GOGA.TV
როგორი თებერვალი ექნებათ მორიელებს - თვის დეტალური ასტროპროგნოზი
 • როგორი თებერვალი ექნებათ მორიელებს - თვის დეტალური ასტროპროგნოზი

  რო­გო­რია თე­ბერ­ვლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი და ქალი მო­რი­ე­ლე­ბის­თვის:

  თვის ზო­გა­დი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. ნა­თე­სა­ვებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. და­აკ­ვირ­დით ოჯა­ხის წევ­რებს და მიხ­ვდე­ბით, სა­ი­დან გაქვთ ესა თუ ის თვი­სე­ბა, ჩვე­ვა. სხვა­თა შო­რის უმე­ტე­სო­ბას მო­უნ­დე­ბა სა­კუ­თა­რი გვა­რის ის­ტო­რი­ის გა­მოკ­ვლე­ვა, ოჯახ­ში ძვე­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბის აღ­დგე­ნა. 19 თე­ბერ­ვლი­დან თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში პირ­ველ ად­გილს და­ი­კა­ვებს სიყ­ვა­რუ­ლი, გარ­თო­ბა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა სპორ­ტის სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბა­შიც კი ჩა­ერ­თოთ. მო­ი­მა­ტებს სექ­სუ­ა­ლუ­რი კონ­ტაქ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­ხი­ლოთ შვი­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი უმე­ტე­სო­ბა კი შვი­ლის გა­ჩე­ნას გა­და­წყვეტს.

  11 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ემო­ცი­უ­რო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა შინ მო­გინ­დეთ გან­მარ­ტო­ე­ბა. და­ფიქ­რდით თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ზე რა ითხოვს ცვლი­ლე­ბას, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლის სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად და­ლა­გე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ და უსარ­გებ­ლო ნივ­თე­ბის­გა­ნაც გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ, რათა ად­გი­ლი გა­მო­უ­ძებ­ნოთ ახ­ლებს.

  27 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ პრი­ო­რი­ტე­ტებ­ში, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გსურთ გან­ვი­თა­რე­ბა. და­ი­სა­ხეთ მი­ზა­ნი. გახ­შირ­დე­ბა თა­ნა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ მე­გობ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი მე­გო­ბა­რიც კი გა­ი­ჩი­ნოთ.

  კა­რი­ე­რა და ბიზ­ნე­სი
  ნა­თე­სა­ვებ­თან კონ­ტაქ­ტე­ბი: ზა­რე­ბი, მი­მო­წე­რა და მი­მოს­ვლა გახ­შირ­დე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მი­უბ­რუნ­დეთ ძველ სა­კი­თხებს და სა­ბო­ლო­ოდ მო­აგ­ვა­როთ. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვე­ბი და­გეხ­მა­რონ, თუნ­დაც რჩე­ვით, საქ­მე­ე­ბის წარ­მარ­თვა­ში, წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში. სახ­ლში თქვე­ნი ჩა­რე­ვის გა­რე­შე არა­ფე­რი გა­კეთ­დე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლი­დან მუ­შა­ო­ბა გა­აგ­რძე­ლოთ. ან მე­ტად იზ­რუ­ნოთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე. და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა სამ­შე­ნებ­ლო ბიზ­ნეს­ში ან სა­კუ­თა­რი სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა და­ი­წყოთ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  შინ მო­გინ­დე­ბათ მე­გობ­რე­ბის მი­პა­ტი­ჟე­ბა, სახ­ლის გა­ლა­მა­ზე­ბა, ფუ­ფუ­ნე­ბის ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა. შე­იძ­ლე­ბა შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა სა­კუ­თარ ბი­ნა­ში უმას­პინ­ძლოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, ზო­გი­ერ­თმა წყვილ­მა კი ერ­თად და­ი­წყოთ ცხოვ­რე­ბა. მო­რი­ე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა სწო­რედ თე­ბერ­ვალ­ში და­ფიქ­რდე­ბით ოჯა­ხის შექ­მნა­ზე. სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის უფრო ტრა­დი­ცი­უ­ლი ფორ­მის მი­ცე­მას (თუნ­დაც ნიშ­ნო­ბა). გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, შეყ­ვა­რე­ბულ­მა ნა­თე­სა­ვე­ბი გა­გაც­ნოთ, მარ­ტო­ხე­ლე­ბი კი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით და­უ­ახ­ლოვ­დეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ანს. გაფრ­თხილ­დით, ნა­თე­სა­ვე­ბის "ენე­ბის" გამო არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ძი­რი­თა­დი ენერ­გია პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის (სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და საქ­მი­ა­ნი) გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­კენ იქ­ნე­ბა მი­პყრო­ბი­ლი. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს, და­პი­რის­პი­რე­ბას, საქ­მე­ე­ბის უხე­ში ფორ­მით გარ­ჩე­ვას. მო­უფრ­თხილ­დით ენ­დოკ­რი­ნულ სის­ტე­მას. აგ­რეთ­ვე, თვა­ლებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  235 ნახვა
  26-01-2021, 00:27