ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

ემო­ცი­ე­ბი­სა და გრძნო­ბე­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას იგ­რძნობთ და მათ გა­მო­ხატ­ვას მშვი­დო­ბი­ა­ნად გირ­ჩევთ. გირ­ჩევთ მეტი დრო და ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მოთ ფულ­თან (ვალი, სეს­ხი, გა­და­სა­ხა­დი) და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფი­ნან­სუ­რად შე­ზღუ­დუ­ლად იგ­რძნოთ თავი. რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად გან­კარ­გეთ ფული, გა­მო­ნა­ხეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო.

ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით იმოქ­მე­დეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, როცა საქ­მე ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას ეხე­ბა. დაკ­ვირ­ვე­ბით აწარ­მო­ეთ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი; გა­და­ა­მოწ­მეთ პარტნი­ო­რე­ბი სან­დო­ო­ბა­ზე.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
მო­გე­ძა­ლე­ბათ უცხო მხა­რე­ში ხან­გრძლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი. აგ­რეთ­ვე, უცხო კულ­ტუ­რის, ტრა­დი­ცი­ე­ბის შეს­წავ­ლის. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა სწო­რედ სა­ზღვარ­გა­რეთ შეხ­ვდეთ სა­ბე­დოს. ან შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ა­ბათ ადა­მი­ან­თან, ვინც აქამ­დე არც კი გე­სიმ­პა­თი­უ­რე­ბო­დათ. ივ­ნი­სი აღ­მო­ჩე­ნე­ბის თვე გახ­დე­ბა თქვენ­თვის.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
თვის და­სა­წყის­ში სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბით, სა­ზღვარ­გა­რეთ კავ­ში­რე­ბის გაბ­მით და არ­სე­ბუ­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. თვის ბო­ლოს­კენ კი კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. კო­ლე­გებ­თან მაქ­სი­მა­ლუ­რად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­რეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. თუ ბიზ­ნე­სი გაქვთ, გა­აქ­ტი­ურ­დით მის გა­სა­ფარ­თო­ებ­ლად, თუ ჯერ არ გაქვთ, კარ­გი შან­სი მო­გე­ცე­მათ და­სა­წყე­ბად. ივ­ნის­ში ამაღ­ლე­ბულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით, შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნი და მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი.

10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ენერ­გია. შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­ჩი­ნოთ მუდ­მი­ვი სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რი. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ ფული პარტნი­ო­რის­გან.

24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ გა­ი­გო­ნებთ თქვენ­ზე გავ­რცე­ლე­ბულ ჭო­რებს. მო­გი­წევთ სხვა­დას­ხვა ინ­სტან­ცი­ა­ში სირ­ბი­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის შე­საგ­რო­ვებ­ლად. წვრილ-წვრი­ლი საქ­მის შეს­რუ­ლე­ბა ძა­ლა­სა და ენერ­გი­ას მო­ი­თხოვს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
351 ნახვა
28-05-2021, 01:09