ი­მუ­ნი
  წუ­წუ­ნი არ მო­გი­წევთ, უამ­რავ საქ­მე­ში გა­გი­მარ­თლებთ. თუ არ იზარ­მა­ცებთ ძველ ჩა­ნა­ფიქ­რებ­საც კი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. გახ­დით ნო­ვა­ტო­რი. გა­მო­ნა­ხეთ ძვე­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი არას­ტან­დარ­ტუ­ლი მე­თო­დე­ბი. ნუ გა­და­დებთ ნუ­რა­ფერს მე­რეს­თვის. თუმ­ცა, არც აჩ­ქა­რე­ბა გარ­გებთ. 2021 წელს ორ­ჯერ უნდა და­ფიქ­რდეთ, სა­ნამ რა­მეს იტყო­დეთ. პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ეგო­იზმს უნდა და­ემ­შვი­დო­ბოთ. მე­ტად იყა­ვით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი პარტნი­ო­რის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი სა­ბე­დოს შეხ­ვდე­ბი­ან და ოჯახს შექ­მნი­ან.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ცხე­ნი
  თქვენ­ნა­ირ შრო­მის­მოყ­ვა­რე ადა­მი­ანს წელს მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბა არ გა­უ­ჭირ­დე­ბა. აი­მაღ­ლებთ ავ­ტო­რი­ტეტს გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში. მათ შო­რის უფ­რო­სი­სა და კო­ლე­გე­ბის. თქვენ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა მო­უნ­დე­ბათ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს. გა­ა­ფორ­მებთ სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ადა­მი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბა იდე­ე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი გახ­დე­ბა. ჰო­ბის შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ გა­და­აქ­ცევთ. ეცა­დეთ, სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის გამო პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა არ და­გი­ზა­რალ­დეთ. ხში­რად იყა­ვით ოჯა­ხის გვერ­დით. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი სით­ბო­თი და მზრუნ­ვე­ლო­ბით აავ­სეთ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ძაღ­ლი
  მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი უნდა იყოთ. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ, სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გი მი­ი­ღოთ. არ არ­სე­ბობს რთუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, რო­მელ­საც თქვენ ვერ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. უარი არ თქვათ წვრილ-წვრი­ლი საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე. მო­ე­რი­დეთ და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმას. ნუ იქ­ნე­ბით იმ­პულ­სუ­რი. იმა­ვეს გე­უბ­ნე­ბით ფუ­ლის ფლან­გვი­სას. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნეთ, რომ უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­გეც­ვლოთ მდგო­მა­რე­ო­ბა. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი და­ქორ­წი­ნე­ბას, შვი­ლის გა­ჩე­ნას ან სა­კუ­თა­რი ბი­ნის შე­ძე­ნას შეძ­ლებთ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ვირ­თხა
  2021 წელს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ ახალ პრო­ექ­ტებს და გა­უმკლავ­დე­ბით იმ ძველ საქ­მე­ებს, რომ­ლე­ბიც გარ­კვე­უ­ლი მი­ზე­ზე­ბის გამო გა­და­დე­ბუ­ლი გქონ­დათ. პო­ზი­ტი­უ­რი წელი გე­ლო­დე­ბათ. კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. იყა­ვით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი შე­დეგ­ზე. ახ­ლობ­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბის იმე­დი გქონ­დეთ. მე­გობ­რე­ბი­სა და ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რით ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას შე­გიყ­ვარ­დე­ბათ და თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა რო­მან­ტი­კით იქ­ნე­ბა აღ­სავ­სე. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა ქორ­წი­ნე­ბა­ზე, შვი­ლის გა­ჩე­ნა­ზე იფიქ­რეთ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - თხა
  ენერ­გია სა­კუ­თა­რი თა­ვის წინსვლის­თვის უნდა მი­მარ­თოთ. იყა­ვით მზად სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის. შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი კურ­სე­ბის გავ­ლა დაგ­ჭი­დეთ, სა­სურ­ველ შე­დეგს რომ მი­აღ­წი­ოთ. იმუ­შა­ვეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი და დიპ­ლო­მა­ტი უნდა გახ­დეთ. ზარ­მა­ცო­ბა გეკ­რძა­ლე­ბათ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ჩა­ერ­თვე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტებ­ში. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი სო­ცი­ა­ლურ სფე­რო­ში. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან. თუ მო­ინ­დო­მებთ, პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. მარ­ტო­ხე­ლებს მო­სა­წყე­ნად არ გეც­ლე­ბათ, თქვე­ნი მე­წყვი­ლე შე­იძ­ლე­ბა კო­ლე­გა გახ­დეს.

