ვარჩევთ ქორწინების თარიღს მთვარის კალენდრის მიხედვით

ვარჩევთ ქორწინების თარიღს მთვარის კალენდრის მიხედვით

გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა უჩ­ნდე­ბათ. ბევ­რი წყვი­ლი კი სწო­რედ გა­ზა­ფხულ­ზე იღებს და­ო­ჯა­ხე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, რაც სავ­სე­ბით კა­ნონ­ზო­მი­ე­რია.

თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბი გვირ­ჩე­ვენ, რომ თა­ვად ქორ­წი­ნე­ბის თა­რი­ღის შერ­ჩე­ვას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლით მო­ვე­კი­დოთ. სა­ა­მი­სოდ კი მთვა­რის კა­ლენ­და­რი გა­მოგ­ვად­გე­ბა.

რო­გორც გა­ირ­კვა ყვე­ლა­ზე ჰარ­მო­ნი­უ­ლი დღე ქორ­წი­ნე­ბის­თვის მთვა­რის მე­ა­თე დღეა . გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, როცა წყვი­ლი საკ­მა­ოდ ახალ­გაზ­რდაა და ქორ­წი­ნე­ბა დიდი სიყ­ვა­რუ­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე ხდე­ბა.

ცოტა უფრო ასა­კო­ვა­ნი პარტნი­ო­რე­ბის­თვის, ვის ქორ­წი­ნე­ბა­საც სა­ფუძ­ვლად ურ­თი­ერ­თპა­ტი­ვის­ცე­მა და ნდო­ბა უდევს სა­სურ­ვე­ლია, მთვა­რის მე­თერ­თმე­ტე დღეს და­ი­ნიშ­ნოს სა­ქორ­წი­ნო ცე­რე­მო­ნი­ა­ლი.

ხოლო ისეთ წყვი­ლებს, რო­მელ­თა შო­რი­საც აბ­სო­ლუ­ტუ­რი ნდო­ბა, დიდი ხნის ნაც­ნო­ბო­ბა, ხან­გრძლი­ვი მე­გობ­რო­ბა ან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა არ­სე­ბობს - ას­ტრო­ლო­გე­ბი მთვა­რის მე­თორ­მე­ტე დღეს ურ­ჩე­ვენ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­კა­ნო­ნე­ბას.

ხე­ლო­ვა­ნი, ბო­ჰე­მუ­რი და არას­ტან­დარ­ტუ­ლად მო­აზ­როვ­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის წყვილს კი ას­ტრო­ლო­გე­ბი მთვა­რის მე­თექ­ვსმე­ტე ან მეჩ­ვიდ­მე­ტე დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ურ­ჩე­ვენ ქორ­წი­ნე­ბის რე­გის­ტრა­ცი­ას.

არა­ნაკ­ლებ კარ­გია ქორ­წი­ნე­ბის თა­რი­ღად მთვა­რის ოც­და­მე­ერ­თე დღის არ­ჩე­ვა , მით უმე­ტეს თუ თქვე­ნი პარტნი­ო­რი სხვა რა­სის, ეროვ­ნე­ბის ან აღმსა­რებ­ლო­ბის ინ­დი­ვიდ­თა რი­ცხვს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
342 ნახვა
9-06-2021, 00:51