GOGA.TV
როგორი იქნება მარტი თევზებისთვის - თვის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი
  • როგორი იქნება მარტი თევზებისთვის - თვის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი

    თვის დიდ ნა­წილს მზე თქვენს ნი­შან­ში გა­ა­ტა­რებს. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, ცოტა ეგო­ის­ტო­ბაც გე­პა­ტი­ე­ბათ. ენერ­გია მო­გე­მა­ტე­ბათ და ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი მიზ­ნე­ბის, იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნა. პრაქ­ტი­კუ­ლად ყვე­ლა სირ­თუ­ლის დაძ­ლე­ვის შა­ნის გაქვთ. მარ­ტში სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­შიც და პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც გაქვთ წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და გა­აქ­ტი­ურ­დით, არ იზარ­მა­ცოთ. პო­ზი­ტი­უ­რი აზ­როვ­ნე­ბა და ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბა ბევრ სირ­თუ­ლეს და­გაძ­ლე­ვი­ნებთ.

    სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
    თვის და­სა­წყის­ში კარ­გად გექ­ნე­ბათ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი წარ­მო­სახ­ვა. შე­იძ­ლე­ბა, წი­ნას­წარ გან­სა­ზღვროთ მო­მა­ვა­ლის მოვ­ლე­ნე­ბი. ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ გან­ვი­თა­რე­ბას მეტი დრო და­უთ­მეთ. თუ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, მარ­ტში ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ, რაც პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. თუმ­ცა, გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ზო­გი­ერ­თი იდე­ის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად და­მა­ტე­ბი­თი ცოდ­ნის მი­ღე­ბამ მო­გი­წი­ოთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე ჩა­ე­წე­რე­ბით ან თა­ვად შეძ­ლებთ თვით­გა­ნათ­ლე­ბას.

    ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
    რო­მან­ტი­კუ­ლი გან­წყო­ბა მო­ი­მა­ტებს და ბევრ საქ­მეს სიყ­ვა­რუ­ლით გა­ა­კე­თებთ. უფრო მეტი, მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი შარ­მი და სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში სიმ­პა­თი­ას და­იმ­სა­ხუ­რებთ. მარ­ტო­ხე­ლებს რე­ა­ლუ­რი შან­სი გეძ­ლე­ვათ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა. ასე, რომ ამ სფე­რო­შიც უნდა იაქ­ტი­უ­როთ. რაც შე­ე­ხე­ბა და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს, ეცა­დეთ, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ მე­ტად მზრუნ­ვე­ლი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე იყოთ. მო­ე­რი­დეთ ფლირტს თუ და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი ხართ, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სამ­კუ­თხე­დი კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ.

    ჯან­მრთე­ლო­ბა
    მარ­ტივ რჩე­ვას მოგ­ცემთ - აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბის მო­შო­რე­ბა­ზეც იზ­რუ­ნებთ. გახ­სოვ­დეთ, რომ გა­სახ­დო­მი ჯა­დოს­ნუ­რი აბე­ბი არ არ­სე­ბობს და აქ­ტი­უ­რად უნდა იზ­რუ­ნოთ ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. ზედ­მე­ტი წონა სირ­თუ­ლე­ე­ბის მეტს არა­ფერს მო­გი­ტანთ.

    13 მარ­ტის შემ­დეგ აქ­ტი­უ­რად და­ი­წყეთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ უკე­თე­სი მხრი­დან წარ­მო­ა­ჩი­ნოთ სა­კუ­თა­რი პერ­სო­ნა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ სტი­ლის, გა­რეგ­ნო­ბის შეც­ვლა.

    28 მარ­ტის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა მო­გე­მა­ტოთ ხარ­ჯი. და რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, შე­იძ­ლე­ბა სხვე­ბის ვა­ლე­ბის გა­დახ­დამ მო­გი­წი­ოთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­კარ­გოთ შე­მო­სავ­ლის წყა­რო. გაფრ­თხილ­დით, შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს ის, რა­საც აქამ­დე გულ­და­გულ მა­ლავ­დით და და­გა­ზა­რა­ლოთ, რო­გორც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად ასე­ვე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად.

    წყარო: ambebi.ge/astrology/
    283 ნახვა
    18-02-2021, 23:55