X

ქვეყანა რომელიც ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით შეგეფერებათ

"თა­ნა­მე­ზო­დი­ა­ქო­ვე" სა­ხელ­მწი­ფო, რო­მელ­ში ვი­ზი­ტიც (ან სუ­ლაც ხან­გრძლი­ვი ვა­დით ცხოვ­რე­ბა) მის­თვის და­დე­ბი­თი და წარ­მა­ტე­ბის მომ­ტა­ნი შე­იძ­ლე­ბა იყოს.

ვერ­ძის – ზო­დი­ა­ქო, მი­თე­ბის მი­ხედ­ვით ლე­გენ­და­რულ სპარ­ტას მფარ­ვე­ლობ­და. ხოლო დღე­ვან­დე დღეს ვერ­ძით მარ­თულ ქვე­ყა­ნად გერ­მა­ნია ით­ვლე­ბა. იგია თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბა­ში სპარ­ტის ანა­ლო­გი. ამი­ტომ ვერ­ძის­თვის გერ­მა­ნუ­ლი ვო­ი­ა­ჟი საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს. ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ქვეყ­ნე­ბია: ბრი­ტა­ნე­თი, ვე­ნე­სუ­ე­ლა, ის­რა­ე­ლი და თურ­ქე­თი. რად­გან მიჩ­ნე­უ­ლია, რომ ჩა­მოთ­ვლილ ქვეყ­ნებ­ზეც ვერ­ძის გავ­ლე­ნა ვრცელ­დე­ბა.

კუ­როს – მმარ­თვე­ლი ვე­ნე­რაა, რო­მე­ლიც თა­ვის მხრივ სი­ლა­მა­ზის, გამ­რავ­ლე­ბი­სა და ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის სიმ­ბო­ლოა. ბულ­გა­რე­თი, მოლ­დო­ვე­თი, უკ­რა­ი­ნა, არ­გენ­ტი­ნა, ბე­ლო­რუ­სია, სა­ბერ­ძნე­თი, და­ნია და ირ­ლან­დია კი ზუს­ტად ის ქვეყ­ნე­ბია, რო­მე­ლიც კუ­როს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით იმარ­თე­ბა. აქ მდი­და­რი ბუ­ნე­ბა, ლა­მა­ზი ხე­დე­ბი და კარ­გი საკ­ვე­ბია, რაც კუ­როს­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სა­არ­სე­ბოდ.

ტყუ­პის – ზო­დი­ა­ქოს ოდით­გან­ვე ძვე­ლი ელა­დის მფარ­ვე­ლო­ბას მი­ა­წერ­დნენ. დღეს­დღე­ო­ბით კი მისი მმარ­თვე­ლო­ბა ამე­რი­კის გარ­კვე­ულ ნა­წილ­ზე ვრცელ­დე­ბა. კერ­ძოდ, ჩრდ. ამე­რი­კა­ზე. ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ასე­ვე კარ­გად იგ­რძნობს თავს უელსში, ბელ­გი­ა­ში, ეგ­ვიპ­ტე­სა და კა­ნა­და­ში. გა­მომ­დი­ნა­რე იქე­დან, რომ ჩა­მოთ­ვლი­ლი ქვეყ­ნე­ბიც ტყუ­პის გავ­ლე­ნის ქვეშ მო­ი­აზ­რე­ბა.

კირ­ხი­ბის – ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა­ზე და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი თვი­სე­ბა ტრა­დი­ცი­ე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლი და ოჯახ­ზე, ფეს­ვებ­ზე ზრუნ­ვაა. ამი­ტომ გა­საკ­ვი­რი არაა, რა­ტომ ით­ვლე­ბა კირჩხი­ბით მარ­თულ ქვეყ­ნე­ბად ინ­დო­ე­თი, ალ­ჟი­რი, ნი­დერ­ლან­დე­ბის სა­მე­ფო, სომ­ხე­თი, მა­რო­კო, ტუ­ნი­სი და შოტ­ლან­დია. შე­სა­ბა­მი­სად, ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რით, კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მქო­ნე პი­როვ­ნე­ბებს ყვე­ლა­ზე უკეთ ამ ქვეყ­ნებ­ში შე­უძ­ლი­ათ იგ­რძნონ თავი.

ლო­მის – ნიშ­ნის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია სა­კუ­თა­რი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი იმი­ჯის ხაზ­გას­მა, ტრა­ბა­ხი და საჩ­ვე­ნე­ბე­ლი მა­ნევ­რე­ბი. ამი­ტომ ამ­გვა­რი ტი­პის ხალ­ხი ძი­რი­თა­დად ეს­პა­ნეთ­ში, საფ­რან­გეთ­ში, იტა­ლი­ა­ში, ლი­ბან­ში, პე­რუ­ში, ჩე­ხეთ­ში, რუ­მი­ნეთ­სა და სუ­დან­ში ცხოვ­რობს. შე­სა­ბა­მი­სად, ლო­მებს ას­ტრო­ლო­გე­ბი სწო­რედ ამ ქვეყ­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა/დამ­კვიდ­რე­ბას ურ­ჩე­ვენ.

