GOGA.TV
მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თხის რქებისთვის
 • მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თხის რქებისთვის

  რო­მან­ტი­კულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. დრო­ის გა­ტა­რე­ბა მო­გინ­დე­ბათ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, შვი­ლებ­თან. შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი მო­გე­ძა­ლე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მზად იქ­ნე­ბით რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან, მე­ტად მე­გობ­რუ­ლი გახ­დე­ბით. ისე მო­ი­ქე­ცით, რომ თქვენს ში­ნა­გან ბავ­შვს ასი­ა­მოვ­ნოთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და საქ­მე­ე­ბი მო­გე­მა­ტე­ბათ. მზად იყა­ვით ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის, თათ­ბი­რე­ბი­სა და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის. სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნიჭი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სა­დი. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ ხში­რად მოგ­მარ­თა­ვენ რჩე­ვის­თვის. ეცა­დეთ, კომ­პე­ტენ­ტუ­რი დახ­მა­რე­ბა გა­უ­წი­ოთ ყვე­ლას.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ან მე­ტად უნდა გა­ა­ნე­ბივ­როთ მზრუნ­ვე­ლო­ბით, სა­ჩუქ­რე­ბით. იყა­ვით მის მი­მართ რო­მან­ტი­კუ­ლი. და­ეხ­მა­რეთ სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში. მა­ი­სი ის თვეა, როცა ფუ­ლის ხარ­ჯვა მო­გი­წევთ და ამის­თვის მზად უნდა იყოთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლი გა­ი­ჩი­ნოს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თუ არ იზარ­მა­ცებთ, ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას, მათ შო­რის, პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან. გირ­ჩევთ, ენერ­გია მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვან საქ­მე­ებ­ზე არ და­ხარ­ჯოთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თარ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. ზო­მი­ე­რე­ბას გირ­ჩევთ კვე­ბა­სა და ალ­კოჰოლ­ში.

  11 მა­ი­სის შემ­დეგ რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი და სი­ურპრი­ზე­ბი გე­ლო­დე­ბათ. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ჰო­ბის­თვის, ბავ­შვებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბის­თვის. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა.

  26 მა­ი­სის შემ­დეგ გა­და­ხე­დეთ იმ საქ­მე­ებს, რაც მო­მავ­ლის­თვის გა­და­დე­ბუ­ლი გქონ­დათ. უნდა მი­ი­ღოთ სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ ეზო­ტე­რი­კა­ში, ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში გარ­კვე­ვა, და­აკ­ვირ­დით სიზ­მრებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  133 ნახვა
  1-05-2021, 00:08