GOGA.TV
მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ფული, ჯანმრთელობა და სიყვარული
 • მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ფული, ჯანმრთელობა და სიყვარული

  გარ­კვე­ულ­წი­ლად მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ში მე­ტად ჩაღ­რმა­ვე­ბა, სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებ­სა და მიზ­ნებ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა, სა­კუ­თარ სამ­ყა­რო­ში გარ­კვე­ვა; ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­ჩე­რე­ბა. სამ­სა­ხურ­შიც "სცე­ნა­ზე" კი არ მო­გინ­დებთ ყოფ­ნა, უფრო კუ­ლი­სებ­ში იქ­ნე­ბით მშვი­დად. ეს პე­რი­ო­დი გა­მო­ი­ყე­ნეთ ენერ­გი­ის აღ­სად­გე­ნად, თვი­თა­ნა­ლი­ზის­თვის. მო­გინ­დე­ბათ ეზო­ტე­რი­კის შეს­წავ­ლა. მე­დი­ტა­ცია და ლოც­ვე­ბი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში გან­მარ­ტო­ე­ბა და თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ლი­ტე­რა­ტუ­რის წა­კი­თხვა მო­გინ­დე­ბათ. მხო­ლოდ ერ­თე­ულ ადა­მი­ა­ნებ­თან გექ­ნე­ბათ კავ­ში­რი. აი, თვის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან კი მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის მე­ტად გან­ვი­თა­რე­ბა. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი ცოდ­ნის მი­ღე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო კურ­სებ­ზეც კი ჩა­ე­წე­როთ. ამას­თა­ნა­ვე, მო­გინ­დე­ბათ სამ­ყა­როს­თვის თქვე­ნი თა­ვის წარ­დგე­ნა, თქვე­ნი ნი­ჭის სა­ხალ­ხოდ გა­მოვ­ლე­ნა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი არა­საკ­მა­რი­სად გა­ფა­სებთ. მო­ე­რი­დეთ მის­თვის შე­ნიშ­ვნე­ბის მი­ცე­მას. პრე­ტენ­ზი­ებ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­ა­ზა­რა­ლოს თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა. აგ­რეთ­ვე მო­ე­რი­დეთ კა­მათს ფუ­ლის გამო. მარ­ტო­ხე­ლებს მო­გინ­დე­ბათ ფა­რუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გაბ­მა. თვის ბო­ლო­კენ სი­ტუ­ა­ცია გა­მოს­წორ­დე­ბა. სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  აქ­ტი­უ­რად იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მო­აგ­ვა­რე­ბით. სა­კუ­თა­რი ქო­ნე­ბის გა­და­ხა­რის­ხე­ბით, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბით. მი­ი­ღეთ ვი­ტა­მი­ნე­ბის კურ­სი, ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი კვლე­ვა, მო­ე­რი­დეთ რამე და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­თან ახლო კონ­ტაქტს.

  11 მა­ი­სის შემ­დეგ და­ი­სა­ხეთ და­უკ­ვირ­დით სა­კუ­თარ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, რა გაქვთ გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი, სად მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას და და­ი­სა­ხეთ სა­მო­მავ­ლო მიზ­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ივ­ნის­ში გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. მა­ის­ში კი შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ გან­მარ­ტო­ე­ბა იძუ­ლე­ბით ან თვით­ნე­ბუ­რად. და­უკ­ვი­დით ში­ნა­გან შეგ­რძნე­ბებს, იმუ­შა­ვეთ ქვეც­ნო­ბი­ერ­თან.

  26 მა­ი­სის შემ­დეგ გა­იკ­ვე­ვა თქვე­ნი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა თქვე­ნი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ მას თქვენთგან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბა ექ­ნე­ბა. ამის გამო კონ­ფლიქტს ნუ გა­ა­ჩა­ღებთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ორ­თან და­შო­რე­ბაც კი გა­და­წყვი­ტოს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში კი შე­იძ­ლე­ბა გა­მოჩ­ნდეს ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ცხოვ­რე­ბას სხვა­ნა­ი­რად და­გა­ნახ­ვებთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  209 ნახვა
  1-05-2021, 00:10