GOGA.TV
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - ფინანსები, სიყვარული, ჯანმრთელობა...
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - ფინანსები, სიყვარული, ჯანმრთელობა...

  მარ­ტის ბო­ლო­დან თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბით, უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბით, იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით ან უცხო­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბით იყა­ვით და­კა­ვე­ბუ­ლი და აპ­რილ­შიც იმა­ვეს კე­თე­ბა მო­გი­წევთ. სწავ­ლის სურ­ვი­ლი გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ. ან გა­იღ­რმა­ვებთ ცოდ­ნას, ან კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე ჩა­ე­წე­რე­ბით. მო­გინ­დე­ბათ უცხო ქვეყ­ნე­ბის კულ­ტუ­რი­სა და ტრა­დი­ცი­ე­ბის ახ­ლოს გაც­ნო­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, სა­ზღვარ­გა­რე­თაც მო­გი­წი­ოთ გამ­გზავ­რე­ბამ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ გან­წყო­ბაც და ცხოვ­რე­ბა­სა და ადა­მი­ა­ნებ­ში მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ კარ­გის და­ნახ­ვა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლია თვის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი. თუმ­ცა, მაქ­სი­მა­ლუ­რად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ; მო­ე­რი­დეთ აფე­რის­ტულ ქმე­დე­ბებს. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ სწრაფ­ვა ცოდ­ნი­სად­მი. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ სა­კუ­თა­რი ცოდ­ნის სხვე­ბის­თვის გა­ზი­ა­რე­ბა. მეტი დრო და­უთ­მეთ დე­ტა­ლებს, არა­ფე­რი გა­მო­გე­პა­როთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, 15 აპ­რი­ლამ­დე უცხო­ე­ლებ­თან მო­გინ­დეთ ან გა­ა­ბათ რო­მა­ნი. ან ორი­გი­ნა­ლურ, თა­ვი­სე­ბურ ადა­მი­ან­თან. თვის ბო­ლოს კი შე­იძ­ლე­ბა სო­ლი­დუ­რი, ასა­კით თქვენ­ზე უფ­რო­სი ან სუ­ლაც თა­ნამ­დე­ბო­ბი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი შე­გიყ­ვარ­დეთ. ზო­გი­ერ­თებს რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი კი შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბით შე­გეც­ვა­ლოთ. აი, და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა თავი შე­ზღუ­დუ­ლად იგ­რძნოთ და პარტნი­ო­რის­გან შორს ყოფ­ნა მო­გინ­დეთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  კო­ლე­გებ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად მო­გინ­დე­ბათ გან­ვი­თა­რე­ბა, ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. გაფრ­თხილ­დით, არ­სე­ბობს თა­ვის ტკი­ვი­ლე­ბის ალ­ბა­თო­ბა. გა­მო­იკ­ვლი­ეთ სის­ხლის მი­მოქ­ცე­ვა, შარდ-სა­ს­ქე­სო სის­ტე­მა. ინ­ფექ­ცი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა პი­რის ღრუ­სა და ყე­ლის ტკი­ვი­ლის მი­ზე­ზი გახ­დეს.

  12 აპ­რი­ლის შემ­დეგ ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ შე­გეც­ვლე­ბათ მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა, შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი გარ­კვე­ულ სა­კი­თხებ­ზე. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ რე­ლი­გი­უ­რი სა­კი­თხე­ბის შეს­წავ­ლა, ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი სა­უბ­რე­ბი ან სუ­ლაც, ეგ­ზო­ტი­კუ­რი კერ­ძე­ბის და­გე­მოვ­ნე­ბა.

  27 აპ­რი­ლის შემ­დეგ და­ას­რუ­ლეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი, რე­მონ­ტი ან სახ­ლის გა­ნახ­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თი უფრო მეტ დროს გა­ა­ტა­რებთ შინ, ვიდ­რე ადრე ატა­რებ­დით. ოჯა­ხი და ოჯა­ხის წევ­რე­ბიც უფრო მეტ ყუ­რა­დღე­ბას მო­ი­თხო­ვენ თქვენ­გან.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  136 ნახვა
  21-03-2021, 02:50