GOGA.TV
ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებზეც ვერასდროს იფიქრებთ, რომ სექსზე და პარტნიორების ცვლაზე გიჟდებიან, მაგრამ ძალიან შეცდებით
 • ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებზეც ვერასდროს იფიქრებთ, რომ სექსზე და პარტნიორების ცვლაზე გიჟდებიან, მაგრამ ძალიან შეცდებით

  სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, იმის მი­ხედ­ვით თუ კონ­კრე­ტუ­ლად ზო­დი­ა­ქოს რო­მე­ლი ნიშ­ნით მო­ევ­ლი­ნენ ქვე­ყა­ნას, სხვა­დას­ხვა ტი­პი­სა­ნი არი­ან. თუმ­ცა მათ შო­რი­საც არ­სე­ბობს კონ­კრე­ტუ­ლი კლა­სი­ფი­კა­ცია, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც ას­ტრო­ლო­გე­ბი ე.წ. "სექ­სუ­ა­ლუ­რად აქ­ტი­ურ" და "პა­სი­ურ" ტი­პა­ჟებს გა­მო­ყო­ფენ. თუმ­ცა, და­მე­თან­ხმე­ბით, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში, ტემ­პე­რა­მენ­ტი სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს იმას, რომ ქალი ბუ­ნე­ბით მო­ღა­ლა­ტეა. ზო­გა­დად კი სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში, პო­ლი­გა­მი­ი­სად­მი მიდ­რე­კი­ლე­ბა და პარტნი­ო­რე­ბის ხში­რი ცვლა სხვა­დას­ხვა ფაქ­ტო­რი­თაა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი. ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში ეს ქა­რაფ­შუ­ტო­ბაა, ზოგ­ჯერ მომ­გე­ბი­ა­ნი სპონ­სო­რის ძი­ე­ბის მო­მენ­ტი, ხან კი უბ­რა­ლოდ სურ­ვი­ლი, თავი მუდ­მი­ვად სა­სურ­ვე­ლად და ლა­მა­ზად იგ­რძნოს - ე.წ. "ნარ­ცი­სიზ­მი".

  არ­სე­ბობს და­უ­ზუს­ტე­ბე­ლი, თუმ­ცა საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სო სტა­ტის­ტი­კა იმის თა­ო­ბა­ზე, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად ზო­დი­ა­ქოს რო­მე­ლი ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი შე­ად­გე­ნენ "უძ­ვე­ლე­სი პრო­ფე­სი­ის" წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა ძი­რი­თად ნა­წილს. რო­გორც გა­ირ­კვა, ამ მხრივ სამი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი ლი­დე­რობს. ესე­ნია - ქალ­წუ­ლი, მერ­წყუ­ლი და სას­წო­რი.

  რო­გორც გა­ირ­კვა, ქალ­წუ­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მო­ტი­ვა­ცი­ის კარ­ნა­ხით კავ­დე­ბი­ან ამ საქ­მით. სას­წო­რებს ზედ­მე­ტი ხათ­რი­ა­ნო­ბა და "არას თქმის უუ­ნა­რო­ბა" ღუ­პავთ, ხოლო მერ­წყულს მსგავ­სი ნა­ბი­ჯის გა­და­სად­გმე­ლად მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლი უბიძ­გებს. ალ­ბათ უც­ნა­უ­რია ის ფაქ­ტი, რომ სი­ა­ში არ მოხ­ვდა ისე­თი სექ­სუ­ა­ლუ­რი და ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი რო­გო­რიც მო­რი­ე­ლია, არა­და სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლია ქალი მო­რი­ე­ლე­ბის სექ­სუ­ა­ლუ­რი შარ­მის შე­სა­ხებ. თუმ­ცა, თუკი მო­რი­ე­ლის ბუ­ნე­ბას და­ვაკ­ვირ­დე­ბით, მი­ზეზს მარ­ტი­ვად ვი­პოვ­ნით. ქალი მო­რი­ე­ლი (ისე­ვე რო­გორც ამ ნიშ­ნის მა­მა­კა­ცი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი) ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე მე­ტად აფა­სებს ერ­თგუ­ლე­ბას. ამას­თან ერ­თად, მო­რი­ელს არ შე­უძ­ლია სექ­სით და­კავ­დეს უე­მო­ცი­ოდ, მხო­ლოდ და მხო­ლოდ გა­მორ­ჩე­ნის ან ინ­ტე­რე­სის მიზ­ნით.

