GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

  ზა­ფხუ­ლის პირ­ველ თვეს მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი, ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის და­მე­გობ­რე­ბა, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მე­ებ­ში ჩარ­თვა გე­ლო­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის და­სა­ცა­ვა­დაც კი იბ­რძო­ლოთ. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, რომ გა­წევ­რი­ან­დეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ჯგუფ­ში. იქ­ნე­ბით მე­ტად ტო­ლე­რან­ტუ­ლი და გახ­სნი­ლი. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ახალ გა­რე­მო­ში ადაპ­ტი­რე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მო­გინ­დე­ბათ ჩარ­თვა. სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. მეტ დროს და­უთ­მობთ სა­მეც­ნი­ე­რო საქ­მე­ებს, სხვა­დას­ხვა სა­ინ­ტე­რე­სო ექ­სპე­რი­მენტს. თქვენ­თვის სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სი უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გახ­დე­ბა, ვიდ­რე კა­რი­ე­რა. ორი­გი­ნა­ლუ­რი იდე­ე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. გვერ­დით გყავ­დეთ ისე­თი ადა­მა­ი­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც იზი­ა­რე­ბენ თქვენს მო­საზ­რე­ბებს და თქვე­ნი ინ­ტე­ლექ­ტის დო­ნეს შე­ე­სა­ბა­მე­ბი­ან.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ფა­რუ­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო­დაც კი მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ. სუ­ლი­ე­რად გაძ­ლი­ე­რე­ბის, ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ში უკეთ გარ­კვე­ვა მო­გინ­დე­ბათ. ზო­გი­ერთს პლა­ტო­ნუ­რი გრძნო­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­უჩ­ნდეს იმ ადა­მი­ა­ნი მი­მართ, ვის­თა­ნაც რე­ლუ­რად და­წყვი­ლე­ბა წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს კი სურ­ვი­ლი გა­უმ­ძაფ­რდე­ბათ, რომ იზ­რუ­ნონ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თი კი რო­მან­ტი­კულ სფე­რო­ში წარ­მოქ­მნილ სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბებს შე­იძ­ლე­ბა შე­ჯა­ხოს.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვის და­სა­წის­ში გა­იხ­სე­ნეთ მი­ვი­წყე­ბუ­ლი გეგ­მა, იდე­ე­ბი, ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, რისი მიღ­წე­ვა გსურთ და უკვე თვის ბო­ლოს­კენ აქ­ტი­უ­რად მოქ­მე­დე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. მო­გი­წევთ სწრა­ფად რე­ა­გი­რე­ბა შექ­მნის სი­ტუ­ა­ცი­ა­ზე. ზოგ­ჯერ, გარ­კვე­ულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში შე­იძ­ლე­ბა აგ­რე­სი­აც კი გა­მო­იწ­ვი­ოთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას. გაქვთ ყვე­ლა რე­სურ­სი, რომ ჯან­მრთე­ლად იყოთ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ წო­ნის დაკ­ლე­ბა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ავ­ტო­მო­ბი­ლი­დან ვე­ლო­სი­პედ­ზე გა­დაჯ­დე­ბით.

  10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ახალ მე­გობ­რებს გა­ი­ჩენთ, მო­გინ­დე­ბათ სო­ცი­ა­ლუ­რად გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტერ­ნეტ­ში გა­მოჩ­ნდეთ. გა­წევ­რი­ან­დეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯგუფ­ში ან თა­ვად შექ­მნათ ასე­თი.

  24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­თა­ვი­სუფ­ლდით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უინ­ტე­რე­სო სამ­სა­ხურს და­ა­ნე­ბოთ თა­ვის. გირ­ჩევთ, სა­ნამ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი უსაქ­მუ­რი გახ­დე­ბით, უკე­თე­სი ვა­კან­სია შე­არ­ჩი­ოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  233 ნახვა
  2-06-2021, 00:32