GOGA.TV
როგორი იქნება მარტი ტყუპისთვის - თვის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი
 • როგორი იქნება მარტი ტყუპისთვის - თვის სრული ასტროლოგიური პროგნოზი

  სამ­სა­ხურ­ში წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა მო­გინ­დე­ბათ, და­ფა­სე­ბა და აღი­ა­რე­ბა. ზოგ­ჯერ სა­კუ­თარ თავ­ზე და­მა­ტე­ბი­თი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის აღე­ბაც კი მო­გი­წევთ ან კო­ლე­გე­ბის საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. იყა­ვით მიზ­ნა­მი­მარ­თუ­ლი, ნუ გა­უშ­ვებთ შანს ხე­ლი­დან რომ კა­რი­ე­რულ სა­ფე­ხურ­ზე მაღ­ლა გა­და­ი­ნაც­ვლოთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა უფ­როს­თან, ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვის­ზეც თქვე­ნი და­წი­ნა­უ­რე­ბა ან კე­თილ­დღე­ო­ბაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში გახ­შირ­დე­ბა კავ­ში­რე­ბი უცხო­ელ კო­ლე­გებ­თან, პარტნი­ო­რებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ და­მა­ტე­ბი­თი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა, უცხო ენის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. ზო­გი­ერთს გე­ლით მივ­ლი­ნე­ბა. დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი. შუა მარ­ტი­დან მე­ტად იქ­ნე­ბით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რა­ზე. სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს გა­ა­ფორ­მებთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში მო­გინ­დე­ბათ ყოფ­ნა. სა­სიყ­ვა­რუ­ლი კავ­ში­რი შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ბათ სტა­ტუ­სით უფ­როს ადა­მი­ან­თან ან სუ­ლაც კო­ლე­გას­თან. ზო­გი­ერ­თი კი ქორ­წი­ნე­ბით აი­მაღ­ლებთ სო­ცი­ა­ლურ სტა­ტუსს. თვის ბო­ლოს­კენ გახ­შირ­დე­ბა მე­გობ­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბი და შე­იძ­ლე­ბა მარ­ტო­ხე­ლებ­მა მე­გობ­რე­ბის წრე­ში, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­ში იპო­ვოთ სიყ­ვა­რუ­ლი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­ი­მა­ტებს აქ­ტი­უ­რო­ბა, სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, რომ და­ი­წყოთ ვარ­ჯი­ში. გაფრ­თხი­ლებთ, მო­ე­რი­დოთ და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმას, რისკს. აქ­ტი­უ­რო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად ნუ და­ი­ვი­წყებთ დას­ვე­ნე­ბას. ზედ­მეტ­მა გა­დაღ­ლამ შე­იძ­ლე­ბა იმუ­ნი­ტე­ტი და­გი­სუს­ტოთ და წი­ნას­წარ გაფრ­თხილ­დით. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან.

  13 მარ­ტის შემ­დეგ ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და შან­სე­ბი მო­გე­ცე­მათ, რომ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ კა­რი­ე­რა­ში. და­ი­სა­ხეთ ახა­ლი მიზ­ნე­ბი, და­ი­წყეთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. აი­მაღ­ლოთ სტა­ტუ­სი, და­ქორ­წინ­დეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სამ­სა­ხურ­ში უფ­როს­თან, შინ - ასა­კით უფ­როს ნა­თე­სა­ვებ­თან.

  28 მარ­ტის შემ­დეგ გარ­თო­ბი­სა და ბავ­შვებ­თან ერ­თად მხი­ა­რუ­ლე­ბის გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით. მო­გინ­დე­ბათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ხში­რად გა­ი­ნე­ბივ­რეთ თავი თქვენ­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბით. ზო­გი­ერთს გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ა­ნათ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა. მო­ი­მა­ტებს ფლირ­ტი­სა და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სურ­ვი­ლი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  172 ნახვა
  23-02-2021, 23:45