მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

მა­ი­სის და­სა­წყის­ში ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. იზ­რუ­ნეთ პი­რად კომ­ფორტზე, გა­რე­მოს კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა. მა­ის­ში გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. გირ­ჩევთ, ფუ­ლა­დი სა­კი­თხე­ბი ყუ­რა­დღე­ბით მო­აგ­ვა­როთ.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
თვის და­სას­წყის­ში, სა­აღ­დგო­მო დღე­სას­წა­უ­ლის შემ­დეგ მა­ლე­ვე უნდა ჩა­ერ­თოთ საქ­მე­ში. მო­ი­მა­ტებს კონ­ტაქ­ტე­ბი, მი­მოს­ვლა, მი­მო­წე­რა და ზა­რე­ბი. ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი და ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით. მო­გინ­დე­ბათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვა. დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი­სად­მი და იმი­სად­მი, რა­საც სხვას ეუბ­ნე­ბით. ნუ და­ი­ზა­რებთ და და-ძმებ­საც და­ეხ­მა­რეთ, მე­ზობ­ლებ­საც.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
მო­ი­მა­ტებს სი­ცო­ცხლის ხა­ლი­სი, შეყ­ვა­რე­ბის, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის სურ­ვი­ლი. მო­გინ­დე­ბათ თქვე­ნი ბედ­ნი­ე­რე­ბის სხვე­ბის­თვის გა­ზი­ა­რე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან ან საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი, რი­თაც გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ შე­მო­სა­ვალს. გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
მთე­ლი თვე ისე გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ, რომ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის­თვი­საც დაგ­რჩეთ დრო. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბი. კარ­გი იქ­ნე­ბა ბი­ნა­ში ინ­ტე­რი­ე­რის გა­ნახ­ლე­ბა, ავე­ჯის გა­და­ად­გი­ლე­ბა. მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლი. ზო­გი­ერთს და­მო­უ­კი­დებ­ლად მო­გი­წევთ სახ­ლთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა არ გე­ლით. მთა­ვა­რია, თა­ვად არ შე­უქ­მნათ საფრ­თხე სა­კუ­თარ თავს.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ და­გეგ­მეთ მო­მა­ვა­ლი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი, სა­ო­ჯა­ხო ბი­უ­ჯე­ტი. გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ გა­მო­გიჩ­ნდეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. ამ პე­რი­ოდ­ში შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ სეს­ხის, კრე­დი­ტის აღე­ბა, რა­შიც დაბ­რკო­ლე­ბა არ გექ­ნე­ბათ.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა, სა­კუ­თა­რი თა­ვის მე­ტად გა­მოვ­ლე­ნის სურ­ვი­ლი. შე­იძ­ლე­ბა ადრე და­სა­ხუ­ლი გეგ­მე­ბიც გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. შე­იძ­ლე­ბა ნათ­ლად და­ი­ნა­ხოთ, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გირ­ჩევ­ნი­ათ გან­ვი­თა­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თი არც ავან­ტი­უ­რას მო­ე­რი­დე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
218 ნახვა
30-04-2021, 00:20
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]