GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

  ივ­ნის­ში პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. გა­ა­ფორ­მებთ სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს, მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რის­გან. მარ­ტო­ხე­ლებს სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, იპო­ვოთ თქვენ­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი, სო­ცი­ა­ლურ კი­ბე­ზე მაღ­ლა მდგო­მი ადა­მი­ა­ნი. გირ­ჩევთ, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი მი­ი­ღოთ ისე­თე­ბი, რო­გო­რე­ბიც არი­ან.

  ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  რაც უფრო დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით, მით მეტ საქ­მი­ან კავ­შირს და­ა­მა­ყა­რებთ და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სებთ არ­სე­ბულს. იყა­ვით თა­ვა­ზი­ა­ნი და ზო­მი­ე­რად იხუმ­რეთ. არ­სე­ბუ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი მო­აგ­ვა­რეთ რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად, პარტნი­ო­რებ­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლად. თქვე­ნი მი­ზა­ნია, მო­აგ­ვა­როთ პრობ­ლე­მე­ბი და არ შექ­მნათ ახა­ლე­ბი. საქ­მე­ე­ბის გამო მივ­ლი­ნე­ბა, ხან­მოკ­ლე მგზავ­რო­ბა გე­ლით. მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის კრი­ტი­კას, იყა­ვით მაქ­სი­მა­ლუ­რად თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გრძნო­ბე­ბი მო­გე­ძა­ლე­ბათ. თქვენ­თვის საკ­მა­რი­სია არაა, რომ უყ­ვარ­ხართ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, გსურთ სრუ­ლად მო­იქ­ცი­ოთ თქვე­ნი გავ­ლე­ნის ქვეშ. თუმ­ცა, ვერ გე­ტყვით, რომ თქვე­ნი ასე­თი ქმე­დე­ბა მის­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო იქ­ნე­ბა, კა­მა­თიც მო­სა­ლოდ­ნე­ლია. სხვა­თა შო­რის, პარტნი­ო­რის­გან მი­ი­ღებთ მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას. ის ყვე­ლა პი­რო­ბას და კომ­ფორ­ტს შე­გიქ­მნით. ოჯა­ხურ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­საც კი თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბის გა­რე­შე მო­აგ­ვა­რებს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვის და­სა­წყის­ში თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი და ავან­ტი­უ­რა გა­გი­ტა­ცებთ, მაგ­რამ მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნდა გაფრ­თხილ­დეთ, სა­კუ­თა­რი თავი ან გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი რომ არ და­ა­ზა­რა­ლოთ. თვის ბო­ლოს კი სა­ზღვარ­გა­რეთ მო­გინ­დე­ბათ გამ­გზავ­რე­ბა. სა­კუ­თა­რი იდე­ა­ლე­ბი­სა და მო­საზ­რე­ბე­ბის თავ­გა­მო­დე­ბით დაც­ვა. გირ­ჩევთ, მე­ტად და­ის­ვე­ნოთ და ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა არ გა­ა­ტა­როთ, მი­მარ­თეთ სპე­ცი­ა­ლისტს.

  10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ სი­ახ­ლე­ე­ბი გე­ლით პი­რად და საქ­მი­ან ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბი­ან მო­შურ­ნე­ე­ბი, კონ­კუ­რენ­ტე­ბი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. ნუ გა­არ­თუ­ლებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვი­საც თქვენ­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი აქვთ.

  24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი მო­აგ­ვა­რეთ. ზო­გი­ერ­თი ახალ ფი­ნან­სურ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებთ. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი, გა­და­ა­ფა­სოთ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  213 ნახვა
  27-05-2021, 00:51