  თუმ­ცა­ღა, არ არ­სე­ბობს წესი გა­მო­ნაკ­ლი­სის გა­რე­შე, ამი­ტომ მო­რი­ე­ლებს შო­რი­საც იშ­ვი­ა­თად, მაგ­რამ გვხდე­ბი­ან პო­ლი­გა­მი­უ­რი ტი­პა­ჟე­ბი. ზო­გა­დად კი, სა­ი­მი­სოდ რომ გა­ვარ­კვი­ოთ რამ­დე­ნად არის მიდ­რე­კი­ლი ესა თუ ის ქალ­ბა­ტო­ნი ღა­ლა­ტი­სა და პარტნი­ო­რე­ბის ხში­რი ცვლის­კენ, მის პი­რად რუ­კა­ში მთვა­რის, ვე­ნე­რას, მარ­სის და რიგ შემ­თხვე­ვებ­ში პლუ­ტო­ნის მდე­ბა­რე­ო­ბას უნდა გა­დავ­ხე­დოთ. მთვა­რე ქა­ლის ქვეც­ნო­ბი­ერ­ზეა პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი, თუ იგი ვე­ნე­რას­თან ერ­თად ცე­ცხლის სტი­ქი­ა­შია გან­თავ­სე­ბუ­ლი, ასეთ ადა­მი­ანს იმ­პულ­სუ­რო­ბა და და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი საქ­ცი­ე­ლი ახა­სი­ა­თებს. ამი­ტომ მთვა­რით და ვე­ნე­რით ვერ­ძი, ლომი, მშვილ­დო­სა­ნი უმე­ტეს წი­ლად სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რე­ბის გრძელ სიას სა­კუ­თა­რი სპონ­ტა­ნუ­რი ხა­სი­ა­თი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე აგ­რო­ვებს. გა­ცი­ლე­ბით რთუ­ლა­დაა საქ­მე, როცა მთვა­რე და ვე­ნე­რა წყლის სტი­ქი­ა­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ქა­ლის პო­ლი­გა­მი­უ­რო­ბა მის ფსი­ქო-ემო­ცი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ასე­თი ქა­ლე­ბი პარტნი­ო­რებს მხო­ლოდ იმი­ტომ იც­ვლი­ან წინ­დე­ბი­ვით, რომ მათ­გან გა­მუდ­მე­ბით ელი­ან და­ცუ­ლო­ბი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის შეგ­რძნე­ბას. თუმ­ცა­ღა, პრობ­ლე­მა მუ­დამ პრობ­ლე­მად რჩე­ბა. იმი­ტომ რომ ისი­ნი აგ­რე­სი­უ­ლი, ხის­ტი და დიქ­ტა­ტო­რუ­ლი მა­მა­კა­ცე­ბის­კენ ილ­ტვი­ან, იმე­დოვ­ნე­ბენ რა რომ სწო­რედ ასე­თი მა­მა­კა­ცი იქ­ნე­ბა მათ­თვის ემო­ცი­უ­რი და­საყ­რდე­ნი. ამ დროს კი ამ­გვა­რი ტი­პის მა­მა­კა­ცი, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში სა­კუ­თარ ნევ­რო­ზუ­ლო­ბა­სა და კომ­პლექ­სებს ნიღ­ბავს "მა­ჩოს" და "მა­გა­რი ბი­ჭის" ნიღ­ბის უკან.

