X

ბედნიერი და ჰარმონიული ქორწინების შანსს თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი განაპირობებს

მაქ­სი­მა­ლუ­რი თან­ხმო­ბი­სა და სიმ­შვი­დის ფონ­ზე წარ­მარ­თოს. თუმ­ცა, ადა­მი­ა­ნე­ბი ერ­თმა­ნე­თის­გან აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან. შე­სა­ბა­მი­სად, ხში­რად ხდე­ბა ისე, რომ ერთი შე­ხედ­ვით პერ­სპექ­ტი­უ­ლად და­წყე­ბულ ოჯა­ხურ კავ­შირს, მალე კონ­ფლიქ­ტე­ბი და გა­უ­გებ­რო­ბე­ბი უთხრის ძირს... ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ იმას თუ რამ­დე­ნად აქვს ადა­მი­ანს ტი­პუ­რი მე­ო­ჯა­ხის თვი­სე­ბე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სად, რამ­დე­ნად ჰარ­მო­ნი­უ­ლად ახერ­ხებს იგი ლა­ვი­რე­ბას პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, ხში­რად ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მთა­ვა­რი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბიც გა­ნა­პი­რო­ბებს... გთა­ვა­ზობთ ზო­გად სტა­ტის­ტი­კას:

ვერ­ძე­ბის უმე­ტე­სო­ბას უჭირს მშვი­დი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ოჯა­ხის შექ­მნა. იმი­ტომ, რომ მათი ინ­ტე­რე­სე­ბი უფრო კა­რი­ე­რუ­ლი მიღ­წე­ვე­ბის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი. მეტ-ნაკ­ლე­ბად მშვი­დი კავ­ში­რი შე­საძ­ლე­ბე­ლია მათ­თვის კუ­როს, ლო­მის, მერ­წყუ­ლის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ პარტნი­ორ­თან.

კუ­რო­ე­ბი ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ბრწყინ­ვა­ლე მე­ო­ჯა­ხე­ე­ბი გა­მო­დი­ან. ქა­ლე­ბიც და კა­ცე­ბიც პრი­ო­რი­ტეტს ანი­ჭე­ბენ ოჯახს და მის ინ­ტე­რე­სებს. კარ­გია მათ­თვის თხის რქა, კირჩხი­ბი, ქალ­წუ­ლი პარტნი­ო­რი.

ტყუ­პე­ბი ცვა­ლე­ბა­დი ხა­სი­ა­თით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ამი­ტომ ოჯახს რამ­დენ­ჯერ­მეც კი ქმნი­ან. მათ­თვის რთუ­ლია ხან­გრძლი­ვი ვა­დით რუ­ტი­ნის ატა­ნა. კარ­გი პარტნი­ო­რი ტყუ­პის­თვის შე­იძ­ლე­ბა იყოს სას­წო­რი, მერ­წყუ­ლი, ლომი, მშვილ­დო­სა­ნი.

კირჩხი­ბე­ბი მო­წო­დე­ბი­თა და სუ­ლით მე­ო­ჯა­ხე­ე­ბი არი­ან, ამი­ტომ მათ­გან შე­სა­ნიშ­ნა­ვი მე­უღ­ლე­ე­ბი გა­მო­დი­ან. იდე­ა­ლუ­რად უგებს კიბო ქალ­წულს, თევ­ზებს, თხის რქას, კუ­როს.

ლომს მუდ­მი­ვად სიყ­ვა­რუ­ლი სწყუ­რია, ამი­ტომ ხში­რად ან­გრევს ოჯახს და ეძებს ახალ რო­მან­ტი­კულ თავ­გა­და­სავ­ლებს. მის­თვის კარ­გი პარტნი­ო­რია ვერ­ძი, სას­წო­რი, მშვილ­დო­სა­ნი, ტყუ­პი.

ქალ­წუ­ლი ძნე­ლად მი­დის და­ო­ჯა­ხე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ­დე. მაგ­რამ თუ და­ო­ჯახ­და იდე­ა­ლუ­რი და მზრუნ­ვე­ლი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი ხდე­ბა. მის­თვის კარ­გია კუ­როს­თან, თხის რქას­თან, კირჩხიბ­თან კავ­ში­რი.

სას­წო­რი მერ­ყე­ვი და არ­ცთუ სტა­ბი­ლუ­რი პარტნი­ო­რია. სირ­თუ­ლე­ებს გა­ურ­ბის რო­გორც წესი. მის­თვის კარ­გია მერ­წყულ­თან, ლომ­თან, ტყუ­პთან და მშვილ­დო­სან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა.

მო­რი­ე­ლი აღ­მერ­თებს, როცა სი­ტუ­ა­ცი­ას მარ­თავს. ოჯა­ხი მის­თვის სა­ი­მე­დო ცი­ხე­სი­მაგ­რეა და მარ­თვის სა­და­ვე­ე­ბი ყო­ველ­თვის მყა­რად უჭი­რავს ხელ­ში. მის­თვის კარ­გია თხის რქას­თან, კირჩხიბ­თან, თევ­ზებ­თან კავ­ში­რი.

მშვილ­დო­სა­ნი ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბა­დაა მიდ­რე­კი­ლი ქორ­წი­ნე­ბის­კენ. შე­სა­ბა­მი­სად, ოჯა­ხუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი მის­თვის ძალ­ზე მო­მა­ბეზ­რე­ბე­ლი და მძი­მეა. მის­თვის კარ­გია მერ­წყუ­ლი, ტყუ­პი, სას­წო­რი ან ლომი პარტნი­ო­რი.

თხის რქა იდე­ა­ლუ­რი მე­ო­ჯა­ხე და მზრუნ­ვე­ლი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რია. თუმ­ცა და­ო­ჯა­ხე­ბამ­დე დიდ­ხანს იღებს ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას. მის­თვის კარ­გია მო­რი­ე­ლი, კურო, ქალ­წუ­ლი ან კირჩხი­ბი პარტნი­ო­რი.

მერ­წყულს ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი აში­ნებს. ამ მხრივ ყვე­ლა­ზე მე­ტად ეში­ნია მას ქორ­წი­ნე­ბის. მის­თვის კარ­გია ტყუ­პი, სას­წო­რი, ვერ­ძი ან მშვილ­დო­სა­ნი პარტნი­ო­რი.

თევ­ზე­ბი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს არ გა­ურ­ბის, მაგ­რამ ურ­ჩევ­ნია, ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი სხვას გა­და­ა­ბა­როს. ამი­ტომ მათ­თვის უფრო მყა­რი ფსი­ქი­კის მქო­ნე და ყო­ჩა­ღი პარტნი­ო­რია მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი. კარ­გია თხის რქა, მო­რი­ე­ლი, ლომი ან კურო.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
484 ნახვა
5-06-2021, 23:55