ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

ივ­ნის­ში მო­ი­მა­ტებს ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა, მე­ტის მიღ­წე­ვის სურ­ვი­ლი. კა­რი­ე­რის სა­კი­თხე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, და­წი­ნა­ურ­დე­ბით, მი­ღებთ სა­სურ­ველ სამ­სა­ხურს. ივ­ნის­ში მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე კი არ იზ­რუ­ნებთ, ახ­ლობ­ლე­ბაც და­ეხ­მა­რე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბა­ში. გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით ბიზ­ნე­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, და­ნიშ­ნავთ თათ­ბირს, რათა ერ­თად იზ­რუ­ნოთ საქ­მე­ე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მე­ტად იზ­რუ­ნეთ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ახალ ბიზ­ნეს­ში მო­სინ­ჯოთ თავი, გახ­სნათ ახა­ლი მა­ღა­ზია, ფირ­მა ან არ­სე­ბუ­ლი გა­ნა­ვი­თა­როთ. არ გა­უშ­ვათ შან­სი, გა­მო­ი­ყე­ნეთ ყვე­ლა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა თქვე­ნი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ბათ მე­გო­ბარ­თან ან საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან გახ­დეთ უფრო მე­გობ­რუ­ლი. ზო­გი­ერ­თი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს ახალ იდე­ებს. ან მისი მხარ­და­ჭე­რა დაგ­ჭირ­დეთ ზო­გი­ერ­თი სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. ზო­გიც რო­მანს გა­ა­ბამს თა­ნამ­დე­ბო­ბის პირ­თან, რათა მის­გან სა­სურ­ვე­ლი სარ­გე­ბე­ლი მი­ი­ღოთ. თუ მე­გობ­რე­ბი თა­ვი­ათ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს და­შო­რე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, და­ეხ­მა­რეთ, რომ შე­რიგ­დნენ.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
თვის და­სა­წყის­ში გახ­შირ­დე­ბა მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბას შეძ­ლებთ. და­ეხ­მა­რეთ მე­გობ­რებს წვე­უ­ლე­ბე­ბის მო­წყო­ბა­ში. აი, თვის ბო­ლოს­კენ კი თავს გა­დაღ­ლი­ლად იგ­რძნობთ და მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ გან­მარ­ტო­ე­ბა, სიმ­შვი­დე. სუფ­თა ჰა­ერ­ზე დას­ვე­ნე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. გაფრ­თხილ­დით, ამ პე­რი­ოდ­ში მო­მა­ტე­ბუ­ლია ტრავ­მე­ბის ალ­ბა­თო­ბა გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბით. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ მჭრელ და ბასრ საგ­ნებ­თან გი­წევთ შე­ხე­ბა. მაქ­სი­მა­ლუ­რად და­ი­ზღვი­ეთ თა­ვის სტრე­სის­გან.

10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გა­მო­ჩე­ნის, სცე­ნა­ზე გა­მოს­ვლის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. უნდა და­ი­სა­ხოთ მი­ზა­ნი, რაც გა­მარ­ჯვე­ბას მო­გი­ტანთ. ახა­ლი ბიზ­ნესპრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დრო დგე­ბა. იყა­ვით მე­ტად დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი. ჩა­ერ­თეთ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­შიც.

24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ უნდა და­ფიქ­რდეთ გრან­დი­ო­ზულ, ცხოვ­რე­ბი­სულ მიზ­ნებ­ზე, გა­მო­ნა­ხოთ დრო და და­ფიქ­რდეთ დას­ვე­ნე­ბა­ზე, პე­რი­ო­დულ რე­ლაქ­სა­ცი­ა­ზე. მო­გინ­დე­ბათ ყვე­ლა საქ­მის გა­და­დე­ბა და გამ­ხი­ა­რუ­ლე­ბა, შე­ჯიბ­რე­ბა­ში ჩარ­თვა. ზოგი და­ას­რუ­ლებს კრე­ა­ტი­ულ პრო­ექ­ტებს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
483 ნახვა
1-06-2021, 01:43