GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

  მთე­ლი თვე მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე იქ­ნე­ბით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო, ან ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფული და­ა­ბან­დოთ ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებ­ში, ან­ტიკ­ვა­რი­ატ­ში, ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შებ­ში. გირ­ჩევთ, და­ა­ბან­დოთ ფული სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნობ­ში. თუმ­ცა, სა­სურ­ვე­ლი იქ­ნე­ბა, სა­ნამ იყი­დით, სპე­ცი­ა­ლისტს შე­ა­ფა­სე­ბი­ნოთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ზე. გა­ა­ფორ­მეთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი, და­გეგ­მეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი. ჩა­მო­წე­რეთ ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის ახ­ლე­ბუ­რი მე­თო­დე­ბი. გა­ით­ვა­ლეთ თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯი, სი­ტყვა და ქმე­დე­ბა. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ სას­წავ­ლო კურ­სე­ბის გავ­ლა, ახ­ლის შეს­წავ­ლა. რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ, მო­მა­ვალ­ში მი­ი­ღოთ მა­ღა­ლა­ნა­ზღუ­რე­ბა­დი სამ­სა­ხუ­რი, და­წი­ნა­ურ­დეთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­გე­წო­ნე­ბათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი. სა­ინ­ტე­რე­სოდ მო­სა­უბ­რე­ე­ბი. ახალ სიყ­ვა­რულს შე­იძ­ლე­ბა სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე, ხან­მოკ­ლე მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს შეხ­ვდეთ. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე რო­მა­ნი გა­ა­ბათ. თუ კონ­კრე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნი მოგ­წონთ, მას­თან და­ახ­ლო­ე­ბა შე­გიძ­ლი­ათ ნა­თე­სა­ვებს სთხო­ვოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­გინ­დე­ბათ ვარ­ჯი­ში, შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან ერ­თა­დაც კი ჩა­ე­ბათ სპორ­ტულ აქ­ტი­უ­რო­ბა­ში. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ დი­ე­ტა, სი­გა­რე­ტის მო­წე­ვა­ზე თა­ვის და­ნე­ბე­ბა, გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა. მო­ე­რი­დეთ ახ­ლობ­ლებ­თან კა­მათს. სიფრ­თხი­ლე და დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან.

  10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი, ახა­ლი წყა­რო. შე­იძ­ლე­ბა მა­ღა­ლა­ნა­ზღუ­რე­ბა­დი თა­ნამ­დე­ბო­ბა მი­ი­ღოთ. შე­ი­ძი­ნოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თი. აგი­მაღ­ლდე­ბათ თვით­შე­ფა­სე­ბის უნა­რი და თუ პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ვით, შე­იძ­ლე­ბა გა­აძ­ვი­როთ სა­ფა­სუ­რი.

  24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­და­ხე­დეთ თქვენს ცხოვ­რე­ბას, გან­ვლილ გზას. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ წარ­მოდ­გე­ნა, შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი. მო­ი­ცი­ლებთ ნე­გა­ტი­ურ ფიქ­რებს, რაც გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, წინსვლა­ში გიშ­ლით ხელს. ნუ შე­უ­შინ­დე­ბით ცვლი­ლე­ბებს, სი­ახ­ლე­ებს. ყუ­რა­დღე­ბას გა­ა­მახ­ვი­ლებთ ისეთ მოვ­ლე­ნებ­ზე, რა­საც ადრე ყუ­რა­დღე­ბას არ აქ­ცევ­დით. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ სას­წავ­ლო კურ­სი ან პრო­ექ­ტზე მუ­შა­ო­ბა, მწერ­ლო­ბი­თი საქ­მე თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა წე­რას­თაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  216 ნახვა
  29-05-2021, 00:12