GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი სასწორებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი სასწორებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

  აღ­მო­ჩე­ნე­ბის დრო და­გი­დაგთ. უნდა და­ფიქ­რდეთ, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­ვი­თარ­დეთ და გა­ი­ფარ­თო­ოთ თვალ­სა­წი­ე­რი. ივ­ნის­ში უცხო კულ­ტუ­რის გაც­ნო­ბის და სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. გა­იც­ნობთ უცხო­ე­ლებს ან სხვა­დას­ხვა ფე­ნის ადა­მი­ა­ნებს. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სწავ­ლის­თვის, ცოდ­ნის გა­საღ­რმა­ვებ­ლად. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ რე­ლი­გი­ურ-ფი­ლო­სო­ფი­ურ სა­კი­თხებ­ში გარ­კვე­ვა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  უმ­ნიშ­ვნე­ლო შან­სიც კი უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოთ სწავ­ლის­თვის, გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის­თვის. თუ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სი გაქვთ, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­ტა­ნა­ზე. დაკ­ვირ­ვე­ბას მო­ი­თხოვს იუ­რისპრუ­დენ­ცი­ის სა­კი­თხე­ბი. ის­წავ­ლეთ უცხო ენა ის ან კონ­ტაქ­ტე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად, ან უცხო­ეთ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის გა­მო­გად­გე­ბათ. ზო­გი­ერთს გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ გავ­ლე­ნი­ა­ნი მფარ­ვე­ლი ან სპონ­სო­რი, რო­მე­ლიც იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სის ამაღ­ლე­ბას ან კა­რი­ე­რა­ში სა­სი­ა­მოვ­ნო ცვლი­ლე­ბას ელო­დეთ. შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ პრო­ფე­სი­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში ან გა­გაც­ნობთ გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს; პრო­ტექ­ცი­ას გა­გი­წე­ვენ. სხვა ვა­რი­ან­ტით, შე­იძ­ლე­ბა მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნი შე­გიყ­ვარ­დეთ ან ასა­კით თქვენ­ზე უფ­რო­სი. სა­ნამ თა­ვით გა­და­ეშ­ვე­ბით რო­მან­ტი­კულ თავ­გა­და­სა­ვალ­ში, დარ­წმუნ­დით, რომ ეს კავ­ში­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სტა­ტუსს აგი­მაღ­ლებთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რის დრო. გა­გიჩ­ნდე­ბათ უჩ­ვე­უ­ლო, ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ბი და მათი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად ახა­ლი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა შექ­მნათ. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, გირ­ჩევთ, მო­ე­რი­დოთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბებს.

  10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ უცხო­ეთ­ში გამ­გზავ­რე­ბის, უცხო კულ­ტუ­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბის შან­სი. შე­იძ­ლე­ბა მე­უღ­ლის ნა­თე­სა­ვე­ბის პრობ­ლე­მე­ბი გახ­დეს თქვე­ნი მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი.

  24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლი. და­ას­რუ­ლოთ რე­მონ­ტი ბი­ნა­ში. ზო­გი­ერთს მო­უნ­დე­ბა გა­მო­იკ­ვლი­ოს თა­ვი­სი გვა­რის ის­ტო­რია. გირ­ჩევთ, მეტი დრო და მზრუნ­ვე­ლო­ბა და­უთ­მოთ მშობ­ლებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  261 ნახვა
  1-06-2021, 01:40