GOGA.TV
youtube
3
რა საიდუმლო უკავშირდება თქვენს ზოდიაქოს ნიშანს? - ინდური ჰოროსკოპი
 • რა საიდუმლო უკავშირდება თქვენს ზოდიაქოს ნიშანს? - ინდური ჰოროსკოპი

  ინ­დო­ეთ­ში ჰო­როს­კო­პი ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია. და­ო­ჯა­ხე­ბამ­დე ან სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­და­წყვცე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბამ­დე ინ­დო­ე­ლე­ბი ყო­ველ­თვის მი­მარ­თა­ვენ ას­ტრო­ლოგს ან სუ­ლი­ერ წი­ნამ­ძღოლს, რო­მე­ლიც კარ­გად ერ­კვე­ვა ას­ტრო­ლო­გი­ა­ში.გთა­ვა­ზობთ ინ­დურ ჰო­როს­კოპს და სა­ი­დუმ­ლოს თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის შე­სა­ხებ:

  მეშა (15 აპ­რი­ლი - 15 მა­ი­სი)
  იმის­თვის, რომ მე­შამ თავი რე­ა­ლი­ზე­ბუ­ლად იგ­რძნოს, მუდ­მი­ვად უნდა იმოძ­რა­ოს. ახალ-ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი შე­ი­ძი­ნოს, აით­ვი­სოს ზღვა ინ­ფორ­მა­ცია და და­ათ­ვა­ლი­ე­როს ად­გი­ლე­ბი, სა­დაც არას­დროს ყო­ფი­ლა. ისი­ნი იშ­ვი­ა­თად იხე­დე­ბი­ან უკან, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, როცა კონ­კრე­ტუ­ლი მიზ­ნის­კენ მი­ის­წრა­ფი­ან.

  სა­ი­დუმ­ლო: მე­შას სა­ი­დუმ­ლო მის ამ­ბი­ცი­ა­შია. დიახ, ამ ნი­შანს ამ­ბი­ცი­ე­ბი ამოძ­რა­ვებს, მაგ­რამ სწო­რედ მისი დახ­მა­რე­ბით ახერ­ხებს თა­ვის დამ­კვიდ­რე­ბას და გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას.


  ვრი­შა­ბა (16 მა­ი­სი - 16 ივ­ნი­სი)
  კო­მუ­ნი­კა­ცია მისი ძლი­ე­რი მხა­რეა. ყვე­ლა ტი­პის ადა­მი­ან­თან შე­უძ­ლია სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა. გა­ურ­ბი­ან მარ­ტო­ო­ბას, რად­გან უა­და­მი­ა­ნო­ბა სწრა­ფად აგ­დებთ დეპ­რე­სი­ა­ში. ად­ვი­ლი სუ­ლაც არ არის მისი ნდო­ბის მო­პო­ვე­ბა. აკ­ვირ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნის საქ­ცი­ე­ლებს და არა სი­ტყვებს. პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ძა­ლი­ან რო­მან­ტი­კუ­ლი და ვნე­ბი­ა­ნია.

  სა­ი­დუმ­ლო: პერ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტია, რო­მე­ლიც არას­დროს ამ­ჟღავ­ნებს, რომ ყვე­ლაფ­რის უნაკ­ლოდ გა­კე­თე­ბა სურს და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­გა­ნაც იმა­ვეს ელო­დე­ბა.


  მი­თჰუ­ნა (17 ივ­ნი­სი - 17 ივ­ლი­სი)
  არაფ­რის ეში­ნია - არც წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბის და არც ადა­მი­ა­ნე­ბის კრი­ტი­კის ან გა­რიყ­ვის. ხში­რად ეც­ვლე­ბა ინ­ტე­რე­სე­ბი, იმი­ტომ რომ ყვე­ლა­ფე­რი გა­მოს­დის. შე­საძ­ლოა სწვლა ბიზ­ნე­სად­მი­ნის­ტრი­რე­ბა­ზე და­ი­წყოს და თავი ხე­ლოვ­ნე­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე ისე ამოჰ­ყოს, რომ ვერც გა­აც­ნო­ბი­ე­როს. მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბით სავ­სე ადა­მი­ა­ნია, გარ­შე­მო მყო­ფებს ხში­რად აკ­ვირ­ვებს და აბ­ნევს. ქა­მე­ლე­ო­ნებს ჰგვა­ნან, რად­გან არ მო­ი­ძებ­ნე­ბა სო­ცი­უ­მი, სა­დაც თავს ვერ და­იმ­კვიდ­რე­ბენ და ზე­ნი­ტში არ მო­ექ­ცე­ვი­ან.

