GOGA.TV
2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული თევზებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი
 • 2021 წლის ასტროლოგიური პროგნოზი სხვადასხვა წელს დაბადებული თევზებისთვის - ჩინური ჰოროსკოპი

  თევ­ზე­ბი - ხარი
  მოთ­მი­ნე­ბით აღი­ჭურ­ვეთ, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ბა, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის, საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რე­ბის თვალ­ში იდე­ა­ლუ­რად უნდა გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ. და­ა­რე­გუ­ლი­რეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მათ­თან, ვის­თა­ნაც ადრე კონ­ფლიქ­ტი გქონ­დათ. მე­გობ­რუ­ლი იყა­ვით უფ­როს­თან, კო­ლე­გებ­თან. გა­მო­ი­ყე­ნეთ გავ­ლე­ნი­ა­ნი ახ­ლობ­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რა, რომ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, რომ და­წყვილ­დეთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მო­ინ­დო­მეთ, რომ თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში იდი­ლი­ამ და­ი­სად­გუ­როს.

  თევ­ზე­ბი - დრა­კო­ნი
  სი­ურპრი­ზე­ბით აღ­სავ­სე წელი გე­ლით, მო­სა­წყე­ნად ვერ მო­იც­ლით. მო­ემ­ზა­დეთ კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის. შეხ­ვედ­რე­ბის, მი­მოს­ვლე­ბის წელი და­გიდ­გათ. და­ი­სა­ხეთ მი­ზა­ნი, რო­მე­ლიც წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ. ყო­ველ თვე­ში შე­ად­გი­ნეთ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში იყა­ვით დამთმო­ბი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე. ეს მარ­ტო­ხე­ლებ­საც გე­ხე­ბათ და და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­საც. და­არ­წმუ­ნეთ პარტნი­ო­რი, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბის ახალ ეტაპ­ზე გა­დას­ვლა უკე­თე­სი იქ­ნე­ბა ორი­ვეს­თვის.

  თევ­ზე­ბი - ცხე­ნი
  სტა­ბი­ლუ­რი წელი და­გიდ­გათ. თუ ში­შებს დაძ­ლევთ და მზად იქ­ნე­ბით სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის, არც მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ. სამ­სა­ხურ­ში კონ­ცენ­ტრი­რე­ბუ­ლი უნდა იყოთ, ეცა­დეთ, კო­ლე­გე­ბიც აი­ყო­ლი­ოთ, რომ უკე­თე­სი შე­დე­გი მი­ი­ღოთ. სა­სურ­ველს რომ მი­აღ­წი­ოთ, ხან­და­ხან კომ­ფორ­ტის ზო­ნი­დან უნდა გა­მოხ­ვი­დეთ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მხარ­და­ჭე­რის იმე­დი გქონ­დეთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში იდი­ლია და­ი­სად­გუ­რებს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი სა­ი­მე­დო, მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და ყუ­რა­დღე­ბი­ან მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს შეხ­ვდე­ბით.

  თევ­ზე­ბი - ვე­ფხვი
  თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი, იყა­ვით მე­გობ­რუ­ლი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბა­საც მი­აღ­წევთ. გახ­სოვ­დეთ, რომ საქ­მე­ე­ბი ბევრ დროს წა­გარ­თმევთ და ეცა­დეთ, დრო და ძალა სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ. მარ­ტო­ხე­ლებს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა ხში­რად მო­გი­წი­ოთ პარტნი­ო­რე­ბის შეც­ვლამ. თქვე­ნი ბრა­ლი არაა, სტა­ბი­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ძი­ე­ბა­ში ხართ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი და მე­უღ­ლის ღა­ლა­ტი შე­იძ­ლე­ბა ცუ­დად შე­მო­გიბ­რუნ­დეთ.

