GOGA.TV
რა ელით თებარვალში ლომებს - თვის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • რა ელით თებარვალში ლომებს - თვის ასტროლოგიური პროგნოზი

  რო­გო­რია თე­ბერ­ვლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი და ქალი ლო­მე­ბის­თვის:

  თვის ზო­გა­დი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში მეტი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. ეცა­დეთ, მე­უღ­ლეს­თან და ოჯახ­ში ჰარ­მო­ნი­ამ და­ი­სად­გუ­როს. მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი კი მშვი­დად და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად წარ­მარ­თეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა პარტნი­ო­რებ­თან, მე­ტად მე­გობ­რუ­ლი გა­ხა­დეთ. ზო­გი­ერ­თი გან­სა­კუთ­რე­ბით მგრძნო­ბი­ა­რე გახ­დე­ბით საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. 19 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას. იყა­ვით მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად უკან ნუ და­ი­ხევთ.

  11 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გან­სა­კუთ­რე­ბულ მნიშ­ვნე­ლო­ბას შე­ი­ძენს პარტნი­ო­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბი, მე­ტად გახ­დე­ბით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბა­ზე. ეცა­დეთ, და­იც­ვათ ბა­ლან­სი სა­კუ­თარ და პარტნი­ო­რის მო­თხოვ­ნებ­სა და სურ­ვი­ლებს შო­რის. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სწო­რედ 11-12 თე­ბერ­ვალს შეხ­ვდეთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზურს.

  27 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის თემა. მე­ტად უნდა და­ა­ფა­სოთ სა­კუ­თა­რი თავი, გა­და­ფა­სოთ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა სწო­რედ ამ პე­რი­ო­დი­დან ფი­ნან­სუ­რი სარ­გე­ბე­ლი მო­გი­ტა­ნოთ პრო­ექ­ტმა, რო­მე­ლიც ადრე გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ. გა­ის­ტუმ­რეთ ვა­ლე­ბი.

  კა­რი­ე­რა და ბიზ­ნე­სი
  გო­ნე­ბის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა - მერ­კუ­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ თქვენ­თვის სარ­ფი­ა­ნად წარ­მარ­თოთ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ, თუ სა­კუ­თარ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. მცი­რე კა­მა­თი და­საშ­ვე­ბია, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ საქ­მეს სჭირ­დე­ბა, რო­გორც ცნო­ბი­ლია, "ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა კა­მათ­ში იბა­დე­ბა". მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მხო­ლოდ ყვე­ლაფ­რის კარ­გად გათ­ვლის შემ­დეგ მი­ი­ღეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის წარ­მარ­თვას აპი­რებთ. ახა­ლი იდე­ე­ბიც და­გე­ბა­დე­ბათ.

  სიყ­ვა­რუ­ლი
  მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფი და და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ა­ბათ. თუმ­ცა, არც კი ხართ მზად სე­რი­ო­ზუ­ლი კავ­ში­რის­თვის და მხო­ლოდ გარ­თო­ბა­ზე ფიქ­რობთ. შე­სა­ბა­მი­სად, იმედ­გაც­რუ­ე­ბის­თვი­საც იყა­ვით მზად. აი, და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებს კი მშვი­დი, ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გე­ლო­დე­ბათ, რო­მე­ლიც კი­დევ უფრო მეტი სიყ­ვა­რუ­ლით აგავ­სებთ პარტნი­ო­რის მი­მართ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბით, კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლით ისე იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი, რომ ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას შე­იძ­ლე­ბა ყუ­რა­დღე­ბა არც კი მი­აქ­ცი­ოთ. გირ­ჩევთ, იზ­რუ­ნოთ ფი­ზი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე და დილა მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­შით და­ი­წყოთ. არ გა­დატ­ვირ­თოთ კუჭი და კუ­ჭქვე­შა ჯირ­კვა­ლი მძი­მე საკ­ვე­ბით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  304 ნახვა
  27-01-2021, 00:26