GOGA.TV
როგორი იქნება მომდევნო დღეები ზოდიაქოს ნიშნებისთვის - 10 დღის პროგნოზი
 • როგორი იქნება მომდევნო დღეები ზოდიაქოს ნიშნებისთვის - 10 დღის პროგნოზი

  ახალმთვა­რე­ო­ბა მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში და ჩი­ნუ­რი ახა­ლი წელი უკვე ვი­ზე­ი­მეთ. 21 თე­ბერ­ვალს პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მო­ვა. მა­ნამ­დე ნუ გა­ა­ფორ­მებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს, ნუ და­ნიშ­ნავთ საქ­მი­ან შეხ­ვედ­რებს. ყვე­ლა ახა­ლი საქ­მე უმ­ჯო­ბე­სია, 25 თე­ბერ­ვლის მერე და­ი­წყოთ, როცა პლა­ნე­ტა სწორ სვლას და­ი­წყებს. მა­მა­კა­ცე­ბი პროგ­ნოზს გა­ე­ცა­ნით თქვე­ნი ას­ცენ­დენ­ტი­სა და მზის ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით, მან­დი­ლოს­ნებ­მა წა­ი­კი­თხეთ მთვა­რის ნიშ­ნის მი­ხედ­ვი­თაც, ხოლო ბავ­შვე­ბის­თვის პროგ­ნო­ზიც უფრო მთვა­რით სრულ­დე­ბა. პროგ­ნო­ზის მი­ხედ­ვით და­გეგ­მეთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა, რათა მთვა­რის ამ თვე­ში უკეთ შეძ­ლოთ თქვე­ნი მიზ­ნე­ბი­სა და სურ­ვი­ლე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

  ვერ­ძი
  ჩა­მო­წე­რეთ სა­მო­მავ­ლო იდე­ე­ბი, შე­იქ­მე­ნით მო­მავ­ლის პრო­ექ­ტი; გირ­ჩევთ, ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა და­ი­წყოთ 25 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ. გა­და­ხე­დეთ წარ­სულ საქ­მე­ებ­საც, ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა მი­უბ­რუნ­დეთ მი­ტო­ვე­ბულ პრო­ექ­ტებს. გა­და­ხე­დეთ თქვენს გა­რე­მოც­ვას, მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს, ვინც თქვენ გვერ­დი­თაა, ვის­თა­ნაც სა­ერ­თო საქ­მე­ე­ბი გა­კავ­ში­რებთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ სა­კუ­თა­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის, ბიზ­ნე­სის წარ­მო­ე­ბას და­ი­წყებთ ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე­ში. ზო­გი­ერთს შან­სი მი­ე­ცე­მა, სა­კუ­თა­რი მო­საზ­რე­ბე­ბი, იდე­ე­ბი გა­უ­ზი­ა­როს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის ხალ­ხს, ეს შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს ინ­ტერ­ნე­ტით ან რა­ღაც ჯგუ­ფე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით.

  კურო
  პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. მო­ი­სურ­ვეთ და­წი­ნა­უ­რე­ბა, კა­რი­ე­რი­სა და ბიზ­ნე­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. 21 თე­ბერ­ვლამ­დე გა­და­ხე­დეთ აქამ­დე შეს­რუ­ლე­ბულ ყვე­ლა საქ­მეს, გა­მო­ი­ტა­ნეთ დას­კვნე­ბი, გა­მო­ას­წო­რეთ შეც­დო­მე­ბი და 25 თე­ბერ­ვლი­დან იაქ­ტი­უ­რეთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა გა­და­წყვი­ტოს. იყა­ვით სა­უ­კე­თე­სო სამ­სა­ხურ­ში. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ წარ­სულ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­თვის ჯილ­დოს ახლა მი­ი­ღებთ.

  ტყუ­პი
  და­ი­სა­ხეთ კონ­კრე­ტუ­ლი მიზ­ნე­ბი, რაც წინსვლის, გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მოგ­ცემთ. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა ან უკვე არ­სე­ბუ­ლის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. ზოგი გა­აგ­რძე­ლებს უმაღ­ლეს­ში სწავ­ლას. გა­იღ­რმა­ვეთ უცხო ენა. 21 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. ზო­გი­ერთს სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბის, მუ­შა­ო­ბის ან სწავ­ლის შან­სი მი­ე­ცე­მა. იმოქ­მე­დეთ თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად.