  სა­ი­დუმ­ლო: რე­ვო­ლუ­ცი­ო­ნე­რე­ბი არი­ან, ხალ­ხის აყო­ლი­ე­ბის და მარ­თვის ფა­რუ­ლი ნიჭი აქვთ. არ აღი­ა­რე­ბენ მი­უღ­წე­ველ მიზ­ნებს, ანუ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, რომ ყვე­ლა­ფე­რი შე­უძ­ლი­ათ, თუ მო­ბი­ლიზ­დე­ბი­ან.


  კა­ტა­კა (18 ივ­ლი­სი - 17 აგ­ვის­ტო)
  ჰი­პერ­სენ­სი­ტი­უ­რია, მაგ­რამ არ იმ­ჩნევს. ქა­რიზ­მა­ტუ­ლია და ხში­რად იცი­ნის, რი­თაც სხვის ცხოვ­რე­ბა­ში სი­ხა­რუ­ლი და სი­ლა­ღე შე­აქვს, სწო­რედ ამი­ტომ უყ­ვართ ადა­მი­ა­ნებს. ზოგ­ჯერ ურ­ჩევ­ნი­ათ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­ნე­რი­დონ და მარ­ტო­ო­ბა­ში და­ის­ვე­ნონ.

  სა­ი­დუმ­ლო: ად­ვი­ლად უყ­ვარ­დე­ბათ, მაგ­რამ არა სიღ­რმი­სე­უ­ლად. თუმ­ცა, გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბიც არ­სე­ბობს, მა­შინ როცა კა­ტა­კა ჭეშ­მა­რიტ მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს ხვდე­ბა.


  ჰულა (18 ოქ­ტომ­ბე­რი - 19 ნო­ემ­ბე­რი)
  ამ ნი­შანს ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქ­ტის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა არ შე­უძ­ლია. მათ სურთ, რომ აღი­ა­რებ­დნენ და პა­ტივს სცემ­დნენ, რის­თვი­საც სა­კუ­თარ თავ­ზე აქ­ტი­უ­რად მუ­შა­ო­ბენ, ავ­ლე­ნენ ინ­ტე­ლექტსა და ერუ­დი­ცი­ას. მო­წო­დე­ბით ლი­დე­რი არ არის, უფრო მიმ­დე­ვა­რია. მათ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში ხში­რია იმედ­გაც­რუ­ე­ბა, რად­გან მიმ­ნდო­ბი და გუ­ლუბ­რყვი­ლოა, პარტნი­ო­რი კი ამ ორ თვი­სე­ბას სა­თა­ვი­სოდ იყე­ნებს. ნუ გა­უ­ღებთ მარ­ტი­ვად გულს ადა­მი­ა­ნებს, ჯერ კარ­გად გა­ი­ცა­ნით.

  სა­ი­დუმ­ლო: თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა აკ­ლი­ათ, თუმ­ცა კომ­პლექ­სი არ ეზ­რდე­ბათ. ახალ­გაზ­რდო­ბა­ში ხში­რად ექ­ცე­ვა ხოლ­მე უფრო კაშ­კა­შა ადა­მი­ა­ნე­ბის ჩრდილ­ში.