  გა­ცი­ლე­ბით დიდი თავ­შე­კა­ვე­ბის უნა­რით და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მდგრა­დო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი ვისი ვე­ნე­რა და მთვა­რეც მი­წის სტი­ქი­ის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­შია გან­ლა­გე­ბუ­ლი. თუ პი­რად რუ­კა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბულ და­ძა­ბულ ას­პექ­ტებს არ აქვს ად­გი­ლი, ასე­თი ქალი იშ­ვი­ა­თად იც­ვლის პარტნი­ორს და მის მი­მართ ხან­გრძლი­ვი ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რიც გა­აჩ­ნია.

  რაც შე­ე­ხე­ბა ჰა­ე­რის სტი­ქი­ა­ში გან­ლა­გე­ბუ­ლი მთვა­რის ან ვე­ნე­რას პატ­რო­ნებს, მათი უმ­რავ­ლე­სო­ბა ფი­ზი­კურ­ზე მე­ტად, ვერ­ბა­ლუ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის მოყ­ვა­რუ­ლია. ამი­ტომ ასეთ ქალს "საფ­ლირ­ტაო ობი­ექ­ტე­ბის" დიდი სია აქვს. თუმ­ცა, ეს იმას როდი ნიშ­ნავს, რომ ყვე­ლა მათ­გან­თან ექ­ნე­ბა ინ­ტი­მუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა. ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ეს უბ­რა­ლოდ უწყი­ნა­რი ფლირ­ტია და სხვა არა­ფე­რი.

  და­ბო­ლოს, გან­ვი­ხი­ლოთ შე­რე­უ­ლი კომ­ბი­ნა­ცი­ის მქო­ნე ქალ­ბა­ტო­ნე­ბიც - ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ამ მხრივ ცე­ცხლი+წყა­ლის კომ­ბი­ნა­ცი­აა (მაგ. მთვა­რე ლომ­ში, ვე­ნე­რა - მო­რი­ელ­ში). ასე­თი ქალი გა­მუდ­მე­ბით და­ე­ძებს ახალ-ახალ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ავან­ტუ­რას და არ­ცთუ იშ­ვი­ათდ ხდე­ბა სხვი­სი ოჯა­ხის დან­გრე­ვის მი­ზე­ზი. თუკი საქ­მე გვაქვს კომ­ბი­ნა­ცი­ას­თან ჰა­ე­რი+წყა­ლი, ასე­თი ქალ­ბა­ტო­ნი შე­საძ­ლოა გა­ცი­ლე­ბით უფრო სტა­ბი­ლუ­რი იყოს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, თუკი მისი მთვა­რე წყლის სტი­ქი­ა­შია გან­ლა­გე­ბუ­ლი. იმ შემ­თხვე­ვა­ში კი, როცა მიწა+წყა­ლის კომ­ბი­ნა­ცი­ას ვხვდე­ბით, ეს უდა­ოდ მი­უ­თი­თებს ერ­თგუ­ლე­ბის დიდ უნარ­სა და თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლო­ბა­ზე (იმ იშ­ვი­ა­თი გა­მო­ნაკ­ლი­სის გარ­და, როცა ვე­ნე­რა მო­რი­ე­ლის ზო­დი­ა­ქო­შია გან­ლა­გე­ბუ­ლი). საკ­მა­ოდ კარ­გი თავ­შე­კა­ვე­ბის უნა­რით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან ცე­ცხლი+მიწა კომ­ბი­ნა­ცი­ის ქა­ლე­ბიც. მათ პრინ­ცი­პუ­ლო­ბა და სი­ჯი­უ­ტე არ აძ­ლევთ უფ­ლე­ბას მო­რა­ლის ჩარ­ჩო­ებს გა­და­ა­ბი­ჯონ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  315 ნახვა
  14-02-2021, 00:31