GOGA.TV
მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული, სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები და სიყვარული
 • მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული, სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები და სიყვარული

  კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის პე­რი­ო­დი და­გიდ­გა. შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს ყვე­ლა­ფე­რი ის, რაც აქამ­დე თქვენ­თვის და­ფა­რუ­ლი იყოთ. ან თქვე­ნი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი გა­მომ­ჟღავ­დეს. შე­იძ­ლე­ბა თქვენ გვერ­დით გა­მოჩ­ნდნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­მაც ფა­რულ, უსი­ა­მოვ­ნო საქ­მე­ებ­ში ჩა­გით­რი­ონ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ გა­გი­ტა­ცოთ ეზო­ტე­რი­კულ­მა, ოკულ­ტურ­მა და სუ­ლი­ერ­მა მეც­ნი­ე­რე­ბებ­მა. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ სექ­სუ­ა­ლუ­რი ენერ­გია, შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­ჩი­ნოთ ახა­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყი­ში გა­გი­ტა­ცებთ ყვე­ლა­ფე­რი უცხო­ე­უ­ლი: კულ­ტუ­რა, ხე­ლოვ­ნე­ბა, ენე­ბი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი გა­ა­ბათ უცხო­ელ პარტნი­ო­რე­ბებ­თან. წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წე­ვენ ლი­ტე­რა­ტო­რი იუ­რის­ტი სას­წო­რე­ბი. კარ­გად შეძ­ლებთ თქვე­ნი იდე­ე­ბის გახ­მო­ვა­ნე­ბას და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­საც. და­ი­წყეთ ან გა­აგ­რძე­ლეთ უცხო ენე­ბის შეს­წავ­ლა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და აკუ­რა­ტუ­ლი უნდა იყოთ, რომ არც სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­რომ და­გა­ზი­ა­ნოთ და არც მა­ტე­რი­ა­ლურ­მა თე­მებ­მა. მე­ო­რე დე­კა­დი­დან გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ყვე­ლა­ფე­რი უცხო­უ­რი­სად­მი. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ შე­მო­სა­ვა­ლი სა­ზღვარ­გა­რე­თი­დან. გა­ა­ბათ რო­მა­ნი უცხო­ელ­თან. შეხ­ვდე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს. მო­გინ­დე­ბათ ფი­ლო­სო­ფი­ურ, რე­ლი­გი­ურ თე­მებ­ზე მსჯე­ლო­ბა, ჩაღ­რმა­ვე­ბა. გაფრ­თხილ­დით, ავან­ტი­უ­რის­ტებ­თან არ გა­ა­ბათ რო­მა­ნი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გი­უ­ლი და ამ­ბი­ცი­უ­რი ხართ. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში პო­პუ­ლა­რო­ბის მო­პო­ვე­ბა, ავ­ტო­რი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა. ამ­ბი­ცი­ურ პრო­ექ­ტებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სუნ­თქვი­თი ვარ­ჯი­შე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­წყებთ ვარ­ჯიშს. ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი კვლე­ვა.

  11 მა­ი­სის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა, სუ­ლი­ე­რე­ბა. ღრმა ტრანსფორ­მა­ცი­ის დროა. მო­გე­ცე­მათ შან­სი გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ ემო­ცი­უ­რი ტრავ­მის­გან. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ შე­მო­სავ­ლის წყა­რო. შე­ად­გი­ნეთ გეგ­მა, რო­მე­ლიც თქვენს და თქვე­ნი ახ­ლობ­ლე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

  26 მა­ი­სის შემ­დეგ სა­სი­ა­მოვ­ნო ამ­ბავს მი­ი­ღებთ ან დო­კუ­მენ­ტეს. ზო­გი­ერთს მივ­ლი­ნე­ბა გე­ლით, გა­და­ად­გი­ლე­ბა. მეტი დრო და­უთ­მეთ სწავ­ლას, მო­ლა­პა­რა­კე­ებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  158 ნახვა
  2-05-2021, 02:49