ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

ივ­ნის­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რად ბევ­რი დრო უნდა გა­მო­ნა­ხოთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის; ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ში გა­სარ­კვე­ვად. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სხვა­თა დახ­მა­რე­ბის სურ­ვი­ლი. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა მო­გე­ძა­ლოთ დეპ­რე­სია, ნოს­ტალ­გია. სა­სურ­ვე­ლია, გან­მარ­ტოვ­დეთ ან მშვიდ ად­გი­ლას გა­ემ­გზავ­როთ, სა­დაც სუ­ლი­ე­რად და­ის­ვე­ნებთ, აღიდ­გენთ ძა­ლას, რათა მზის კირჩხიბ­ში გად­მობ­რძა­ნე­ბის­თვის მო­ემ­ზა­დოთ.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
გან­მარ­ტო­ე­ბით მო­გინ­დე­ბათ მუ­შა­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ლა­პა­რა­კის სურ­ვი­ლი გა­გიქ­რეთ, მაგ­რამ ფიქ­რე­ბის ფურ­ცელ­ზე გა­და­ტა­ნა მო­გე­ძა­ლოთ, რაც ყო­ველ­თვის კარ­გად გა­მოგ­დით. ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ, ნუ ენ­დო­ბით სა­ეჭ­ვი პი­რებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მო­მე­ნატ­ლურ გამ­დიდ­რე­ბას, წარ­მა­ტე­ბას გთა­ვა­ზო­ბენ. შე­ა­ჯა­მეთ მთე­ლი წლის შე­დე­გე­ბი, გა­მო­ი­ტა­ნეთ დას­კვნე­ბი და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ შეც­დო­მე­ბი, რათა მო­მა­ვალ­ში უკეთ შეძ­ლოთ გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის ბრძო­ლა.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­თვის მე­ტად მიმ­ზიდ­ვე­ლი იქ­ნე­ბით. თა­ვა­დაც მო­გინ­დე­ბათ კოხ­ტა­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა შე­ი­ვა­ლოთ იმი­ჯი, ჩაც­მის სტი­ლი. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს დრო რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტის მო­ხიბ­ვლა. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით. წვრილ­მა­ნებ­ზე ნუ გა­ი­ბუ­ტე­ბით და ჩა­ი­კე­ტე­ბით სა­კუ­თარ თავ­ში.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
თვის და­სა­წყის­ში აქ­ტი­უ­რი და ენერ­გი­უ­ლი იქ­ნე­ბით, არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბა. თვის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე; მო­გე­მა­ტე­ბათ ხელ­ფა­სი. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის ფა­რუ­ლი (სხვე­ბის­თვის) წყა­როც კი გა­მო­გიჩ­ნდეთ. თუმ­ცა, დას­ვე­ნე­ბას ნუ და­ი­ვი­წყებთ. ხში­რად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ძი­ლი­სა და კვე­ბის რე­ჟი­მი.

10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ქველ­მოქ­მე­დე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ; ზოგს კი სა­ზღვარ­გა­რეთ სა­ცხოვ­რებ­ლად გა­დას­ვლის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, რას ამ­ბობთ, აკე­თებთ, არ გა­უშ­ვათ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მო­მენ­ტე­ბი. დას­ვე­ნე­ბა და გან­მარ­ტო­ე­ბა ჰა­ე­რი­ვით გჭირ­დე­ბათ. ბუ­ნე­ბა­ში ყოფ­ნა ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას, ზო­გი­ერ­თთან შე­იძ­ლე­ბა დამ­შვი­დო­ბე­ბა მო­გი­წი­ოთ. საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რებ­ში შე­იძ­ლე­ბა თავი იჩი­ნოს მა­ტე­რი­ა­ლურ­მა სა­კი­თხებ­მა. მო­ი­თხო­ვეთ ის, რაც გე­კუთ­ვნით, სა­კი­თხი ფულ­საც ეხე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას, თუ აქამ­დე ერ­თმა­ნეთ­თან უთან­ხმო­ე­ბა გქონ­დათ, შე­იძ­ლე­ბა ახლა მი­აღ­წი­ოთ შე­თან­ხმე­ბას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
294 ნახვა
28-05-2021, 01:08