GOGA.TV
რა შანსები გაქვთ გასამდიდრებლად ამას თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი გიკარნახებთ
 • რა შანსები გაქვთ გასამდიდრებლად ამას თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი გიკარნახებთ

  იმის ნიჭი, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, იღ­ბა­ლი, რომ თავს ამ­გვა­რი ცხოვ­რე­ბის უფ­ლე­ბა მის­ცეს. ას­ტრო­ლო­გებს კი მი­აჩ­ნი­ათ, რომ იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუკი სამ­ყა­როს და კოს­მო­სის პრინ­ცი­პებ­თან სწო­რად თა­ნა­არ­სე­ბობთ საკ­მა­ოდ ად­ვი­ლია მი­ლი­ო­ნე­რო­ბა თუ არა, სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის კომ­ფორ­ტუ­ლი ცხოვ­რე­ბის შექ­მნა, რო­მე­ლიც უმ­თავ­რეს და ძი­რი­თად პრინ­ციპ­ზე იქ­ნე­ბა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი - "აკე­თეთ ის საქ­მე, რო­მე­ლიც გიყ­ვართ თუნ­დაც ეს პლას­ტი­კა­ტის ბოთ­ლის თავ­სა­ხუ­რე­ბის კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რო­ბა იყოს და სხვა არა­ფე­რი"...

  ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ თი­თო­ე­ულ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს მმრთვე­ლი პლა­ნე­ტის თვი­სობ­რი­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე სა­კუ­თა­რი "წყა­რო" გა­აჩ­ნია გამ­დიდ­რე­ბის, თუმ­ცა რამ­დე­ნად იყე­ნებს ესა თუ ის კონ­კრე­ტუ­ლი ინ­დი­ვი­დი პლა­ნე­ტა­რუ­ლი გავ­ლე­ნით მი­ღე­ბულ შან­სებს ეს სულ სხვა სა­კი­თხია და არა­ფე­რი აქვს სა­ერ­თო ას­ტრო­ლო­გი­ას­თან. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ას­ტრო­ლოგს მარ­ტო­ო­დენ თქვენს პო­ტენ­ცი­ალ­ზე შე­უძ­ლია სა­უ­ბა­რი, ხოლო ის რამ­დე­ნად გა­ნა­ვი­თა­რებთ ამ პო­ტენ­ცი­ალს რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში მხო­ლოდ თქვენ­სა­ვე შე­მარ­თე­ბა­სა და მონ­დო­მე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

  ვერ­ძე­ბის დიდი ნა­წი­ლის სიმ­დიდ­რის წყა­რო შოუ-ბიზ­ნე­სი, სამ­ხედ­რო საქ­მე, იუ­რისპრუ­დენ­ცია წარ­მო­ად­გენს.

  კუ­რო­ე­ბის­თვის სა­უ­კე­თე­სო გზა დიდი კა­პი­ტა­ლის და­საგ­რო­ვებ­ლად არის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბით ვაჭ­რო­ბა, კვე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი, კერ­ძო ბიზ­ნე­სი, ფერ­მე­რუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა.

  ტყუ­პი ჭეშ­მა­რი­ტად "დიდ კუშს" ხსნი­ან სა­გა­მომ­ცემ­ლო საქ­მე­ში, ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა­ში, წარ­მა­ტე­ბით ამუ­შა­ვე­ბენ მე­დია-პრო­ექ­ტებს.

  კირჩხი­ბი დიდ კა­პი­ტალს და­აგ­რო­ვებს თუკი ან­ტიკ­ვა­რი­ა­ტის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვა-შე­ფა­სე­ბით, სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო­ე­ბის ბიზ­ნე­სით ან სა­რეს­ტორ­ნო ქსე­ლის მარ­თვით და­კავ­დე­ბა.

  ლომი კო­ლო­სა­ლურ ფი­ნან­სებს მო­ი­ზი­დავს თუკი წავა პო­ლი­ტი­კა­ში, ხელს მო­კი­დებს შოუ-ბიზ­ნე­სის სფე­რო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას, და­კავ­დე­ბა იმპრე­სა­რი­ოს ან პრო­დი­უ­სე­რის საქ­მი­ა­ნო­ბით.