  თევ­ზე­ბი - ძაღ­ლი
  თა­მა­მად მო­ირ­გეთ ლი­დე­რის, ხელ­მძღვან­ლის პო­ზი­ცია. გწამ­დეთ სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბის და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. საკ­მა­ოდ ჭკვი­ა­ნი და გა­მოც­დი­ლი ხართ და ახალ ჩრდილ­ში დგო­მის დრო არაა. გა­იმ­ყა­რეთ პო­ზი­ცია. შე­იძ­ლე­ბა პე­რი­ო­დუ­ლად ახ­ლო­ბე­ბის დახ­მა­რე­ბაც მო­გი­წი­ოთ. ხან­და­ხან კი ისე­თი საქ­მის კე­თე­ბა მო­გი­წევთ, რაც ადრე არა­რე­ა­ლუ­რად მი­გაჩ­ნდათ. თუ სირ­თუ­ლე­ე­ბის ბა­რი­ე­რებს გა­და­ლა­ხავთ, მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას მი­აღ­წევთ. თან სით­ბო და მო­ფე­რე­ბა გსურთ და თან პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმის გე­ში­ნი­ათ. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რის­კი გა­მარ­თლე­ბუ­ლია.

  თევ­ზე­ბი - თხა
  პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა წლის უმ­თავ­რე­სი საზ­რუ­ნა­ვი გახ­დე­ბა. როცა სიყ­ვა­რულ­ში იდი­ლი­აა, საქ­მე­ებ­საც კარ­გად უმკლავ­დე­ბით, მაგ­რამ... თუ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის მიღ­წე­ვა გსურთ და და­წი­ნა­უ­რე­ბა, გრძნო­ბე­ბი ცოტა ხნით გვერ­დზე უნდა ჩა­ა­ჩო­ჩოთ. სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად გა­მო­ი­ყე­ნეთ გავ­ლე­ნი­ა­ნი მე­გობ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რა. გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მივ­ლი­ნე­ბა, არ იზარ­მა­ცოთ და არ თქვათ უარი. გა­მო­ნა­ხეთ დრო თვით­გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. წვრი­ლი უსი­ა­მო­ვე­ბის გამო ხელს ნუ ჩა­იქ­ნევთ მი­ზან­ზე. წლის მმარ­თველს მშრო­მე­ლი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი ხალ­ხი უყ­ვარს. ვნე­ბის ქარ­ცე­ცხლში აღ­მოჩ­ნდე­ბით. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი გე­ლით. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლე­ბი მე­ო­რე თფლო­ბის თვეს მო­ი­წყობთ.

  თევ­ზე­ბი - კურ­დღე­ლი
  მი­ზან­მი­მარ­თულ და შრო­მის­მოყ­ვა­რე ნიშ­ნებს გა­მარ­ჯვე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გეძ­ლე­ვათ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, გათ­ვა­ლეთ თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯი უნდა შე­გეძ­ლოთ სი­ტუ­ა­ცი­ის მი­ხედ­ვით მოქ­მე­დე­ბა. კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბა და დე­ტა­ლებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ, რომ კა­რი­ე­რულ წინსვლას მი­აღ­წი­ოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მო­ემ­ზა­დეთ მე­წყვი­ლის ძი­ე­ბის­თვის. მზრუნ­ვე­ლებს მი­ა­ნი­ჭეთ უპი­რა­ტე­სო­ბა. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ ერ­თად, თბი­ლად და ტკბი­ლად.

  თევ­ზე­ბი - მა­მა­ლი
  და­ი­ვი­წყეთ ყვე­ლა მავ­ნე ჩვე­ვა, ნუ მო­უს­მენთ მო­შურ­ნე­ებს, არ მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა "რას იტყვის ხალ­ხი" და აკე­თეთ ის, რაც თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბის­თვის, მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ელ­ბის­თვის, ბედ­ნი­ე­რე­ბის­თვაა კარ­გი. თვით­დის­ციპ­ლი­ნას ცუდი ჯერ არა­ვის­თვის მო­უ­ტა­ნია. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გავ­ლე­ნი­ან ახ­ლობ­ლებ­თან, იზ­რუ­ნეთ, რომ და­ი­მე­გობ­როთ სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნე­ბი. მო­ი­მა­ტებს საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბი, მივ­ლი­ნე­ბა. იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. შე­გეც­ვლე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­და­მი. შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ჩა­ღოთ დიდი ხნის მე­გო­ბარ­თან. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში იდი­ლია და­ი­სად­გუ­რებს.