  ამ­ფო­რა (17 თე­ბერ­ვა­ლი - 14 მარ­ტი)
  წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბე­ბი არ აში­ნებს. ორი­გი­ნა­ლუ­რი აზ­როვ­ნე­ბა აქვს. მის­თვის ამო­მა­ვა­ლი წერ­ტი­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბაა. უფ­ლე­ბას არა­ვის მის­ცემს, რომ და­ი­მო­ნოს. ჰა­ე­რი­ვით სჭირ­დე­ბათ ერ­თგუ­ლი მე­გობ­რე­ბი და თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გო­ნივ­რულ რჩე­ვებს მის­ცე­მენ და მიზ­ნის მიღ­წე­ვა­ში და­ეხ­მა­რე­ბი­ან. სა­მე­გობ­რო წრე­ში აფა­სე­ბენ მის პირვნულ ღირ­სე­ბებ­სა და გო­ნი­ე­რე­ბას. ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი ძა­ლი­ან ცნო­ბი­მოყ­ვა­რე­ე­ბი არი­ან. სწავ­ლის პრო­ცე­სი სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭებს მათ.

  სა­ი­დუმ­ლო: სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ო­ერ­თო­ბა­ში მორ­ცხვე­ბი არი­ან და პირ­ველ ნა­ბიჯს იშ­ვი­ა­თად დგა­მენ. ურ­ჩევ­ნი­ათ ინი­ცი­ა­ტო­რი სხვა იყოს.


  მინა (15 მარ­ტი - 15 აპ­რი­ლი)
  და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბით სავ­სეა. მისი ამოც­ნო­ბა ისე­თი­ვე რთუ­ლია, რო­გორც ზვინ­ში ნემ­სის პოვ­ნა.

  და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლე­ბი არი­ან კრე­ა­ტი­უ­ლი ხედ­ვით, ადა­მი­ა­ნე­ბის ამოც­ნო­ბით, მიდ­რე­კი­ლე­ბი არი­ან ხე­ლოვ­ნე­ბის­კენ. სამ­ყა­რო მუდ­მი­ვად მი­ნიშ­ნე­ბებს უგ­ზავ­ნის. სიბ­რძნი­სა და სპი­რი­ტიზ­მის სიმ­ბო­ლოა. წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში შე­საძ­ლოა სი­ზარ­მა­ცემ შე­უ­შა­ლოს ხელი.

  სა­ი­დუმ­ლო: ყო­ველ­თვის თა­ვის­კენ გე­ქა­ჩე­ბა და უნე­ბუ­რად გა­ი­ძუ­ლებს უკე­თე­სად გა­იც­ნო, მისი (ლა­მის მეც­ნი­ე­რუ­ლად) შეს­წავ­ლა და­ი­წყო.


  ნი­ან­გი (18 იან­ვა­რი - 17 თე­ბერ­ვა­ლი)
  ყო­ველ­თვის სე­რი­ო­ზუ­ლი და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლია, მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბი ში­შის ზარს სუ­ლაც არ სცემს. მი­წა­ზე მყა­რად დგა­ნან და ფან­ტა­ზი­ებ­ში არ დაფ­რი­ნა­ვენ. ად­ვი­ლად მდიდ­რდე­ბი­ან. სწო­რად აბან­დე­ბენ და გან­კარ­გა­ვენ ფულს. გამ­ბე­და­ვე­ბი არი­ან და უკან არას­დროს იხე­ვენ,

  თუ საქ­მე პრინ­ცი­პუ­ლო­ბას ეხე­ბა. პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­ი­თხო­ვენ სი­მარ­თლეს, ერ­თგუ­ლე­ბას და სიმ­შვი­დეს.

  სა­ი­დუმ­ლო: მის­თვის საქ­მე და კა­რი­ე­რა პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.


  და­ნუ­სი (18 დე­კემ­ბე­რი - 17 იან­ვა­რი)
  იმ­დე­ნად ოპ­ტი­მის­ტია, რომ ხში­რად პრობ­ლე­მის სიმ­ძაფ­რეს ვერ აღიქ­ვამს. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ენ­თუ­ზი­აზ­მით უდ­გე­ბი­ან ყვე­ლა საქ­მეს, ამი­ტომ პრო­ცეს­ში ხა­ლი­სო­ბენ და ახალ უნარ-ჩვე­ვებ­საც სწრა­ფად ით­ვი­სე­ბენ. ყო­ველ­გვა­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­თა­ვი­სოდ გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­უძ­ლი­ათ. მფლან­გვე­ლე­ბი არი­ან. ხში­რად თა­ვა­დაც არ იცი­ან რაში ხარ­ჯა­ვენ დიდ თან­ხას.