  მშვილ­დო­სა­ნი - მა­მა­ლი
  სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში მო­გი­წევთ მოღ­ვა­წე­ო­ბა; გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნებთ ცხოვ­რე­ბას, გა­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. ახ­ლობ­ლე­ბი და ნა­თე­სა­ვე­ბი რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში დახ­მა­რე­ბის ხელს გა­მო­გიწ­ვდი­ან. მი­მარ­თეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნო­ბა, რაც და­გი­ცავთ დეპ­რე­სი­ი­სა და აპა­თი­ის­გან. და­ა­ბან­დეთ ფული თვით­რე­ა­ლი­ზა­ცი­ა­ში. თუ ჯერ კი­დევ არ შეხ­ვედ­რი­ხართ თქვენს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს, ეს წელი სა­ბე­დის­წე­რო გახ­დე­ბა.

  მშვილ­დო­სა­ნი - დრა­კო­ნი
  კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ. ფულს მო­გი­ტანთ ის საქ­მე, რისი კე­თე­ბაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. გა­მოჩ­ნდე­ბა რე­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ შე­იც­ვა­ლოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა. ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ვას იგ­რძნობთ, რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ, ერ­თდრი­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე რთულ საქ­მეს გა­უმკლავ­დეთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ჰო­ბის­თვის, ის შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ იქ­ცეს. ნუ და­ი­ვი­წყებთ პი­რად ცხოვ­რე­ბა­საც. რე­ა­ლუ­რი შან­სი გავ­ქთ, რომ პარტნი­ორ­თან ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა შექ­მნათ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ღორი
  სა­ინ­ტე­რე­სო მო­ვე­ლე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი წელი გე­ლით. იყა­ვით მზად შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის, საქ­მი­ა­ნი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბის­თვის, ახა­ლი პარტნი­ო­რე­ბის­თვის. გა­გი­ფარ­თოვ­დე­ბათ ინ­ტე­რე­სის სფე­რო. ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში უარს ნუ იტყვით ლი­დე­რის რო­ლის მორ­გე­ბა­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა მას­შტა­ბუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბა­ზე მიდ­გე­ბა საქ­მე. წლის მმარ­თვე­ლი ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნე­ბის­გან და­გი­ცავთ. თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ, მათ­თან, ვის გვერ­დითც სუ­ლი­ერ კომ­ფორ­ტს გრძნობთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ არ­სე­ბუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­ში­რი სი­ა­მოვ­ნე­ბას აღარ გა­ნი­ჭებთ. უმე­ტე­სო­ბა და­ცი­ლე­ბას გა­და­წყვეტს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში კი სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლე იქ­ნე­ბა.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ვე­ფხვი
  სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტე­ბის წელი და­გიდ­გათ. უნდა იშ­რო­მოთ, რომ სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ. შე­დე­გად, გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი შე­მო­სა­ვა­ლი. აქ­ტი­უ­რო­ბის წელი გე­ლით ბიზ­ნეს­მე­ნებს. კარგ შე­დეგს მი­აღ­წე­ვენ მე­ნე­ჯე­რე­ბი, პროგ­რა­მის­ტე­ბი. იყა­ვით მე­ტად ამ­ბი­ცი­უ­რე­ბი და თა­მა­მე­ბი. პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვის­თა­ნაც ადრე კონ­ფლიქ­ტი გქონ­დათ. იყა­ვით მათ მი­მართ მომთმე­ნი. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ კი მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა და სიყ­ვა­რუ­ლი უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო ოჯახ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  201 ნახვა
  16-01-2021, 03:45