  თევ­ზე­ბი - ვირ­თხა
  ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნეთ, იყა­ვით მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლი, რომ გან­ვი­თარ­დეთ, და­წი­ნა­ურ­დეთ, მი­ი­ღოთ სა­სურ­ვე­ლი. იმუ­შა­ვეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ერუ­დი­ცია, უნდა შე­გეძ­ლოთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში სწრა­ფად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად მოქ­მე­დე­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი, მაგ­რამ სე­რი­ო­ზუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­წყე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. ნუ ეძებთ იდე­ალს, უნდა შე­გეძ­ლოთ ადა­მი­ა­ნის მისი უარ­ყო­ფი­თი თვი­სე­ბე­ბით მი­ღე­ბა.

  თევ­ზე­ბი - გვე­ლი
  კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის დრო და­გიდ­გათ და რაც მთა­ვა­რია, თა­ვად მზად ხართ მოქ­მე­დე­ბის­თვის. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ გრან­დი­ო­ზუ­ლი, ორი­გი­ნა­ლუ­რი პრო­ექ­ტე­ბი. სამ­სა­ხურ­ში გა­იმ­ყა­რეთ პო­ზი­ცი­ე­ბი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უფ­როს­თან, კო­ლე­გებ­თან. კონ­კუ­რენ­ტებს დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად, გო­ნივ­რუ­ლად ებ­რძო­ლეთ. უნდა შე­გეძ­ლოთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ლა­ვი­რე­ბა. რაც უფრო მომთმე­ნი იქ­ნე­ბით საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ, მით გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მას­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. მო­ემ­ზა­დეთ, წლის ბო­ლოს სიყ­ვა­რუ­ლის დღე­სას­წა­უ­ლი ქორ­წი­ნე­ბით უნდა და­აგ­ვირ­გვი­ნოთ.

  თევ­ზე­ბი - ღორი
  პირ­ველ ეტაპ­ზე სო­ცი­ა­ლუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა გა­დიდ­გა. თქვენ კარ­გად გრძნობთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის გან­წყო­ბას, გაქვთ თა­ნად­გო­მის უნა­რი და ეს ბევრ რა­მე­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი, რე­ა­ლიზ­დეთ და თა­ნაც, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­პო­ვოთ. ეცა­დეთ, გა­ა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. შე­თახ­მე­ბუ­ლად იმუ­შა­ვეთ ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბა­ზე. მარ­ტო­ხე­ლებს და­წყვი­ლე­ბა არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი შთა­მო­მავ­ლე­ბის გამ­რავ­ლე­ბა­ზე და­ფიქ­რდე­ბით. ზოგი კი უკვე 2021-შო გახ­დე­ბა მშო­ბე­ლი.

  თევ­ზე­ბი - მა­ი­მუ­ნი
  მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, მზად სი­ახ­ლე­ე­ბის­თვის, ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბის­თვის. მო­ე­რი­დეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მო­ტყუ­ე­ბას. არც იზარ­მა­ცოთ. ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში იმოქ­მე­დეთ სა­მარ­თლი­ა­ნად. არ გირ­ჩევთ, სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის სხვე­ბის­თვის გა­და­ბა­რე­ბას. ნუ მი­ით­ვი­სებთ სხვის გა­მარ­ჯვე­ბას. თუ ფუ­ლის ფლან­გვას გა­და­ეჩ­ვე­ვით, კა­პი­ტა­ლის დაგ­რო­ვე­ბას შეძ­ლებთ. პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი მხო­ლოდ და­უ­ფიქ­რებ­ლო­ბის გამო შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­ვი­დეთ. იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი, რომ რო­მან­ტი­კულ­მა სფე­რომ სი­ა­მოვ­ნე­ბა მო­გა­ნი­ჭოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  371 ნახვა
  17-01-2021, 04:46