GOGA.TV
როგორ სჯის კოსმოსი ზოდიაქოს ნიშნებს კარმული ვალებისთვის?
 • როგორ სჯის კოსმოსი ზოდიაქოს ნიშნებს კარმული ვალებისთვის?

  ცხოვ­რე­ბა­ში ნე­ბის­მი­ერ ჩვენ­განს მოს­დის შეც­დო­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩვე­ნი ზო­დი­ა­ქო­დან გა­მომ­დი­ნა­რე­ობს. თუმ­ცა, სამ­ყა­რო ბუ­მე­რან­გის პრინ­ცი­პით მოქ­მე­დებს და არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, ჩვენ მიერ ჩა­დე­ნი­ლი ცუდი საქ­ცი­ე­ლი კოს­მო­სი­დან დაგ­ვიბ­რუნ­დეს.

  ვერ­ძი - ყო­ველ­თვის უკან უბ­რუნ­დე­ბა უტაქ­ტო­ბა და უხე­შო­ბა, რო­მელ­საც ის სხვე­ბის მი­მართ და­უ­ფიქ­რებ­ლად ავ­ლენს. ეს მის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს ახა­სი­ა­თებს, თუმ­ცა, ამ თვი­სე­ბე­ბის მარ­თვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მით უმე­ტეს, როცა იცით, რომ მას კოს­მო­სი ცუ­დად შე­მო­გიტ­რი­ა­ლებთ.

  კურო - მი­აჩ­ნია, რომ სა­უ­კე­თე­სო მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რია, ამი­ტომ არ უფრთხილ­დე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბას და არ ცდი­ლობს მის გამ­ყა­რე­ბას. შე­სა­ბა­მი­სად, ხში­რად სტკი­ვა გული სიყ­ვა­რუ­ლის გამო და ბევ­რჯერ მი­ტო­ვე­ბუ­ლის პო­ზი­ცი­ა­შიც რჩე­ბა.

  ტყუ­პი - იშ­ვი­ა­თად აფა­სე­ბენ ვინ­მეს ზრუნ­ვას, ამი­ტომ მათ უმე­ტე­სო­ბას ცხოვ­რე­ბის მარ­ტო­ო­ბა­ში გა­ტა­რე­ბა უწევთ. მათ ასე­ვე ხში­რად იცი­ან სი­ტყვე­ბის გა­უ­აზ­რებ­ლად წა­მოს­რო­ლა, რაც კონ­ფლიქ­ტის მი­ზე­ზი ხდე­ბა. ამას კოს­მო­სი რო­გორც დას­ჯას ისე უბ­რუ­ნებს.

  კირჩხი­ბი - უყ­ვართ მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბა და შე­მოვ­ლი­თი გზე­ბით სხვე­ბის მარ­თვა, რაც უმა­დუ­რო­ბის სა­ხით მათ­ვე უბ­რუნ­დე­ბათ. ასე­ვე, უყ­ვართ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­ტო­ვე­ბა მი­ზე­ზე­ბის ახ­სნის გა­რე­შე და სამ­ყა­რო ამა­საც ხში­რად უბ­რუ­ნებს, რის გა­მოც პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში გა­ურ­კვე­ველ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში ხვდე­ბი­ან.

  ლომი - ეგო­იზ­მი გამ­ჯდა­რი აქვს და მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­ზე ფიქ­რობს, ამი­ტომ კოს­მო­სი­დან არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი მე­გობ­რე­ბით ის­ჯე­ბა. ეს ხში­რად გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბის, დეპ­რე­სი­ი­სა და კონ­ფლიქ­ტში ჩარ­თვის მი­ზე­ზი ხდე­ბა.

  ქალ­წუ­ლი - მუდ­მი­ვად ელან­დე­ბა, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი მას­ზე ცუ­დად ლა­პა­რა­კო­ბენ. ყო­ველ­თვის პე­სი­მის­ტუ­რა­დაა გან­წყო­ბი­ლი და რე­ა­ლო­ბა­შიც იმა­ვეს იზი­დავს, რი­თიც გო­ნე­ბა აქვს გა­დატ­ვირ­თუ­ლი.

  სას­წო­რი - იშ­ვი­ა­თად ცხოვ­რობს გეგ­მა­ზო­მი­ე­რად, ამი­ტომ მის ცხოვ­რე­ბა­ში ხში­რია ფი­ნან­სუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი. თუ და­გეგ­მავთ ნე­ბის­მი­ერ ქმე­დე­ბას, საქ­მეს თუ ურ­თი­ერ­თო­ბას, მა­შინ ყვე­ლა ბა­რი­ე­რი ად­ვი­ლად გა­და­სა­ლა­ხი იქ­ნე­ბა და ამა­ში კოს­მო­სუ­რი ძა­ლე­ბიც და­გეხ­მა­რე­ბათ.

  მო­რი­ე­ლი - ხში­რად ის­ჯე­ბა იმის გამო, რომ მა­ნი­პუ­ლი­რებს იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის გრძნო­ბე­ბით, ვი­საც ნამ­დვი­ლად უყ­ვარს. მათ ამის გამო სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სა­კი­თხებ­ში ხში­რად მო­ღა­ლა­ტე­ე­ბი ხვდე­ბი­ან, რაც ტან­ჯავთ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ეგო­ცენ­ტრი­კი და მო­რა­ლის­ტი, მშვილ­დო­სა­ნი ხში­რად აკ­რი­ტი­კებს სხვას იმის­თვის, რა­საც თვი­თონ აკე­თებს. ამის გამო, მარ­თა­ლია წვრილ­მა­ნით, მაგ­რამ მა­ინც ის­ჯე­ბა. ძი­რი­თა­დად, ეს სა­ო­ჯა­ხო და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო პრობ­ლე­მებს ეხე­ბა.

  თხის რქა - გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი სე­რი­ო­ზუ­ლო­ბი­სა და სნო­ბიზ­მის გამო, თხის რქა არა­ერ­თხელ ვარ­დე­ბა გა­მო­უ­ვალ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში. მისი გა­დაკ­რუ­ლი სა­უ­ბა­რი ხში­რად თა­ნა­მო­სა­უბ­რის დაბ­ნე­ვას იწ­ვევს და ამი­ტომ თავ­დას­ხმის ობი­ექ­ტი ხდე­ბა.

  მერ­წყუ­ლი - მერ­წყუ­ლებს სხვე­ბის მარ­თვა უყ­ვართ, ოღონდ შე­ფარ­ვით და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად. ის ამის გამო ხში­რად ის­ჯე­ბა ღა­ლა­ტით.

  თევ­ზე­ბი - თევ­ზე­ბი თვი­თონ­ვე სჯი­ან სა­კუ­თარ თავს, იმით რომ ილუ­ზი­ებ­ში ცხოვ­რო­ბენ და ეში­ნი­ათ თვა­ლი გა­უს­წო­რონ რე­ა­ლო­ბას. ამის გამო მათ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი არა­სე­რი­ო­ზუ­ლად აღიქ­ვა­მენ და ხში­რად გა­რი­ყუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის პო­ზი­ცი­ა­ში ხვდე­ბი­ან.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  287 ნახვა
  13-04-2021, 00:52