GOGA.TV
3 ქალი, რომელიც დედაზე უკეთესად მოგივლით, ყოველთვის დაალაგებს სახლს, მოამზადებს გემრიელ კერძს - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • 3 ქალი, რომელიც დედაზე უკეთესად მოგივლით, ყოველთვის დაალაგებს სახლს, მოამზადებს გემრიელ კერძს - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  დიდი ნა­წი­ლი და­მე­თან­ხმე­ბა, რომ იმას, თუ რო­გო­რი ცოლი გყავს გვერ­დით, დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს კა­ცის­თვის. ჭკვი­ა­ნი ქა­ლე­ბი, ქმრებს კა­რი­ე­რის კე­თე­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბი­ან, სუ­ლე­ლე­ბი და პრე­ტენ­ზი­უ­ლე­ბი კი მისი და ზო­გა­დად ცხოვ­რე­ბის დან­გრე­ვა­ში. მოკ­ლედ, დღეს გვინ­და, ყვე­ლა­ზე ყო­ჩა­ღი და გამ­ჭრი­ა­ხი ცო­ლე­ბის "ოქ­როს სა­მე­უ­ლი" გა­გაც­ნოთ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით...

  ვერ­ძი - ერთი შე­ხედ­ვით აუ­ტა­ნე­ლი ხა­სი­ა­თი აქვს, ან­ჩხლია, ფი­ცხი, პირ­და­პირ იცის ყვე­ლაფ­რის მოხ­ლა. თუმ­ცა, თუკი ვერძს კარ­გად და­აკ­ვირ­დე­ბით და ოს­ტა­ტუ­რად შე­არ­ჩევთ მას­თან მიდ­გო­მის პო­ლი­ტი­კას, მის­გან სა­უ­კე­თე­სო ცოლი, ერ­თგუ­ლი პარტნი­ო­რი, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დედა და ჩი­ნე­ბუ­ლი დი­ა­სახ­ლი­სი დგე­ბა. ქალი ვერ­ძი აქ­ტი­უ­რი, ამ­ბი­ცი­უ­რი და მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლია, ამი­ტომ მა­მა­კაცს, რო­მელ­საც მის ქმრო­ბა­ზე აქვს პრე­ტენ­ზია, მო­უ­წევს მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა სა­კუ­თა­რი მიღ­წე­ვე­ბის დახ­ვე­წა­ზე იზ­რუ­ნოს, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ქალი ვერ­ძი მას უბ­რა­ლოდ გა­ეყ­რე­ბა. ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა უბიძ­გებს ამ ქალს იმის­კე­ნაც, რომ მე­უღ­ლის კა­რი­ე­რის კე­თე­ბა­ში თა­ვა­დაც ლო­მის წილი ჩა­დოს და იყოს მე­ო­რე ნა­ხევ­რის ყვე­ლა­ზე დიდი მხარ­დამ­ჭერ-გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი წინსვლი­სას.

  ტყუ­პი - ას­ტრო­ლო­გე­ბი ხუმ­რო­ბენ, რომ ამ ქა­ლის ცო­ლად მოყ­ვა­ნით მა­მა­კა­ცი თა­ვი­სე­ბუ­რი "ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი ჰა­რე­მის" მფლო­ბე­ლი ხდე­ბა. ქალი ტყუ­პი მრა­ვალ­მხრი­ვი, სა­ოც­რად მომ­ხიბ­ვლე­ლი, კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი, ზო­მი­ე­რად სექ­სუ­ა­ლუ­რი და გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი ქა­ლია. მას აქვს ნიჭი ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ეჭი­როს თავი მო­წო­დე­ბის სი­მაღ­ლე­ზე, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ მე­უღ­ლეს ყველ­გან გაჰ­ყვე­ბა მხა­რის და­სა­ჭე­რად, და­წყე­ბუ­ლი სა­ფეხ­ბურ­თო მატ­ჩით საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი. ტყუ­პი ქალი არ გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა ზედმტად ეჭ­ვი­ან­თა კა­ტე­გო­რი­ას, ამი­ტომ მე­უღ­ლეს საკ­მა­რის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას აძ­ლევს ყო­ველ­თვის. გარ­და ამი­სა იგი სა­ოც­რად მოქ­ნი­ლი, სწრა­ფი და ჭკუ­ამ­ხი­ა­რუ­ლია. სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­თან ერ­თად, ბავ­შვე­ბის მოვ­ლა­საც ას­წრებს, მუ­შა­ო­ბა­საც და ჭო­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბას. მოკ­ლედ, სუ­პერ­ცო­ლია ყვე­ლა გა­გე­ბით.

  თხის რქა - თავ­მოყ­ვა­რე, ამა­ყი, ერთი შე­ხედ­ვით ცოტა მკაც­რი, ცივი და პირ­ქუ­შია. თუმ­ცა, რე­ა­ლუ­რად მა­მა­კა­ცი ქალ თხის რქა­ზე უფრო "სა­სარ­გებ­ლო" მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს ვერც ერთ ქალ­ში ვერ იპოვ­ნის. თხის რქე­ბი მშრო­მე­ლი, ერ­თგუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან. ამას­თან ერ­თად, ამ­ბი­ცი­უ­რე­ბი და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლე­ბი. ქალი თხის რქა ყო­ველ­თვის მზა­დაა მე­უღ­ლის ინ­ტე­რე­სე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ თქვას უარი სა­კუ­თარ მის­წრა­ფე­ბებ­ზე. ამას­თან ერ­თად, ეს არის ქალი, რო­მე­ლიც ნე­ბის­მი­ერ სირ­თუ­ლეს გა­და­ი­ტანს ოჯა­ხის სიმ­ყა­რის გამო. ქალი თხის რქე­ბი აქ­ტი­უ­რი, მშრო­მე­ლი და ოჯა­ხის­თვის თავ­და­დე­ბუ­ლი არი­ან. ამი­ტომ მა­მა­კა­ცი, რო­მე­ლიც არ­ჩე­ვანს თხის რქა­ზე შე­ა­ჩე­რებს, თა­მა­მად შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ამ ნა­ბი­ჯით ცოლ­თან ერ­თად იძენს სა­ი­მე­დო და­საყ­რდენს და ერ­თგულ მე­გო­ბარს ცხოვ­რე­ბა­ში.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  205 ნახვა
  17-03-2021, 00:43