ქალ­წუ­ლის – ზო­დი­ა­ქოს­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ შტრი­ხებს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ია­პო­ნი­ას, შვე­ი­ცა­რი­ას, ბრა­ზი­ლი­ას, ხორ­ვა­ტი­ა­სა და ეს­პა­ნე­თის ნა­წილს – კერ­ძოდ ან­და­ლუ­სი­ას მი­ა­წე­რენ. ამი­ტომ ქალ­წუ­ლის ნიშ­ნის მქო­ნე ინ­დი­ვი­დე­ბი თავს სწო­რედ ამ ქვეყ­ნებ­ში გრძნო­ბენ კომ­ფორ­ტუ­ლად.

სას­წო­რის – ზო­დი­ა­ქოს და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი თვი­სე­ბა ჰარ­მო­ნი­ის სიყ­ვა­რუ­ლი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აზ­როვ­ნე­ბა და კარ­გი გე­მოვ­ნე­ბაა. თა­ნამ­დე­რო­ვე­ო­ბა­ში ამ თვი­სე­ბებს ინ­გლი­სი (ჭეშ­მა­რი­ტი ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი­სა და ჯენტლმე­ნე­ბის ქვე­ყა­ნა), ავ­სტრია, ჰა­ვაი, ჩი­ნე­თი, მო­ნა­კო და აშშ-ს სამ­ხრეთ ნა­წი­ლი შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გე­ბი სას­წო­რებს სწო­რედ ამ ქვეყ­ნე­ბის­კენ ურ­ჩე­ვენ გე­ზის აღე­ბას.

მო­რი­ე­ლის­თვის – და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია ექ­სპან­სი­უ­რო­ბა, ექ­სტრი­მის სიყ­ვა­რუ­ლი და დრა­მა­ტიზ­მი. ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გე­ბი ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს ისე­თი "პი­კან­ტუ­რი" ქვეყ­ნე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბას ურ­ჩე­ვენ რო­გო­რი­ცაა: არა­ბე­თის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ემი­რა­ტე­ბი, ბალი, გოა, ირა­ნი, ავ­ღა­ნე­თი, ავ­სტრა­ლია, მა­ლა­ი­ზია, ნორ­ვე­გია და სი­რია.

მშვილ­დოს­ნე­ბი – ბუ­ნე­ბით აზარ­ტუ­ლე­ბი, მო­ხე­ტი­ა­ლე­ე­ბი და ოპ­ტი­მის­ტე­ბი არი­ან. ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რით, მათ იდე­ა­ლის­ტურ ბუ­ნე­ბას ყვე­ლა­ზე უკეთ პორ­ტუ­გა­ლია, ცე­ი­ლო­ნი, არ­გენ­ტი­ნა, მექ­სი­კა და ერა­ყი მი­ე­სა­და­გე­ბა.

თხის რქას – სხვა ნიშ­ნე­ბის­გან კონ­სერ­ვა­ტო­რუ­ლი ხა­სი­ა­თი, ნე­ბის­ყო­ფის სიმ­ტკი­ცე და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლო­ბა გა­მო­არ­ჩევს. ამი­ტომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი თავს კარ­გად იგ­რძნო­ბენ კო­რე­ა­ში, მონ­ღო­ლეთ­ში, სა­უ­დის არა­ბეთ­ში, ალ­ბა­ნეთ­ში, ბულ­გა­რეთ­ში, ბო­ლი­ვი­ა­ში, მა­კე­დო­ნი­ა­სა ან ბალ­ტი­ის­პი­რე­თის ქვეყ­ნებ­ში.

მერ­წყუ­ლის – და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი თვი­სე­ბე­ბია კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა, ნო­ვა­ცი­ის სიყ­ვა­რუ­ლი და ცვა­ლე­ბა­დო­ბა. ამი­ტომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ხალ­ხს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ისე­თი ქვეყ­ნე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბას ურ­ჩე­ვენ რო­გო­რი­ცაა: ფი­ნე­თი, ჩილი, რუ­სე­თი, ერა­ყის სამ­ხრე­თი ნა­წი­ლი და ეთი­ო­პია.

თევ­ზე­ბი – მე­ოც­ნე­ბე­ე­ბი, რო­მან­ტი­კუ­ლე­ბი და ემო­ცი­უ­რე­ბი არი­ან. ამი­ტომ მათ­თვის შე­სა­ფე­რი­სი ქვე­ყა­ნა ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რით არის: ნორ­მან­დია, საფ­რან­გე­თის სამ­ხრე­თი ნა­წი­ლი, კო­ლუმ­ბია, სი­ცი­ლია და ინ­დო­ნე­ზია.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
454 ნახვა
17-06-2021, 00:54