X

TOP სამი ყველაზე აუტანელი ცოლი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ფიქ­რობს იმას, რომ ქა­ლე­ბი გა­ურ­კვე­ვე­ლი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი არ­სე­ბე­ბი არი­ან. რო­მელ­თა ტვი­ნის ხვე­უ­ლებ­ში გარ­კვე­ვაც ჭკუ­ათ­მყო­ფელს ნამ­დვი­ლად არ ხე­ლე­წი­ფე­ბა. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ქა­ლე­ბი იმის მი­ხედ­ვით იყო­ფი­ან რთულ და მარ­ტივ ინ­დი­ვი­დე­ბათ თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი პლა­ნე­ტა მარ­თავს მათ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს. შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი შეგ­ხვდათ ქალი, რო­მე­ლიც ე.წ. "ქა­ლუ­რი" ენერ­გე­ტი­კის ნიშ­ნის მქო­ნე ზო­დი­ა­ქოს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა ჩათ­ვა­ლეთ, რომ გა­გი­მარ­თლათ. თუმ­ცა, თუკი "მა­მა­კა­ცუ­რი" ენერ­გე­ტი­კის მქო­ნე პლა­ნე­ტე­ბით მარ­თულ ინ­დი­ვიდს გა­და­ა­წყდით და მით უმე­ტეს, მას­ზე და­ქორ­წი­ნე­ბაც იფიქ­რეთ, ყვე­ლა სი­კე­თეს­თან ერ­თად, თუკი ხა­სი­ა­თის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიმ­ტკი­ცით არ გა­მო­ირ­ჩე­ვით, მინ­და გი­თხრათ, რომ ის დროა სად­მე უსაფრ­თხო­ე­ბის მყარ ჩა­ფხუტს და­უ­წყოთ ძებ­ნა. მოკ­ლედ, მიხ­ვდით ალ­ბათ. დღეს ყვე­ლა­ზე "აუ­ტა­ნე­ლი ცო­ლის" ტი­ტულ­ზე წარ­სად­გე­ნი ქა­ლე­ბის სა­მე­ულს გან­ვი­ხი­ლავთ

ვერ­ძი - ცე­ცხლო­ვა­ნი ტემ­პე­რა­მენ­ტის მქო­ნე, მაგ­რამ გა­მოკ­ვე­თი­ლი მა­მა­კა­ცუ­რი თვი­სე­ბე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლი ქა­ლია. იგი შე­უ­და­რე­ბე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს სექსში, თუმ­ცა მას­თან ერ­თად ერთ ჭერ­ქვეშ ცხოვ­რე­ბა მხო­ლოდ ლომ, მო­რი­ელ ან თხის რქა მა­მა­კაცს თუ ხე­ლე­წი­ფე­ბა. ისიც იმი­ტომ, რომ ჩა­მოთ­ვლი­ლი ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მამ­რებ­ში ძლი­ე­რა­დაა გა­მოვ­ლე­ნი­ლი სი­მა­მა­ცე და ხა­სი­ა­თის სიმ­ტკი­ცე. რაც ვერძთან მი­მარ­თე­ბა­ში ჰა­ე­რი­ვით აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. ამ ქა­ლის ქმრო­ბა რთუ­ლია, მაგ­რამ ამ ფაქტსაც ახ­ლავს "ბო­ნუ­სე­ბი". იგი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ცოლი იქ­ნე­ბა ამ­ბი­ცი­უ­რი კა­ცის­თვის, რო­მელ­საც ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გამ­წვე­ვე­ბი არ აში­ნებს და სურს კარ­გი კა­რი­ე­რის გა­კე­თე­ბა.

ლომი - მისი ხა­სი­ა­თის სირ­თუ­ლე "დე­დოფ­ლურ ხა­სი­ათ­შია". ქალი ლომი ყვე­ლა მა­მა­კაც­თან ისე იქ­ცე­ვა, თით­ქოს არის­ტოკ­რა­ტის ჩა­მო­მა­ვა­ლი იყოს და ამ უკა­ნას­კნე­ლის­გან უპი­რო­ბო თაყ­ვა­ნის­ცე­მას, სა­ჩუქ­რებ­სა და ყუ­რა­დღე­ბას ითხოვს. მის­თვის აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­უ­გე­ბა­რი და მი­უ­ღე­ბე­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი არ­გუ­მენ­ტი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლოს­ტა­ტის­ტი­კურ მამ­რებს მოჰ­ყავთ სა­კუ­თა­რი მო­უც­ლე­ლო­ბის გა­სა­მარ­თლებ­ლად. ლომი ქა­ლის პარტნი­ო­რი მთლი­ა­ნად და ბო­ლომ­დე უნდა აღ­მერ­თებ­დეს მას. შე­სა­ბა­მი­სად, არც დროს, არც ფულს და არც სხვა და­ნარ­ჩენ რე­სურსს არ უნდა იშუ­რებ­დეს მისი გუ­ლის მო­სა­გე­ბად. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, ლომი ამა­ყად და უკან­მო­უ­ხე­და­ვად მი­ა­ტო­ვებს პარტნი­ორს. მის­თვის მარ­ტო­ო­ბა ჯობს, შე­უ­ფე­რე­ბელ მა­მა­კაც­თან ქორ­წი­ნე­ბას.

თხის რქა - ამ­ბი­ცი­უ­რი და ძალ­ზე პრინ­ცი­პუ­ლი ქა­ლია. თა­ვად დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბულს, შრო­მის­მოყ­ვა­რე­სა და უზო­მო პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნეს უჭირს გა­უ­გოს მა­მა­კა­ცებს, რო­მელ­თაც არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი ხა­სი­ა­თი და ცვა­ლე­ბა­დი მიზ­ნე­ბი გა­აჩ­ნი­ათ. იგი ვერ იტანს სუს­ტებს, შე­სა­ბა­მი­სად, მისი ქმრო­ბის მსურ­ველ­მა აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს ეს მარ­ტი­ვი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა. ქალი თხის რქა, ყვე­ლა მე­თო­დით ეც­დე­ბა მე­უღ­ლის "ამო­ქო­ვას" და წა­ხა­ლი­სე­ბას, რათა ამ უკა­ნას­კნელ­მა ცხოვ­რე­ბა­ში უფრო და უფრო მეტს მი­აღ­წი­ოს. თუმ­ცა, თუკი თა­ვის მხრივ მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი მას ამის გამო ბრალს მეშ­ჩა­ნო­ბა­სა და გა­უ­მა­ძღრო­ბა­ში დას­დებს (სუს­ტი მა­მა­კა­ცე­ბი ხომ ყო­ველ­თვის ასე ამარ­თლე­ბენ სა­კუ­თარ უსუ­სუ­რო­ბას), თხის რქა ბევ­რს არ იფიქ­რებს - გა­შორ­დე­ბა. უთავ­მოყ­ვა­რეო კა­ცის ცო­ლო­ბას, ამ ქალს მარ­ტო­ო­ბა ურ­ჩევ­ნია ან საყ­ვა­რე­ლი პრო­ფე­სი­ის­თვის თა­ვის გა­და­დე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
356 ნახვა
23-05-2021, 01:21