  კირჩხი­ბი
  მო­ა­წეს­რი­გეთ კრე­დი­ტებ­თან, და­ზღვე­ვას­თან, ვა­ლებ­თან, გა­და­სა­ხა­დებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. ზო­გი­ერთს პარტნი­ო­რის ფუ­ლით სარ­გებ­ლო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. ზო­გი­ერ­თმა კირჩხიბ­მა შე­იძ­ლე­ბა ფული სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და­ა­ბან­დოთ. თუმ­ცა, აქ­ტი­უ­რო­ბას მა­ინც 21 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გირ­ჩევთ. თუ ახალ­შექ­მნი­ლი ბიზ­ნე­სი გაქვთ, ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან დაწ­ვრი­ლე­ბით გა­ნი­ხი­ლეთ ფი­ნან­სუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი.

  ლომი
  მერ­წყულ­ში ახალმთვა­რე­ო­ბა მო­გი­წო­დებთ, რომ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. მო­მა­ტე­ბუ­ლია არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რო­ბა და ნერ­ვი­უ­ლო­ბა, ამი­ტომ სიფრ­თხი­ლე უად­გი­ლო არ იქ­ნე­ბა. თუ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბას აპი­რებთ, 21 თე­ბერ­ვლამ­დე არ გირ­ჩევთ, თუმ­ცა, შე­ნიშ­ვნე­ბი შე­გიძ­ლი­ათ ჩა­ი­ნიშ­ნოთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­წყებთ კონ­სულ­ტი­რე­ბას. თუმ­ცა, კლი­ენ­ტე­ბის მი­მარ­თაც ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბა გმარ­თებთ.

  ქალ­წუ­ლი
  გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ჯან­მრთე­ლო­ბის სფე­როს. შე­ად­გი­ნეთ დღის გან­რი­გი, - კვე­ბი­სა და ძი­ლის რე­ჟი­მი. არ და­ი­ვი­წყოთ ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბაც. აგ­რეთ­ვე, დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ ყო­ველ­დღი­უ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სად­მი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ სა­მოქ­მე­დო სფე­რო. თუ უფ­რო­სი ხართ, ეცა­დეთ, სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ ფუნ­ქცი­ე­ბი. კო­ლექ­ტივ­თან გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, ზო­გი­ერთ თა­ნამ­შრო­მელ­თან კი შე­იძ­ლე­ბა დამ­შვი­დო­ბე­ბამ მო­გი­წი­ოთ.

  სას­წო­რი
  ნი­ჭის გა­მოვ­ლე­ნის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ, შე­მოქ­მე­დე­ბით იდე­ებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. მი­იქ­ცევთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას, მო­ექ­ცე­ვით ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში და მზე­სა­ვით იბრწყი­ნებთ. გა­და­ხე­დეთ ძველ პრო­ექ­ტებს და გა­ნა­ახ­ლეთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ბავ­შვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის. და­ამ­ყა­რეთ მათ­თან თბი­ლი, გუ­ლი­თა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბა. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თა­ნაც. უმე­ტე­სო­ბას სი­ურპრი­ზე­ბი და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი გე­ლით.

  მო­რი­ე­ლი
  მერ­წყუ­ლის ახალმთვა­რე­ო­ბა გაძ­ლევთ შანსს, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, მშობ­ლებ­თან და გან­სა­კუთ­რე­ბით - დე­დას­თან. და­ინ­ტე­რეს­დით მშობ­ლე­ბის სურ­ვი­ლე­ბით და მო­თხოვ­ნე­ბით. იყა­ვით თბი­ლი და მზრუნ­ვე­ლი მათ მი­მართ. შე­ას­რუ­ლეთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. მო­აგ­ვა­რეთ უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. აღად­გი­ნეთ ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბი, რაც კი­დევ უფრო შე­გა­კავ­ში­რებთ ნა­თე­სა­ო­ბას­თან.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  გა­მოჩ­ნდე­ბა ცოდ­ნის, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის ახა­ლი წყა­რო. შე­იძ­ლე­ბა მი­უბ­რუნ­დეთ სწავ­ლას ან და­ი­წყოთ იმ სფე­როს ათ­ვი­სე­ბა, რაც გა­ინ­ტე­რე­სებთ. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით იმ სა­კი­თხებ­ში, რა­საც 21 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას და-ძმებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან. გახ­შირ­დე­ბა მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. და­ფიქ­რდით რა შე­იძ­ლე­ბა ის­წავ­ლოთ მათ­გან ან მათ თქვენ­გან. მო­ა­წეს­რი­გეთ ჩა­ნა­წე­რე­ბი, ფო­ტო­ე­ბი, დო­კუ­მენ­ტე­ბი.

