GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

  ძი­რი­თა­დად, სა­კუ­თა­რი თა­ვის წარ­მო­ჩე­ნით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. მო­გინ­დე­ბათ სა­სი­კე­თო ცვლი­ლე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ გა­რეგ­ნო­ბა, იმი­ჯი. მო­გე­მა­ტე­ბათ ამ­ბი­ცია და წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვის შან­სე­ბიც მო­გე­ცე­მათ. მზე გაძ­ლევთ ენერ­გი­ას, რომ აქ­ტი­უ­რად იბ­რძო­ლოთ თქვე­ნი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ მო­ი­მა­ტებს გა­და­ად­გი­ლე­ბე­ბი, მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი, სი­ტყვით მო­გი­წევთ გა­მოს­ვლა. მარ­ტი­ვად უნდა შეძ­ლოთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა და ყვე­ლა საქ­მი­დან სარ­გებ­ლის მი­ღე­ბა. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და რაც მთა­ვა­რია, დაკ­ვირ­ვე­ბით წარ­მარ­თეთ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­გიძ­ლი­ერ­დე­ბათ ფული კე­თე­ბის სურ­ვი­ლი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი სა­ჩუ­ქა­რი ან თა­ვად მო­გინ­დეთ ფუ­ლის ძვირ­ფას ნივ­თებ­ში და­ბან­დე­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფილ ადა­მი­ან­თან ან ნაც­ნო­ბო­ბა ბან­კში, რეს­ტო­რან­ში.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ფი­ზი­კუ­რად აქ­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით. მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის ბრძო­ლა. ივ­ნი­სის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი და-ძმებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან. არ გირ­ჩევთ ცივი წყლის სმას, გან­სა­კუთ­რე­ბით ვარ­ჯი­შის, ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბის შემ­დეგ. აგ­რეთ­ვე, ცივ წყალ­ში ბა­ნა­ო­ბას. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ გამ­წმენ­დი პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა, გან­ტვირ­თვის დღე­ე­ბის მო­წყო­ბა.

  10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბის, არ­სე­ბუ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ცხოვ­რე­ბის სტი­ლიც კი შე­იც­ვა­ლოთ.

  24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ზო­გი­ერ­თი მი­ი­ღებთ მა­ტე­რი­ა­ლურ სარ­გე­ბელს ან შე­იძ­ლე­ბა სხვა­თა ვა­ლე­ბის გა­დახ­დამ, სეს­ხის აღე­ბამ მო­გი­წი­ოთ. გა­და­ხე­დეთ პი­რად ნივ­თებს, მო­ი­ცი­ლეთ ყვე­ლა­ფე­რი უსარ­გებ­ლო. შე­იძ­ლე­ბა გა­მომ­ჟავ­ნდეს სა­ი­დუმ­ლო, რა­საც გი­მა­ლავ­დნენ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  231 ნახვა
  30-05-2021, 00:50