ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ადამიანები ფლობენ საუკეთესოდ ავტომანქანის საჭეს?

ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ადამიანები ფლობენ საუკეთესოდ ავტომანქანის საჭეს?

რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზეა და­ბა­დე­ბუ­ლი "მძღო­ლი" გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა ის თუ რამ­დე­ნად უსაფრ­თხოა ამ ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით მგზავ­რო­ბა სხვე­ბის­თვის. დრო დად­გა გა­გაც­ნოთ ყვე­ლა­ზე ფრთხი­ლი, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­თაც "რკი­ნის ცხე­ნის" მარ­თვი­სას, მშვი­დად შე­გიძ­ლი­ათ ენ­დოთ...

ყვე­ლა­ზე დინ­ჯი, კა­ნონ­მორ­ჩი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მძღო­ლე­ბის სი­ა­ში მოხ­ვდნენ თხის რქე­ბი . ამ ადა­მი­ა­ნებს ხა­სი­ათ­ში თან­და­ყო­ლი­ლი დის­ციპ­ლი­ნის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა, ყო­ველ­თვის კარ­გს სამ­სა­ხურს უწევს მათ იმ დროს, როცა სა­ჭეს­თან ზიან. თხის რქა ყო­ველ­თვის იცავს წეს­რიგს და იშ­ვი­ა­თად ცდი­ლობს მრა­ვალ­სა­ა­თი­ან სა­ცო­ბებ­შიც კი, და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის პუნ­ქტამ­დე საგ­ზაო ნიშ­ნე­ბის დარ­ღვე­ვით გა­იკ­ვა­ლოს.

არა­ნაკ­ლებ კარ­გი მძღო­ლე­ბი არი­ან მი­წის სტი­ქი­ის კი­დევ ერთი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი – ქალ­წუ­ლე­ბი. ქალ­წუ­ლი დე­ტა­ლი­ზა­ცი­ის უზა­დო ნი­ჭი­თაა და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი, ამი­ტომ ასეთ ადა­მი­ანს უმ­ცი­რე­სი წვრილ­მა­ნიც არ გა­მორ­ჩე­ბა მხედ­ვე­ლო­ბის არე­დან. სწო­რედ ამ თვი­სე­ბას უნდა უმად­ლოდ­ნენ ისი­ნი იმას, რომ ძალ­ზე ხში­რად ახერ­ხე­ბენ ავა­რი­უ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი­დან თა­ვის დაძ­ვრე­ნას მით უმე­ტეს, როცა ამ მხრივ მათი და­ნა­შა­უ­ლი არა­ფე­რია. ქალ­წუ­ლის კი­დევ ერთი სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხი – სხვებ­ზე ზრუნ­ვის სა­ო­ცა­რი უნა­რია. ამი­ტომ ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი ყო­ველ­თვის დიდი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით ეკი­დე­ბი­ან მგზავ­რებს სა­კუ­თარ მან­ქა­ნა­ში და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ზრუ­ნა­ვენ ამ უკა­ნას­კნელ­თა უსაფრ­თხო­ე­ბა­ზე.

მე­სა­მე სა­პა­ტიო ად­გი­ლი "სა­ჭის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებს" შო­რის, რაც არ უნდა გა­გიკ­ვიდ­რეთ სა­კუ­თა­რი თავ­ქა­რი­ა­ნო­ბით გან­თქმულ­მა ტყუპ­მა და­ი­კა­ვეს. ტყუ­პი ზო­დი­ა­ქოს მე­სა­მე სახ­ლის მმარ­თვე­ლია, რო­მელ­საც თა­ვის მხრივ ტრან­სპორ­ტის თე­მის "კუ­რი­რე­ბა" ევა­ლე­ბა. ამი­ტომ რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში მო­უს­ვე­ნა­რი და ცვა­ლე­ბა­დი ტყუ­პი, ავ­ტო­მო­ბი­ლის მარ­თვი­სას გა­სა­ო­ცარ ოს­ტა­ტო­ბა­სა და გამ­ჭრი­ა­ხო­ბას ავ­ლე­ნენ. ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა ისიც, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ხალ­ხი ხე­ლის გა­სა­ო­ცა­რი მოქ­ნი­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, ამი­ტომ ავა­რი­უ­ლი და სა­ხი­ფა­თო სი­ტა­უ­ცი­ე­ბი­დან "მშრა­ლად გა­მოძ­ვრო­მა" რო­გორც წესი, არც

ერთ ტყუპს არ უჭირს.

ტყუპს კვალ­დაკ­ვალ მოს­დე­ვენ სა­ნი­მუ­შო მძღო­ლე­ბის ხუ­თე­ულ­ში, ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის კი­დევ ერთი წარ­მო­მად­გებ­ლე­ბი – მერ­წყუ­ლე­ბი. მერ­წყუ­ლის ზო­დი­ა­ქოს "მმარ­თვე­ლო­ბა­ში" არამ­ხო­ლოდ ტექ­ნი­კა და ინ­ტერ­ნე­ტი, ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი და მათი მარ­თვის ქვეც­ნო­ბი­ე­რი ცოდ­ნაც მო­ი­აზ­რე­ბა. ამი­ტომ ძა­ლი­ან ბევ­რი მერ­წყუ­ლი მძღო­ლი, თა­ვად შლის და აწყობს ხოლ­მე და­ზი­ა­ნე­ბულ ავ­ტო­მო­ბილს. თა­ნაც ისე, რომ ბო­ლომ­დე არც კი იცის ამა თუ იმ დე­ტა­ლის სპე­ცი­ფი­კუ­რი სა­ხელ­წო­დე­ბა. ამას­თან ერ­თად, მერ­წყულს გა­სა­ო­ცა­რი წი­ნას­წარ­ხედ­ვის ნიჭი აქვს, რის ხარ­ჯზეც იგი კარ­გად ახერ­ხებს თა­ვი­დან აი­რი­დოს ხოლ­მე უსი­ა­მოვ­ნო შემ­თხვე­ვე­ბი ავ­ტო­მო­ბი­ლის მარ­თვის პრო­ცეს­ში.

და­ბო­ლოს, მე­ხუთ ად­გი­ლის "ბედ­ნი­ე­რი მფლო­ბე­ლე­ბი" არც მეტი არც ნაკ­ლე­ბი – კირჩხი­ბე­ბი გახ­დნენ. ალ­ბათ გიკ­ვირთ მათი ხილ­ვა ამ სა­პა­ტიო ხუ­თე­ულ­ში, მაგ­რამ ის ვინც კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქოს ახ­ლოს იც­ნობს და­მე­თან­ხმე­ბა, რომ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­რეგ­ნუ­ლი "პა­ნი­კი­ო­რო­ბის" უკან, გა­სა­ო­ცა­რი თვით­გა­დარ­ჩე­ნის ინ­სტინ­ქტს მა­ლა­ვენ. კირჩხი­ბი უზო­მოდ მზურნ­ვე­ლი ნი­შა­ნია, შე­სა­ბა­მი­სად, ოჯა­ხის წევ­რე­ბი­სა და ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ მისი თავ­და­დე­ბა უზო­მო და უსა­ზღვროა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ეს ხალ­ხი არა­სო­დეს აგ­დებს საფრ­თხის ქვეშ არც სა­კუ­თარ და არც ძვირ­ფა­სი ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ცო­ცხლეს, როცა საქ­მე სა­ჭის მარ­თვას ეხე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
328 ნახვა
4-06-2021, 00:45