ძუნწი ხართ თუ ხელგაშლილი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ძუნწი ხართ თუ ხელგაშლილი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ეკო­ნო­მი­ას უწო­დებს ფი­ნან­სე­ბის მი­მართ ნაკ­ლებ ხელ­გაშ­ლი­ლო­ბას, ვი­ღა­ცის თვალ­ში კი მსგავ­სი ტი­პის ეკო­ნო­მი­უ­რი ადა­მი­ა­ნი სხვა არა­ფე­რია თუ არა წყალ­წა­ღე­ბუ­ლი ძუნ­წი. თქმა არ უნდა, და­უკ­ვირ­ვე­ბე­ლი მფლან­გვე­ლო­ბა არც ერთი ჩვენ­თა­გა­ნის­თვის არ მო­ი­ტანს და­დე­ბით შე­დეგს, მაგ­რამ სი­ძუნ­წეც არა­ნაკ­ლე­ბი "და­ა­ვა­დე­ბაა", რო­მელ­საც ობი­ექ­ტუ­რი ხედ­ვა და "მკურ­ნა­ლო­ბა" სჭირ­დე­ბა. ხში­რად ინ­დი­ვი­დი ვერც კი აც­ნო­ბი­ე­რებს, რომ ეკო­ნო­მია სი­ძუნ­წე­ში გა­და­ე­ზარ­და და გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას სწო­რედ ამ თვი­სე­ბის გამო გა­ურ­ბი­ან. მო­დით, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი თვალ­საზ­რი­სიც მო­ვის­მი­ნოთ იმის შე­სა­ხებ, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად ვის ემუქ­რე­ბა "სი­ძუნ­წის ეპი­დე­მია" და ვი­ნაა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს შო­რის "დამ­ღუპ­ვე­ლად ხელ­გაშ­ლი­ლი":

ყვე­ლა­ზე ძუნ­წე­ბის კა­ტე­გო­რი­ა­ში ას­ტრო­ლო­გე­ბი ქალ­წუ­ლებს 98%, კირჩხი­ბებს 87% და კუ­რო­ებს 80% მო­ი­აზ­რე­ბენ. ამას­თან, კირჩხი­ბი­სა და კუ­როს სი­ძუნ­წე რო­გორც წესი, იშ­ვი­ა­თად ვრცელ­დე­ბა ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, ამი­ტომ როცა საქ­მე ოჯა­ხის წევ­რებს ეხე­ბა ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი მზად არი­ან სა­კუ­თა­რი ქო­ნე­ბა ბო­ლომ­დე გა­ა­ნი­ა­ვონ. ხოლო ქალ­წუ­ლის შემ­თხვე­ვა­ში საქ­მე გა­ცი­ლე­ბით რთუ­ლა­დაა. ამ ხალ­ხს ზო­გა­დად ეკო­ნო­მი­უ­რო­ბა ახა­სი­ა­თებს და ხში­რად ხდე­ბა ისე, რომ სი­ძუნ­წის სე­ნით ისე ავად­დე­ბა ზო­გი­ერ­თი ქალ­წუ­ლი ამას თა­ვა­დაც ვერ აც­ნო­ბი­ე­რებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა უთავ­ბო­ლოდ მფლან­გვე­ლე­ბის სა­მე­ულს – ამ მხრივ ლი­დე­რი მშვილ­დო­სა­ნია 96%, მას გვერდს უმ­შვე­ნებს კი­დევ ერთი ცე­ცხლის ნი­შა­ნი – ლომი 86% და სა­პა­ტიო მე­სა­მე ად­გილს სჯერ­დე­ბა მერ­წყუ­ლი 78%. მშვილ­დო­სა­ნი ბუ­ნე­ბით გუ­ლუხ­ვი და მე­ცე­ნა­ტი ნი­შა­ნია. ამი­ტომ მის­თვის ფუ­ლის ხარ­ჯვა, სა­ჩუქ­რე­ბის კე­თე­ბა და სხვე­ბის­თვის სი­ა­მოვ­ნე­ბის მი­ნი­ჭე­ბა ერთ-ერთი "ჰო­ბია". რაც შე­ე­ხე­ბა ლომს, ამ ხალ­ხის აქი­ლევ­სის ქუს­ლი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბაა.

ამი­ტომ ლო­მებს ყვე­ლა­ზე მეტი და­ნა­ხარ­ჯი მის­დით ლა­მა­ზი წვე­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე სა­კუ­თა­რი იმი­ჯის ამ მხრივ წარ­მო­ჩე­ნა­ზე. ხოლო მერ­წყუ­ლი ფულს ზო­გა­დად თა­ვი­სუფ­ლად უყუ­რებს . თუკი ამ ნიშ­ნის ტი­პურ წარ­მო­მად­გე­ნელ­ზე ვსა­უბ­რობთ, ფული მის­თვის არა­სო­დე­საა თვით­მი­ზა­ნი. შე­სა­ბა­მი­სად, იგი ყო­ველ­თვის იქ­ნე­ბა მზად ხელი გა­უ­წო­დოს ნე­ბის­მი­ერს (თუნ­დაც ქუ­ჩა­ში შემ­ხვედრს), ვი­საც მისი ფი­ნან­სუ­რი თა­ნად­გო­მა ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
322 ნახვა
13-06-2021, 00:59