GOGA.TV
როგორი იქნება მარტი სასწორებისთვის - თვის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • როგორი იქნება მარტი სასწორებისთვის - თვის ასტროლოგიური პროგნოზი

  თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მეტი დრო და ენერ­გია უნდა და­უთ­მოთ ყო­ველ­დღი­ურ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ ახ­ლობ­ლებ­ზე ზრუ­ვამ. თუმ­ცა, ნურც სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას და­ი­ვი­წყებთ. სამ­სა­ხურ­ში მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ დე­ტა­ლებს. მო­ე­რი­დეთ ჭო­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბას. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ მარ­ტი­დან და­ი­წყებთ დი­ე­ტას და ვარ­ჯიშს. თუ ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლე­ბი გყავთ, მი­აქ­ცი­ეთ მა­თაც გან­სა­კუ­თე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  16 მარ­ტამ­დე მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­მო­წე­რა, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად სად­მე წას­ვლის სურ­ვი­ლი. რო­მან­ტი­კუ­ლი გა­წყო­ბის გამო შე­იძ­ლე­ბა სამ­სა­ხუ­რის სა­კი­თხებს სა­თა­ნა­დო ყუ­რა­დღე­ბა ვერც კი მი­აქ­ცი­ოთ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლად იყა­ვით, ნუ გა­ა­ბამთ ფლირტს საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. მარ­ტის ბო­ლოს­კენ მო­ი­მა­ტებს კონ­ცენ­ტრა­ცია და საქ­მე­ებ­საც უფრო კარ­გად გა­არ­თმევთ თავს. ამ პე­რი­ოდ­ში­ვე გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან, საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  სამ­სა­ხურ­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ გა­რე­მო, და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა თა­ნამ­შრომ­ლებს შო­რის, კლი­ენ­ტებ­თან. თუ შექ­მე­დე­ბი­თი პრო­ფე­სი­ის წა­მო­მად­გე­ნე­ლი ხართ, ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას შეძ­ლებთ. შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი შე­მო­სა­ვა­ლი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან. ეს კარ­გი შან­სია მარ­ტო­ხე­ლე­ბის­თვის, მაგ­რამ და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის­თვის ახა­ლი თავ­სა­ტე­ხი იქ­ნე­ბა.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თავ­გა­დას­ვლე­ბი და გარ­თო­ბა მო­გინ­დე­ბათ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მო­ინ­დო­მოთ ექ­სკურ­სი­ებ­სა და ლაშ­ქრო­ბა­ში სი­ა­რუ­ლი. ზო­გი­ერ­თი მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს გა­იც­ნობს ახალ რო­მან­ტი­კულ ან საქ­მი­ან პარტნი­ორს. ზო­გი­ერ­თი კი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს კულ­ტუ­რულ ან შე­მოქ­მე­დე­ბით ფეს­ტი­ვალ­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ზი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბა, ცუდი არ იქ­ნე­ბა, თუ გა­და­ი­ღებთ კარ­დი­ოგ­რა­მას, გა­მო­იკ­ვლევთ თირკმე­ლე­ბის მუ­შა­ო­ბას.

  13 მარ­ტის შემ­დეგ ყუ­რა­დღე­ბა უნდა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, გა­დაღ­ლი­ლო­ბამ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა არ გა­მო­იწ­ვი­ოს. შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და­გე­მა­ტოთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესს და­იმ­კვიდ­რებთ. ზო­გი­ერ­თი კი გა­და­წყვეტს, რომ ახა­ლი ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლი იყო­ლი­ოს.

  28 მარ­ტის შემ­დეგ მო­ე­რი­დეთ და­პი­რის­პი­რე­ბას გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. გან­სა­კუთ­რე­ბით საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბა­ზე. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სა­კუ­თა­რი თა­ვის უკე­თე­სად წარ­მო­ჩე­ნა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა სწო­რედ ამ პე­რი­ოდ­ში მი­ი­ღოთ ადრე გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის შე­დე­გი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  219 ნახვა
  23-02-2021, 23:48