  ქალ­წუ­ლის საქ­მე მე­დი­ცი­ნაა. ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ ქალ­წულს ფული სა­მე­დი­ცი­ნო პრო­ექ­ტე­ბით იშოვ­ნოს. არა­ნაკ­ლებ გა­მარ­თლე­ბუ­ლია ქალ­წუ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში სა­ბან­კო-სა­ფი­ნან­სო სფე­რო­ებ­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბა.

  სას­წო­რის რე­ა­ლუ­რი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო არის ყვე­ლა ის საქ­მე რო­მე­ლიც შუ­ა­მავ­ლის როლს ით­ვა­ლის­წი­ნებს. იგი კარ­გი იუ­რის­ტი შე­იძ­ლე­ბა დად­გეს, გარ­და ამი­სა, დიდი ფუ­ლის შოვ­ნა სას­წორს სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო სფე­რო­ებ­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბით შე­უძ­ლია - მოდა, არ­ქი­ტექ­ტუ­რა, დი­ზა­ი­ნი.

  მო­რი­ე­ლის­თვის გამ­დიდ­რე­ბის წყა­რო ხში­რად სხვი­სი ფი­ნან­სე­ბის მარ­თვაა. ამი­ტომ ეს ხალ­ხი გა­სა­ო­ცარ წარ­მა­ტე­ბას აღ­წევს სა­და­ზღვე­ვო ან სა­ლომ­ბარ­დო ბიზ­ნეს­ში. გარ­და ამი­სა, მო­რი­ელს შე­უძ­ლია ფული იშო­ვოს პო­ლი­ტი­კა­ში.

  მშვილ­დოს­ნის­თვის გამ­დიდ­რე­ბის სა­უ­კე­თე­სო გზა მას­წავ­ლებ­ლის, ლექ­ტო­რის ან ტრე­ნე­რის პრო­ფე­სი­აა. მშვილ­დოს­ნე­ბის­გან ასე­ვე გა­მო­დი­ან შე­სა­ნიშ­ნა­ვი შო­უ­მე­ნე­ბი და ტე­ლე­წამ­ყვა­ნე­ბი. მათ­თვის თან­და­ყო­ლი­ლი ქა­რიზ­მა და მუდ­მი­ვად ხა­ლი­სი­ა­ნი გან­წყო­ბა არის ყვე­ლა­ზე დიდი კა­პი­ტა­ლი ფი­ნან­სე­ბის მო­სა­ზი­დად.

  თხის რქას ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა ყო­ველ­თვის დიდი შრო­მით უწევს. ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს გამ­დიდ­რე­ბის შან­სე­ბი ყვე­ლა­ზე მე­ტად სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხურ­ში აქვს, სა­დაც იგი აუ­ცი­ლებ­ლად აღ­წევს მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბებს.

  მერ­წყუ­ლის გამ­დიდ­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სო­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით. გარ­და ამი­სა, ბევ­რი მერ­წყუ­ლი გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს დიდ ფი­ნან­სებს ინ­ტერ­ნეტ-კო­მერ­ცი­ის ან ტექ­ნი­კის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბით.

  თევ­ზე­ბის­თვის დიდი კა­პი­ტა­ლის დაგ­რო­ვე­ბა რთუ­ლია, ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ამ ხალ­ხმა საქ­მე ყო­ველ­თვის პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად უნდა აკე­თოს. სა­უ­კე­თე­სო შე­მო­სავ­ლის წყა­როა სას­მე­ლის წარ­მო­ე­ბა, სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო სფე­რო­ებ­ში ინ­ვეს­ტი­რე­ბა ან საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის შექ­მნა, სა­დაც თევ­ზე­ბის ჰუ­მა­ნუ­რი ბუ­ნე­ბა იდე­ა­ლუ­რად იმუ­შა­ვებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ.

  წყარო: intermedia.ge
  296 ნახვა
  13-05-2021, 01:02