GOGA.TV
რა აღაგზნებს და აგიჟებს კაცს, ანუ მისი სექსუალური ფანტაზიები, რომელსაც მხოლოდ მეძავს გაუმხელს
 • რა აღაგზნებს და აგიჟებს კაცს, ანუ მისი სექსუალური ფანტაზიები, რომელსაც მხოლოდ მეძავს გაუმხელს

  ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია, სექ­სუ­ა­ლუ­რი ფან­ტა­ზია და სურ­ვი­ლე­ბი ნე­ბის­მი­ერ მამრს სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რი აქვს და შე­სა­ბა­მი­სად, მათი წარ­მო­სახ­ვაც, ამა თუ იმ სი­ტუ­ა­ცი­ში უკეთ მუ­შა­ობს. თუმ­ცა, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვი­თაც მარ­ტი­ვად შე­იძ­ლე­ბა იმის გა­გე­ბა, თუ სად, რო­გორ და ვი­თა­რე­ბა­ში უმუ­შა­ვებთ მა­მა­კა­ცებს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ფან­ტა­ზია ყვე­ლა­ზე მძაფ­რად...

  ვერ­ძი - ექ­სტრე­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ზე გიჟ­დე­ბა. მისი ოც­ნე­ბაა სექ­სი პა­რა­შუ­ტით ხტო­მის დროს, გა­ქა­ნე­ბულ მან­ქა­ნა­ში და ა.შ.

  კურო - სა­კუ­თარ სახ­ლში, საყ­ვა­რელ ლო­გინ­ში და მატ­რას­ზე ურ­ჩევ­ნია ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის სექ­სუ­ა­ლუ­რი ფან­ტა­ზი­ის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. ყო­ველ­გვა­რი სი­ახ­ლე, და­უ­გეგ­მა­ვი სი­ურპრი­ზე­ბი და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბა ხან­გრძლი­ვი დრო­ით აკარ­გვი­ნებს სექ­სის სურ­ვილს.

  ტყუ­პი - ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბი მოს­წონს. კა­მა­სუტ­რა მისი საყ­ვა­რე­ლი წიგ­ნია; თუმ­ცა, თა­ვად ამ პო­ზე­ბის გან­ხილ­ვა და მათ ავ­კარ­გი­ა­ნო­ბა­ზე სა­უ­ბა­რიც არა­ნაკ­ლებ ხიბ­ლავს პარტნი­ორ­თან ერ­თად ლო­გინ­ში.

  კირჩხი­ბი - მისი ოც­ნე­ბა დე­დის ტი­პის ქა­ლია, რო­მე­ლიც ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის ინი­ცი­ა­ტი­ვას აი­ღებს სა­კუ­თარ თავ­ზე სექ­სუ­ა­ლურ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. წი­ნა­აღ­მდე­გი არ იქ­ნე­ბა თუ პრო­ცეს­ში სადო-მა­ზო­ხის­ტურ ელე­მენ­ტებ­საც ჩარ­თავს.

  ლომი - გა­მო­უც­დე­ლი და მორ­ცხვი გო­გო­ნე­ბი ხიბ­ლავს. უფრო სწო­რად ის პრო­ცე­სი ხიბ­ლავს, როცა თა­ვად ეს პარტნი­ო­რი იხიბ­ლე­ბა მისი "მე­ფუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით". გა­ცი­ლე­ბით უფრო გა­მოც­დილ ქალ­თან კი თავს მო­უს­ვენ­რად გრძნობს და ცდი­ლობს მდიდ­რუ­ლი აპარ­ტა­მენ­ტე­ბით, ფუ­ფუ­ნე­ბის ელე­მენ­ტე­ბი­თა და სა­ჩუქ­რე­ბით მო­ახ­დი­ნოს ეფექ­ტი.

  ქალ­წუ­ლი - ჰი­გი­ე­ნუ­რი, მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი პარტნი­ო­რე­ბი მოს­წონს. არ შე­უძ­ლია სექ­სით და­კავ­დეს და­უ­გეგ­მა­ვად და მა­ში­ნაც იმას ფიქ­რობს, პარტნი­ო­რი ხომ არ შე­ამ­ჩნევს შემ­თხვე­ვით მის ცო­ტა­თი წა­მოზ­რდილ ღიპს, რო­მე­ლიც ვერა და ვერ მო­ი­შო­რა.

  სას­წო­რი - მის­თვის პრე­ლუ­დია უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ვიდ­რე თა­ვად პრო­ცე­სი. ამი­ტომ სი­ა­მოვ­ნე­ბას იღებს მა­შინ, როცა ქალი ლა­მა­ზად იხ­დის, ატა­რებს დახ­ვე­წილ თეთ­რე­ულს ან იკე­თებს მა­კი­აჟს. ვულ­გა­რუ­ლო­ბა და უხე­შო­ბა წა­მის მე­ა­სედ­ში უქ­რობს სექ­სის სურ­ვილს.

  მო­რი­ე­ლი - სას­წო­რის­გან გან­სხვა­ვე­ბით გა­მომ­წვე­ვად სექ­სუ­ა­ლუ­რი, ოდ­ნავ ვულ­გა­რუ­ლი და "ალ­ქა­ჯის ტი­პის" ქა­ლე­ბით იხიბ­ლე­ბა. მოს­წონს და­სა­მორ­ჩი­ლე­ბე­ლი პარტნი­ო­რი და ექ­სტრე­მა­ლუ­რი სექ­სი. გან­სა­კუთ­რე­ბით უყ­ვარს ე.წ. BDSM.

  მშვილ­დო­სა­ნი - მისი სი­სუს­ტე ორ­გი­ე­ბია. ამ კა­ცის ტვი­ნი ისეა მო­წყო­ბი­ლი, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი საქ­მის "ჯგუ­ფუ­რად" კე­თე­ბა­ზე გიჟ­დე­ბა; მათ შო­რის არც სექ­სია გა­მო­ნაკ­ლი­სი.

  თხის რქა - მკაც­რად გან­სა­ზღვრუ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი გა­აჩ­ნია ამ მხრივ. ვერ იტანს ვე­რა­ნა­ირ კრე­ა­ტივ­სა და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბას. თუმ­ცა, სექ­სუ­ა­ლუ­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლით მო­რი­ელს თა­ვი­სუფ­ლად გა­ე­ჯიბ­რე­ბა. მოს­წონს უხე­ში სექ­სი და პარტნი­ო­რი, რო­მე­ლიც ბო­ლომ­დე ემორ­ჩი­ლე­ბა.

  მერ­წყუ­ლი - ნე­ბის­მი­ერ ექ­სპე­რი­მენტზეა თა­ნახ­მა, როცა საქ­მე სექსს ეხე­ბა. სი­ა­მოვ­ნე­ბით "ტეს­ტავს" სა­კუ­თარ თავს, რო­გორც ქა­ლებ­თან, ისე მა­მა­კა­ცებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში - უბ­რა­ლოდ, ინ­ტე­რე­სის ან ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის გამო. ხომ უნდა გა­ი­გოს რა არის ეს?

  თევ­ზე­ბი - მოს­წონს ის ფაქ­ტი, როცა ქალს მთლი­ა­ნად ემორ­ჩი­ლე­ბა. ამი­ტომ უხე­ში, დო­მი­ნან­ტუ­რი ბუ­ნე­ბის ქა­ლე­ბი იზი­დავს და აღაგ­ზნებს. ძა­ლი­ან ხში­რად ოც­ნე­ბობს ექიმ­თან ან პო­ლი­ცი­ელ­თან სექსზე.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  298 ნახვა
  14-02-2021, 00:34