ფრიგიდულობისა და იმპოტენციისკენ მიდრეკილი ზოდიაქოს ნიშნები

ფრიგიდულობისა და იმპოტენციისკენ მიდრეკილი ზოდიაქოს ნიშნები

პრობ­ლე­მებ­ზე სა­უ­ბა­რი ხში­რად სი­სუს­ტედ ან უსუ­სუ­რო­ბად აღიქ­მე­ბა. მათ შო­რის კი ალ­ბათ ყვე­ლა­ზე ტა­ბუ­და­დე­ბუ­ლია თემა სექ­სუ­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის ქო­ნის შე­სა­ხებ, რო­გორც ქა­ლებ­ში ისე მა­მა­კა­ცებ­ში. ძალ­ზე ხში­რად უამ­რა­ვი გა­რე­მო ფაქ­ტო­რი ახ­დენს ზე­მოქ­მე­დე­ბას ადა­მი­ა­ნის ლი­ბი­დო­ზე, თუმ­ცა ას­ტრო­ლო­გებს და­მა­ტე­ბი­თი ბერ­კე­ტე­ბიც გა­აჩ­ნი­ათ ამა თუ იმ ინ­დი­ვი­დის შემ­თხვე­ვა­ში ზუს­ტი სექ­სუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბი­სა და მიდ­რე­კი­ლე­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად.

სტა­ტის­ტი­კა, რო­მელ­საც დღეს გთა­ვა­ზობთ არ გახ­ლავთ აქ­სი­ო­მა , შე­სა­ბა­მი­სად, ეს მხო­ლოდ ზო­გა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­აა. თუმ­ცა, არის მას­ში გარ­კვე­უ­ლი დო­ზით ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის მარ­ცვა­ლიც. ამი­ტომ ყუ­რა­დღე­ბით მო­ე­კი­დეთ სა­კუ­თარ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს და მის, რო­გორც ფა­რულ ისე ღია შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს.

ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ სექ­სუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის მი­ხედ­ვით ყვე­ლა­ზე მე­ტად ვერ­ძის, მო­რი­ე­ლის, კუ­როს, თხის რქის, მშვილ­დოს­ნის და ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ეს ხალ­ხი ემო­ცი­უ­რი და ვნე­ბი­ა­ნია. გა­აჩ­ნი­ათ ძლი­ე­რი ხა­სი­ა­თი და მძლავ­რი ტემ­პე­რა­მენ­ტი.

რაც შე­ე­ხე­ბა ნიშ­ნებს, რო­მელ­თა შო­რი­საც ას­ტრო­ლო­გე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად ხვდე­ბი­ან ფრი­გი­დულ, იმ­პო­ტენ­ცი­ის­კენ მიდ­რე­კილ ან უბ­რა­ლოდ ას­ექ­სუ­ა­ლურ ტი­პა­ჟებს მათ შო­რის ქალ­წუ­ლის, სას­წო­რის, ტყუ­პის, მერ­წყუ­ლის, თევ­ზე­ბი­სა და კირჩხი­ბის ნიშ­ნე­ბი ლი­დე­რო­ბენ. თუმ­ცა, ამ მხრი­ვაც არ­სე­ბობს გარ­კვე­უ­ლი ქვე-კლა­სი­ფი­კა­ცია. კირჩხიბს და თევ­ზებს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ინ­ტე­რე­სი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ ემო­ცი­ურ და სტრე­სულ ნი­ა­დაგ­ზე უჩ­ნდე­ბათ (შიში, ემო­ცი­ე­ბის ბლო­კი­რე­ბა წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბის მო­ლო­დინ­ში).

სას­წო­რის, ტყუ­პი­სა და მერ­წყუ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში სექ­სუ­ა­ლუ­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლის სუბ­ლი­მი­რე­ბა ხდე­ბა პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­სა და მრა­ვალ­მხრივ ინ­ტე­რე­სებ­ში. ქალ­წუ­ლის­თვის კი ზო­გა­დად და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია სა­კუ­თა­რი ემო­ცი­ე­ბის კონ­ტრო­ლი, მათ შო­რის სექ­სუ­ა­ლუ­რი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბე­ბიც შე­დის, რაც ხში­რად სა­მუ­შა­ოს ან პრო­ფე­სი­უ­ლი ვალ­დე­ბულ­ბე­ბის გამო იბ­ლო­კე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
282 ნახვა
20-05-2021, 00:54
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]