  თხის რქა
  ფი­ნან­სუ­რი და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი გა­მომ­ზე­ურ­დე­ბა. უნდა და­ი­ფიქ­რდეთ, რა შე­მო­სავლს, უნდა მფლობ­დეთ, რა ნივ­თე­ბი გსურთ, რომ გქონ­დეთ ან რის­გან უნდა გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ სა­კუ­თა­რი ცოდ­ნის "ინ­ვენ­ტა­რი­ზა­ცი­ა­საც" ჩა­ა­ტა­რებთ. გა­ი­გებთ, რა ცოდ­ნას, ნიჭს ფლობთ, რა შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნოთ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ფუ­ლა­დი სფე­რო. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც იცით და რაც მთა­ვა­რია, და­ა­ფა­სეთ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი.

  მერ­წყუ­ლი
  პირ­ველ რიგ­ში სა­კუ­თარ თავს, გა­რეგ­ნო­ბას, ემო­ცი­ებს, აზ­რებს, ფიქ­რებს უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა - "თქვენ ხართ ის, რა­საც ფიქ­რობთ სა­კუ­თარ თავ­ზე". მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი, ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ და­წი­ნა­ურ­დეთ ან 25 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბი მის­თვის სრუ­ლი­ად ახალ სფე­რო­ში მო­სინ­ჯოს. შე­იც­ვა­ლეთ იმი­ჯი, სტი­ლი; იყა­ვით ყვე­ლას­გან გა­მორ­ჩე­უ­ლი. ამ მთვა­რის თვე­ში თა­ვად უნდა იყოთ მთა­ვარ როლ­ში, სხვას ნუ ელო­დე­ბით, შე­უ­პოვ­რად და გა­ბე­დუ­ლად იმოქ­მე­დეთ სა­კუ­თა­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის.

  თევ­ზე­ბი
  რო­გორც წესი, სიყ­ვა­რუ­ლის, თა­ნაგ­რძნო­ბის, ქველ­მოქ­მე­დე­ბის გა­მომ­ხატ­ვე­ლი ხართ სხვე­ბის მი­მართ, თქვენ­სა­ვით არა­ვის შე­უძ­ლია სი­ლა­მა­ზის აღ­ქმა, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის ემო­ცი­ე­ბის ამოც­ნო­ბა. მაგ­რამ ახლა მო­გე­თხო­ვე­ბათ, რომ სა­კუ­თარ პერ­სო­ნა­ზე იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ იყოთ ასე­თი. და­ე­ლა­პა­რა­კეთ სა­კუ­თარ თავს, ჰკი­თხეთ რა სურს? კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გან­მარ­ტოვ­დე­ბით, და­ის­ვე­ნებთ და შე­ა­ფა­სებთ გა­სულ 12 თვეს, რად­გან მომ­დევ­ნო ახალმთვა­რე­ო­ბა თქვენს ნი­შან­ში იქ­ნე­ბა და მას მომ­ზა­დე­ბუ­ლი უნდა შეხ­ვდეთ. გირ­ჩევთ, და­აგ­რო­ვოთ ენერ­გია, რათა მერე, ახალმთვა­რე­ო­ბის შემ­დეგ და­ი­წყოთ აქ­ტი­უ­რი მოქ­მე­დე­ბა. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ არტთე­რა­პია, ლოც­ვა, მე­დი­ტა­ცია, მუ­სი­კის მოს­მე­ნა. შე­იძ­ლე­ბა ფსი­ქო­ლოგ­თან მუ­შა­ო­ბამ სა­ფუძ­ლი­ა­ნად გა­გაც­ნოთ სა­კუ­თა­რი თავი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. გა­და­ი­ღეთ ფო­ტო­ე­ბი, და­ხა­ტეთ, და­წე­რეთ შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში გა­და­ი­ტა­ნეთ თქვე­ნი ემო­ცი­ე­ბი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  230 ნახვა
  15-02-2021, 23:26