GOGA.TV
მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  მა­ი­სის დიდ ნა­წილს მი­მოს­ვლებ­ში, ნა­თე­სა­ვებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან შეხ­ვედ­რებ­ში გა­ა­ტა­რებთ. გახ­შირ­დე­ბა გა­და­ად­გი­ლე­ბა ახლო მან­ძილ­ზე. აგ­რეთ­ვე გახ­შირ­დე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცია სხვა­დას­ხვა სფე­როს წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან. კარ­გი თვე ელით კო­მუნ­კა­ცი­ის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებს, აგენ­ტებს, ჟურ­ნა­ლის­ტებს, რი­ელ­ტო­რებს, მწერ­ლებს, მსა­ხი­ო­ბებს. იქ­ნე­ბით ახა­ლი იდე­ებთ აღ­სავ­სე. ერთი სი­ტყვით, მა­ის­ში უამ­რა­ვი წვრილ-წვრი­ლი საქ­მე გექ­ნე­ბათ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი და მგზავ­რო­ბე­ბიც გახ­შირ­დე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  შუა მა­ი­სი­დან და­უთ­მეთ დრო სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებს, შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთს სახ­ლი­დან მო­გი­წი­ოთ მუ­შა­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ბავ­შვე­ბის­თვის ში­ნა­უ­რუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ცე­მა. ჩარ­თოთ ისი­ნი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ში. ზო­გი­ერ­თი ნა­თე­სა­ვე­ბის დახ­მა­რე­ბით შეძ­ლებს სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბას ან უკვე არ­სე­ბუ­ლის გან­ვი­თა­რე­ბას. თუ რამე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი გაქვთ გა­და­სა­წყვე­ტი, მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი თათ­ბი­რი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თუ თვის და­სა­წყის­ში მგზავ­რო­ბი­სა და კონ­ტაქ­ტე­ბის­თვის იქ­ნე­ბით მზად თვის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა შინ მი­ი­პა­ტი­ჟოთ მე­გობ­რე­ბი. თვის და­სა­წყის­ში და­წყე­ბუ­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა უფრო გა­ა­სე­რი­ო­ზუ­ლოთ და თქვე­ნი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ოჯა­ხის წევ­რებ­საც კი გა­აც­ნოთ. შინ მო­გინ­დე­ბათ კომ­ფორ­ტის შექ­მნა, სა­ო­ჯა­ხო პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. თვის ბო­ლოს კარ­გი შან­სი გეძ­ლე­ვათ, რომ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. მე­ტად ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გა­ხა­დოთ მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მე­უღ­ლეს ში­ნა­უ­რუ­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი სა­ღა­მო­ე­ბი მო­უ­წყვეთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქმდე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ თქვე­ნი თა­ვის წარ­მო­ჩე­ნა. მა­ი­სი ის თვეა, როცა ის საქ­მე უნდა აკე­თოთ, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ცხოვ­რე­ბის გა­სა­რო­მან­ტი­კუ­ლებ­ლად, მზად იყა­ვით სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ღე­ბის­თვის.

  11 მა­ი­სის შემ­დეგ გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლე­ბი ახლო მან­ძილ­ზე, შეხ­ვედ­რე­ბი ნა­თე­სა­ვებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია ან დო­კუ­მენ­ტი, რა­საც დიდი ხა­ნია ელო­დით. მა­ის­ში გა­მო­ნა­ხეთ დრო წიგ­ნე­ბის კი­თხვის­თვის, ჩა­ე­წე­რეთ ახალ სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე.

  26 მა­ი­სის შემ­დეგ მე­ტად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლუ­რად. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ კი­დეც სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი. გა­დახ­ვი­დეთ ახალ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ან კომ­ფორ­ტულ ბი­ნა­ში. საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად ნუ და­ი­ვი­წყებთ დას­ვე­ნე­ბა­საც.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  253 ნახვა
  30-04-2021, 00:19