  სა­ი­დუმ­ლო: მო­წო­დე­ბით პო­ლი­გა­მია. ერთ ადა­მი­ან­თან დიდ­ხანს ვერ ჩერ­დე­ბა, ან თუ კონ­კრე­ტულ ქალს/კაცს ცხოვ­რე­ბას უკავ­ში­რებს, ხში­რად ღა­ლა­ტობს. რა თქმა უნდა, ყვე­ლა­ფერს აკე­თებს ღა­ლა­ტის მი­საჩ­ქმა­ლად. ხში­რად მისი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ვე­რა­ფერს იგებს.


  ვრის­ში­კა ( 20 ნო­ემ­ბე­რი - 17 დე­კემ­ბე­რი)
  ყი­ნულს ჰგავს, რო­მე­ლიც უნდა და­ად­ნო და შიგ­ნით გან­ძი დაგ­ხვდე­ბა. სკა­ფან­დრის მიღ­მა იმა­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც ძა­ლი­ან შეს­ტკი­ვა გული გარ­შე­მომ­ყო­ფებ­ზე. მთე­ლი გუ­ლით უყ­ვართ, ძა­ლი­ან ვნე­ბი­ა­ნე­ბი არი­ან. თუ ნამ­დვილ სიყ­ვა­რულს ვერ იპო­ვი­ან, ლო­ვე­ლა­სე­ბად ყა­ლიბ­დე­ბი­ან. ქალი ვრის­ში­კა კი მარ­ტო­ო­ბა­ში ბერ­დე­ბა, რად­გან მი­აჩ­ნია, რომ ოჯა­ხი მხო­ლოდ სიყ­ვა­რუ­ლით უნდა შე­იქ­მნას და არა ფი­ნან­სუ­რი ინ­ტე­რე­სე­ბით.

  სა­ი­დუმ­ლო: სა­შინ­ლად შე­უძ­ლია შუ­რის­ძი­ე­ბა.


  კა­ნია (18 სექ­ტემ­ბე­რი - 17 ოქ­ტომ­ბე­რი)
  დის­ტან­ცი­უ­რე­ბი არი­ან, სა­ნამ კარ­გად არ გა­იც­ნო­ბენ ადა­მი­ანს. თუ სამ­სა­ხურ­ში ან გა­რე­მომ­ცველ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში თავს კომ­ფორ­ტუ­ლად არ გრძნობს, ურ­ჩევ­ნია წა­ვი­დეს. მათ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია რას ფიქ­რობს ხალ­ხი, მაგ­რამ თუ ჩირ­ქს მოს­ცხე­ბენ ბო­ლომ­დე არ იბ­რძო­ლე­ბენ სი­მარ­თლის გა­მო­სარ­კვე­ვად. რო­გორც კი იპო­ვი­ან ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც ეძებ­დნენ, ოჯახ­დე­ბი­ან. არ მოს­წონთ "ერთი ღა­მის" ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.

  სა­ი­დუმ­ლო: თუ შეც­დო­მას და­უშ­ვე­ბენ, შე­საძ­ლოა მთე­ლი თვე ინერ­ვი­უ­ლონ მომ­ხდარ­ზე.

  სი­მ­ჰა (18 აგ­ვის­ტო - 17 სექ­ტემ­ბე­რი)
  შე­გიძ­ლი­ათ თვალ­და­ხუ­ჭუ­ლი ენ­დოთ ამ ადა­მი­ანს. არას­დროს სა­უბ­რო­ბენ ქა­რაგ­მე­ბით და ფა­რუ­ლი მიზ­ნე­ბი არ ამოძ­რა­ვებთ. ამა­ყე­ბი არი­ან და არ მოს­წონთ, როცა უყუ­რა­დღე­ბოდ ტო­ვე­ბენ. ინი­ცი­ა­ტი­ვას ყო­ველ­თვის სა­კუ­თარ თავ­ზე იღე­ბენ.

  სა­ი­დუმ­ლო: პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში მი­ის­წრა­ფი­ან ხორ­ცი­ე­ლი სი­ა­მოვ­ნე­ბის­კენ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  131 ნახვა
  21-01-2021, 02:05