GOGA.TV
როგორი იქნება მარტის ვერძებისთვის - თვის ასტროპროგნოზი
 • როგორი იქნება მარტის ვერძებისთვის - თვის ასტროპროგნოზი

  გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას, ნივ­თებს, რომ­ლებ­თა­ნაც მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბა გა­კავ­ში­რებთ. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბის, სი­ახ­ლე­ე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას არ გაძ­ლევ­დეთ და იქ­ნებ, უმ­ჯო­ბე­სია, მათ­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ. არ­სე­ბობს სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც წარ­სულ­ში უნდა და­ტო­ვოთ და თა­ვად გა­ნაგ­რძოთ გან­ვი­თა­რე­ბა. მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, მო­ე­რი­დეთ რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას თვის ბო­ლოს ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ და მერე უფრო გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ მოქ­მე­დე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი, მიზ­ნე­ბი, სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბი. ზოგ­ჯერ მე­გობ­რებ­თან სა­უ­ბარ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­გამ­შვი­დოთ და ახა­ლი იდე­ე­ბიც კი გა­გი­ჩი­ნოთ. თვის ბო­ლოს­კენ შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ტა­ცოთ მარ­ტო­ო­ბა­ში ყოფ­ნამ, კი­თხვამ, ფენ­ტე­ზის ჟანრ­მა. და­აკ­ვირ­დით ში­ნა­გან სამ­ყა­როს, სიზ­მრებს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­და­ხე­დავთ წარ­სულ შეც­დო­მებს და მხო­ლოდ 20 მარ­ტის შემ­დეგ შე­უდ­გე­ბით მათ გა­მოს­წო­რე­ბას.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მარ­ტის და­სა­წყის­ში საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გან­მარ­ტო­ე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლებს კი შე­იძ­ლე­ბა ფა­რუ­ლი კავ­ში­რის გაბ­მა მო­უნ­დეთ. ან უბ­რა­ლოდ, არ გსურ­დეთ თქვე­ნი პი­რა­დი გრძნო­ბე­ბის აფი­ში­რე­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ზე რა­ღაც სა­ი­დუმ­ლო გა­ი­გოთ. თვის ბო­ლოს მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის დახ­ვე­წა-გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას, იმი­ჯის შეც­ვლას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  უამ­რა­ვი იდეა გექ­ნე­ბათ გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი და ეცა­დეთ, მხო­ლოდ ისე­თებს შე­ე­ჭი­დოთ, რაც ნაკ­ლებ ენერ­გი­ა­სა და დროს წა­გარ­თმევთ და პო­პუ­ლა­რო­ბა­სა და მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი, მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ და ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. მო­ე­რი­დეთ გო­ნებ­რივ, ემო­ცი­ურ და ფი­ზი­კურ გა­დაღ­ლას.

  13 მარ­ტის შემ­დეგ გა­და­ხე­დეთ გან­ვლილ თვეს, წელ­საც. გა­მო­ი­ტა­ნეთ ობი­ექ­ტუ­რი დას­კვნე­ბი, გა­მო­ას­წო­რეთ დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი, რათა დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით და­ი­წყოთ ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის მო­ინ­დო­მოს გუ­ლის გა­დაშ­ლა. და­ი­ცა­ვით ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და სუ­ლი­ე­რი ბა­ლან­სი. თვის ბო­ლომ­დე არა­ფე­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არ მო­ი­მოქ­მე­დოთ.

  28 მარ­ტის შემ­დეგ და­აკ­ვირ­დით სა­კუ­თარ პარტნი­ო­რებს - სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­საც და საქ­მი­ან­საც. ზო­გი­ერ­თთან უნდა შეც­ვა­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. და­ი­ცა­ვით ბა­ლან­სი მათ­თან ურ­თო­ბი­სას, რათა არც სა­კუ­თარ თავი და­ი­ზა­როთ და არც მათი დახ­მა­რე­ბით ისარ­გებ­ლოთ ბო­რო­ტად. ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი დიდი დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  176 ნახვა
  26-02-2021, 00:02