GOGA.TV
მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  მეტი დრო უნდა გა­ა­ტა­როთ შინ, და­კავ­დეთ ოჯა­ხუ­რი საქ­მე­ე­ბით, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. მე­ტად და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი ნა­თე­სა­ვე­ბის უფ­ლე­ბე­ბი. ახ­ლობ­ლე­ბი და­გა­ფა­სე­ბენ, თუ შე­იყ­ვა­რებთ და იზ­რუ­ნებთ მათ­ზე. გა­ნა­ახ­ლეთ ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცია ან მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი სა­დი­ლი და ერ­თად შეკ­რი­ბეთ მთე­ლი ნა­თე­სა­ო­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  შე­მოქ­მე­დე­ბით გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით, მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დრო­საც კი გა­მო­ავ­ლი­ნეთ იუ­მო­რის გრძნო­ბა რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ას გან­მუხ­ტავთ. მო­ე­რი­დეთ სხვე­ბის­თვის ჭკუ­ის და­რი­გე­ბას. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. მო­გინ­დე­ბათ კონ­კუ­რენ­ტებ­თან გაბ­რძო­ლე­ბა და მათ­ზე გა­მარ­ჯვე­ბა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. უფრო თბი­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი გახ­დე­ბით მის მი­მართ. მო­გინ­დე­ბათ რო­მან­ტი­კუ­ლი სა­ღა­მო­ე­ბის მო­წყო­ბა. თვის ბო­ლოს­კენ მო­ი­მა­ტებს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სა­ვე­ბის, ფლირ­ტის სურ­ვი­ლი. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­საც კი მო­გინ­დე­ბათ სიყ­ვა­რულ­ში ცვლი­ლე­ბე­ბი. მარ­ტო­ხე­ლებს გაქვთ შან­სი გა­იც­ნოთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  წვრილ-წვრი­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა მო­გი­წევთ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სამ­სა­ხურ­ში, კო­ლე­გებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა სხვე­ბის საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­მაც კი მო­გი­წი­ოთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, შე­ეხ­მი­ა­ნეთ მკურ­ნალ ექიმს. ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა.

  11 მა­ი­სის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლი­დან მო­გი­წი­ოთ მუ­შა­ო­ბამ ან სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ში ჩა­ერ­თოთ აქ­ტი­უ­რად. გა­ნა­ახ­ლეთ ავე­ჯი, ჩა­ა­ტა­რეთ კოს­მე­ტი­კუ­რი რე­მონ­ტი. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ ბი­ნის მე­ტად დაც­ვა.

  26 მა­ი­სის შემ­დეგ გა­და­ხე­დეთ სა­მო­მავ­ლო მიზ­ნებს, იდე­ებს. გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ისე­თე­ბი, რაც მეტ სი­კე­თეს, მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას მო­გი­ტანთ. ხში­რად შეხ­ვდით მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს. ზო­გი­ერ­თი იდეა შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  157 ნახვა
  27-04-2021, 00:21